LegeNet Holistisk detektivbyrÄ

 • Öka teckenstorlek
 • Standard teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek
Avprogrammeringen

En mini-utredning ang. rÀtten till skadestÄnd eller ersÀttning p.g.a myndighetsbeslut

Skicka sidan Skriv ut PDF

Samma Anna Skarhed som sĂ„som Justitiekansler (tydligen Ă€r hon det fortfarande om deras hemsida stĂ€mmer) la alla anmĂ€lningar med skadestĂ„ndsansprĂ„k mot Regeringen och flera myndigheter för brott bl.a. mot offentlighetsprincipen till handlingarna utan Ă„tgĂ€rd var lustigt nog Ă€ven en gĂ„ng utredare i utredningen SOU 1997:194 Det allmĂ€nnas skadestĂ„ndsansvar vid övertrĂ€delse av EG regler / Medlemsstaternas skadestĂ„ndsansvar vid övertrĂ€delse av EG-rĂ€tten.  ( http://www.regeringen.se/content/1/c4/13/26/72732670.pdf  [ Uppdatering 2015-06-03:  Den förra lĂ€nken Ă€r nu död. ]  (HĂ€r dess ursprungliga datumstĂ€mpel i regeringens webbserver och mitt förslag pĂ„ vettigt filnamn:  2004-04-20 14:23:11 Det_allmannas_skadestandsansvar_vid_overtradelse_av_EG_regler__pdf_398_kB__72732670.pdf .)  [ Uppdatering 2015-06-03:  Klicka hĂ€r för ny lĂ€nk pĂ„ regeringens webbserver, samma fil, ny datumstĂ€mpel 2015-04-02 22:58:42. ] )

Som hon dĂ€r förklarar, EG-rĂ€tten ger rĂ€tt till skadestĂ„nd Ă€ven för beslut av de högsta statsorganen, sĂ„som regering, Högsta domstol etc, Ă€ven om det enligt SkadestĂ„ndslag (SkL) (1972:207) 3 kap 7 § ( https://lagen.nu/1972:207#K3P7S1 ) inte gĂ„r att fĂ„ ersĂ€ttning med anledning av beslut av riksdagen, regeringen eller de högsta domstolarna om inte beslutet blivit upphĂ€vt eller Ă€ndrat.  Jag klipper in lite citat lĂ€ngre ned.

Om nu hennes AD ACTA utan ÄtgÀrd förra vÄren grundats i 3 kap 7 § SkL sÄ tog det i sÄ fall inte hÀnsyn till att grundlagen anger att högre rÀttsprinciper ska tillÀmpas om detta pÄkallas, Regeringsformen har bestÀmmelser om att den europeiska konventionen har företrÀde framför andra lagar, exempel:
Regeringsformen  (1974:152) 2 kap 19 § "Lag eller annan föreskrift fĂ„r inte meddelas i strid med Sveriges Ă„taganden pĂ„ grund av den europeiska konventionen angĂ„ende skydd för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna och de grundlĂ€ggande friheterna.  Lag (2010:1408)."  ( https://lagen.nu/1974:152#K2P19 .)
Regeringsformen  (1974:152) 12 kap 2 § "Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, fĂ„r bestĂ€mma hur en förvaltningsmyndighet i ett sĂ€rskilt fall ska besluta i ett Ă€rende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillĂ€mpningen av lag.  Lag (2010:1408)."  ( https://lagen.nu/1974:152#K12P2 .)
Regeringsformen  (1974:152) 12 kap 10 § "Finner ett offentligt organ att en föreskrift stĂ„r i strid med en bestĂ€mmelse i grundlag eller annan överordnad författning fĂ„r föreskriften inte tilllĂ€mpas.  Detsamma gĂ€ller om stadgad ordning i nĂ„got vĂ€sentligt hĂ€nseende har Ă„sidosatts vid föreskriftens tillkomst."  [2 st.:]  "Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det sĂ€rskilt beaktas att riksdagen Ă€r folkets frĂ€msta företrĂ€dare och att grundlag gĂ„r före lag.  Lag (2010:1408)."  ( https://lagen.nu/1974:152#K12P10 .)

För som jur. kand. Martin Mörk och hovrĂ€ttsassessorn Magnus Hermansson skriver i "Enskildas rĂ€ttsskydd vid lagstiftarens försummelse — om estoppelargumentet i svensk rĂ€tt", SvJT 2008 s. 258:  "Emellertid har Ă€ven Ă„sikten förts fram att en ersĂ€ttning grundad enbart pĂ„ grundlagsregeln skulle utgöra skadestĂ„nd (som inte har grundats pĂ„ skadestĂ„ndslagen).73  Tanken torde dĂ„ vara att skadestĂ„ndet skall kompensera för den uteblivna ersĂ€ttning som egentligen skulle följa av lagregler grundade pĂ„ bestĂ€mmelsen."  ( http://svjt.se/svjt/2008/229#page-258 .  Sammanhanget detta citat Ă€r taget ur handlar om vad som dĂ€r kallas 2 kap. 18 § regeringsformen men obs att vid jĂ€mförelse med den nya regeringsformen Ă€r det uppenbart att denna paragraf nu istĂ€llet heter 2 kap. 15 §  https://lagen.nu/1974:152#K2P15 .)

Man kan sĂ„ledes begĂ€ra ersĂ€ttning för utebliven ersĂ€ttning p.g.a. brister i tillĂ€mpning eller brister i sjĂ€lva skadestĂ„ndslagen och/eller brister i sjĂ€lvaste grundlagen jmf. med EU-rĂ€tten.  NĂ€r man begĂ€r skadestĂ„nd sĂ„ mĂ„ste man för att vara riktigt trĂ€ffsĂ€ker hĂ€nvisa sĂ„vĂ€l till SkadestĂ„ndslag (SkL) (1972:207), som till Regeringsform (1974:152) och till EU rĂ€tten sĂ„som EUs grundlag C 364/12, etc.  Om man enbart hĂ€nvisar till SkadestĂ„ndslag (SkL) (1972:207) sĂ„ Ă€r man rökt.

HĂ€r lite citat frĂ„n tanten sjĂ€lv, Anna Skarhed.  FrĂ„n s. 120 - s. 121 av pdf versionen av SOU 1997:194 Det allmĂ€nnas skadestĂ„ndsansvar vid övertrĂ€delse av EG regler / Medlemsstaternas skadestĂ„ndsansvar vid övertrĂ€delse av EG-rĂ€tten, enligt sidnumreringen 130-131, mina fetningar:

"En klar skillnad mellan gemenskapsrĂ€ttens skadestĂ„ndsansvar och det allmĂ€nnas ansvar enligt svensk rĂ€tt Ă€r emellertid det uttryckliga undantag för skador orsakade av beslut av de högsta statsorganen som Ă„terfinns i 3 kap 7 § SkL.  Enligt den bestĂ€mmelsen fĂ„r talan om ersĂ€ttning enligt 3 kap. 2 § SkL inte föras med anledning av beslut av riksdagen, regeringen eller de högsta domstolarna om inte beslutet blivit upphĂ€vt eller Ă€ndrat.  Även om regeln rent lagtekniskt Ă€r en processuell regel innebĂ€r den samtidigt i sak att en enskild skadelidande som huvudregel inte kan fĂ„ ersĂ€ttning för skador orsakade av de högsta statsorganen.
Ansvaret enligt gemenskapsrĂ€tten omfattar, som framhölls bl.a. i Brasserie/Factortame III Ă€ven fel som begĂ„tts av lagstiftaren, t.ex. genom underlĂ„tenhet att lagstifta eller beslut om att införa nationella regler som stĂ„r i strid med gemenskapsrĂ€tten.  Domstolen betonade, (p 29 ff) som ovan beskrivits, att statens ansvar omfattar handlingar och underlĂ„tenhet som kan tillskrivas sĂ„vĂ€l lagstiftaren som domstolarna och exekutiva organ."

Det stĂ„r Ă€ven pĂ„ s. 121 (eller 131 enligt sidans tryck) att till skillnad mot vad det stĂ„r i Regeringsformen sĂ„ mĂ„ste inte felet i den svenska lagen vara uppenbart för att den gemenskapsrĂ€ttsliga normen istĂ€llet ska tillĂ€mpas:  "nĂ€r en svensk domstol finner att en nationell regel strider mot en gemenskapsrĂ€ttslig norm som Ă€r direkt tillĂ€mplig eller som har direkt effekt."

En svensk domstol som ignorerar en direkt tillĂ€mplig gemenskapsrĂ€ttslig norm gör alltsĂ„ ett solklart fel.  Det Ă€r extra lustigt att det Ă€r Anna Skarhed som Ă€r utredare, för som Justitiekansler bröt hon Ă„ det grövsta mot Förvaltningslagen för att förhindra tusentals svenskar frĂ„n att fĂ„ myndightessvar pĂ„ frĂ„gor om aerosolbesprutningen genom att utan Ă„tgĂ€rd lĂ€gga till handlingarna alla anmĂ€lningar om de olika myndigheternas mĂ„nga brott mot Förvaltningslagen.  I anmĂ€lningarna ingick just skadestĂ„ndsansprĂ„k för de andra myndigheternas vĂ€gran att svara.
Om det nu Ă€r sĂ„ att regeringen förbjudit myndigheterna att svara sĂ„ Ă€r det som syns ovan enligt svensk lag inget skadestĂ„ndsansvar hĂ€rför, men vĂ€l enligt gemenskapsrĂ€ttens skadestĂ„ndsansvar.  Just dĂ€rför sĂ„ pikant att det var samma Anna Skarhed som gjorde denna utredning…
För övrigt skickade jag i juli 2014 en faktura hem till Anna Skarhed, och Ă€ven en pĂ„minnelse.  Detta dĂ„ hon som Justitiekansler genom att olagligt lĂ€gga ned Ă€rendet utan Ă„tgĂ€rd dĂ€rför enligt min faktura valt att sjĂ€lv ta pĂ„ sig mitt skadestĂ„ndsanprĂ„k.  Hon har aldrig svarat, och jag har inte skickat nytt kravbrev för jag har inte orkat ta tag i det.  Hon kanske hade rĂ€tt att lĂ€gga ned och Ă€ndĂ„ enligt SkadestĂ„ndslag (SkL) (1972:207) rĂ€kna med att bĂ„de hon sjĂ€lv och det allmĂ€nna skulle gĂ„ fria frĂ„n ansvar, men som hon sjĂ€lv utrett, det allmĂ€nna Ă€r inte utan ansvar enligt EU rĂ€tten.

EU-rÀtten Àr ju inom systemet, men enligt de avtal som sÄledes finns inom systemet sÄ har det enligt den utredning jag citerat ur ingen betydelse vilken juridisk form de statliga eller kommunala eller andra myndigheterna har, eller ens om det Àr ett privat företag som har getts motsvarande befogenheter!:

S. 100 i pdf / 110 enligt sidnumrering pÄ sidan, mina fetningar / understykningar:

"principen om medlemsstaternas skadestĂ„ndsskyldighet gĂ€ller varje fall dĂ„ en medlemsstat övertrĂ€der gemenskapsrĂ€tten, oavsett vilket organ i medlemsstaten som ansvarar för den handling eller underlĂ„tenhet som utgör övertrĂ€delsen.  Det kunde inte, fortsatte domstolen, med hĂ€nsyn till det grundlĂ€ggande kravet att gemenskapsrĂ€tten skall tillĂ€mpas enhetligt, komma i frĂ„ga att lĂ„ta nationella regler om kompetensfördelningen mellan den lagstiftande, den dömande och den verkstĂ€llande makten avgöra skyldigheten att ersĂ€tta enskilda för uppkommen skada.  Domstolen hĂ€nvisade vidare till att en stat som brutit mot en internationell förpliktelse enligt internationell rĂ€tt betraktas som en enhet oavsett vilken del av statsapparaten som övertrĂ€delsen kan tillskrivas och att detta borde gĂ€lla i Ă€n högre grad inom gemenskapens rĂ€ttsordning som ju Ă„lĂ€gger alla nationella organ, inklusive de lagstiftande, att solidariskt tillĂ€mpa gemenskapsrĂ€ttens regler.  Domstolens nu beskrivna uppfattning, som utgör gemenskapsrĂ€ttens innehĂ„ll i denna del, innebĂ€r sĂ„ledes att en enskild som drabbas av skada pĂ„ grund av en övertrĂ€delse av gemenskapsrĂ€tten som kan tillskrivas det allmĂ€nna skall ha samma rĂ€tt till ersĂ€ttning oavsett om övertrĂ€delsen bestĂ„r i att en enskild tjĂ€nsteman tillĂ€mpat lagen felaktigt eller i att ett nationellt parlament beslutat en regel som strider mot gemenskapsrĂ€tten.

     För att kunna besvara frĂ„gan vilka övertrĂ€delser som kan föranleda skadestĂ„ndsskyldighet mĂ„ste man Ă€ven ta stĂ€llning till vilka organ som kan anses ingĂ„ i begreppet "staten" och vilkas Ă„tgĂ€rder dĂ€rmed omfattas av medlemsstaternas skadestĂ„ndsansvar.  Vad gĂ€ller nĂ€r övertrĂ€delsen sker hos ett organ som inte Ă€r en myndighet men till vilket staten överlĂ„tit vissa myndighetsuppgifter?  Vad gĂ€ller nĂ€r övertrĂ€delsen sker hos en kommunal myndighet?  Domstolen har inte diskuterat detta i relation till frĂ„gan om ersĂ€ttningsskyldighet men har dĂ€remot i samband med resonemang om den exakta omfattningen av den vertikala direkta effekt som kan ges icke genomförda direktiv utförligt behandlat frĂ„gan om vilka organ som omfattas av begreppet "staten".  Dessa resonemang bör kunna tillĂ€mpas analogt nĂ€r det gĂ€ller att ta stĂ€llning till frĂ„gan om en övertrĂ€delse av ett visst organ kan ge upphov till skadestĂ„ndsansvar för staten."

S. 103 i pdf / 113 enligt sidnumrering:

"Om man sammanfattar de kriterier som hÀr uppstÀlls av domstolen finner man följande;
1. Det aktuella organets juridiska form Àr utan betydelse.
2. Organet skall tillhandahÄlla nÄgon form av offentlig service.
3. Ansvaret för att tillhandahÄlla den aktuella offentliga servicen skall ha Älagts enligt ett statligt beslut.
4. Det skall finnas en statlig kontroll.
5. Organet skall ha givits sÀrskild makt utöver vad som gÀller i rÀttsförhÄllanden mellan enskilda."

NĂ€sta sida:

"I litteraturen5 har de uppstĂ€llda kraven tolkats sĂ„ att vertikal direkt effekt inte kan göras gĂ€llande gentemot ett statligt företag som sysslar med normal industriproduktion, en statlig stiftelse grundad genom testamentsförordnande eller en privatiserad nationell industri.  Det bör dock, som författaren pĂ„pekat, observeras att uttryckssĂ€ttet i domen (p 20 "in any event") ger vid handen att det kan finnas utrymme för utvidgande modifieringar om frĂ„gan uppkommer i nya mĂ„l."

Utredningen handlar om sĂ„ kallade fysiska personer och om sĂ„ kallade juridiska personer.  D.v.s. det Ă€r helt inom systemet.  Och redan dĂ€r, helt inom systemet, bryter det svenska sĂ„ kallade rĂ€ttsvĂ€sendet mot sina egna regler "sĂ„ det stĂ„r hĂ€rliga till", genom att i stort sett ignorera EU-rĂ€tten.

Det Ă€r fullt möjligt att vinna skadestĂ„ndsmĂ„l mot Sverige i EU domstol.  Sverige har förlorat fler sĂ„dana mĂ„l Ă€n de flesta om inte alla andra medlemsstater, eftersom de svenska domstolarna Ă€r inkompetenta.
 

Andra exempel pÄ farliga brister i "bolaget Sveriges" interna regelsystem, brister som borde berÀttiga till skadestÄndsrÀtt eller ersÀttningsrÀtt dÄ de utgör en fara för den som hÀvdar sina mÀnskliga rÀttigheter

De som stÀller sig direkt under mÀnskliga rÀttigheter, inte under medborgerliga rÀttigheter, anses enligt Regeringsformen (1974:152) (2011:109, 2014:1385): 2 kap. GrundlÀggande fri- och rÀttigheter; FörutsÀttningar för begrÀnsningar av fri- och rÀttigheter; 25 §, kunna Äsiktsregistreras, politiskt förföljas m.m.

Hur gÄr det ihop med FN's AllmÀnna förklaring om de mÀnskliga rÀttigheterna?!

25 §  För andra Ă€n svenska medborgare hĂ€r i riket fĂ„r sĂ€rskilda begrĂ€nsningar göras genom lag i frĂ„ga om följande fri- och rĂ€ttigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvÄng att ge till kÀnna ÄskÄdning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp Àven i annat fall Àn som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrÄng, mot intrÄng i förtroliga försÀndelser och meddelanden samt i övrigt mot intrÄng som innebÀr övervakning och kartlÀggning av den enskildes personliga förhÄllanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rÀtten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning Àn brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnÀrers och fotografers rÀtt till sina verk (16 §),
8. rÀtten att driva nÀring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp pÄ grund av ÄskÄdning (21 § tredje meningen).

PĂ„ sĂ„dana föreskrifter om sĂ€rskilda begrĂ€nsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillĂ€mpas.  Lag (2010:1408).

Slut Citat.

Hur gĂ„r det ihop med FN's AllmĂ€nna förklaring om de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna Artikel 30:  "Ingenting i denna förklaring fĂ„r tolkas som att det innebĂ€r en rĂ€tt för en stat, en grupp eller en enskild person att Ă€gna sig Ă„t en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra nĂ„gon av de rĂ€ttigheter eller friheter som anges i förklaringen."?  Artikel 1 "Alla mĂ€nniskor Ă€r födda fria och lika i vĂ€rde och rĂ€ttigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap."
Artikel 30 innebÀr att Àven om Artikel 2 sedan börjar referera till person sÄ mÄste detta Àven avse mÀnniska!
Artikel 2:
  "Var och en Ă€r berĂ€ttigad till alla de rĂ€ttigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan Ă„tskillnad av nĂ„got slag, sĂ„som pĂ„ grund av ras, hudfĂ€rg, kön, sprĂ„k, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller stĂ€llning i övrigt.  Ingen Ă„tskillnad fĂ„r heller göras pĂ„ grund av den politiska, rĂ€ttsliga eller internationella status som rĂ„der i det land eller det omrĂ„de som en person tillhör, vare sig detta land eller omrĂ„de Ă€r oberoende, stĂ„r under förvaltarskap, Ă€r icke-sjĂ€lvstyrande eller Ă€r underkastat nĂ„gon annan begrĂ€nsning av sin suverĂ€nitet."
Artikel 3:  "Var och en har rĂ€tt till liv, frihet och personlig sĂ€kerhet."
[…]
Artikel 18:  "Var och en har rĂ€tt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.  Denna rĂ€tt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjĂ€nst och religiösa sedvĂ€njor."
Artikel 19:  "Var och en har rĂ€tt till Ă„siktsfrihet och yttrandefrihet.  Denna rĂ€tt innefattar frihet att utan ingripande hysa Ă„sikter samt söka, ta emot och sprida information och idĂ©er med hjĂ€lp av alla uttrycksmedel och oberoende av grĂ€nser."
Artikel 20:  "1. Var och en har rĂ€tt till frihet i frĂ„ga om fredliga möten och sammanslutningar.  2. Ingen fĂ„r tvingas att tillhöra en sammanslutning."
[…]
Artikel 25:  "1. Var och en har rĂ€tt till en levnadsstandard tillrĂ€cklig för den egna och familjens hĂ€lsa och vĂ€lbefinnande, inklusive mat, klĂ€der, bostad, hĂ€lsovĂ„rd och nödvĂ€ndiga sociala tjĂ€nster samt rĂ€tt till trygghet i hĂ€ndelse av arbetslöshet, sjukdom, invaliditet, makas eller makes död, Ă„lderdom eller annan förlust av försörjning under omstĂ€ndigheter utanför hans eller hennes kontroll."
[…]  o.s.v..  ( http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf )
?!?!?!

För FN's AllmĂ€nna förklaring om de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna har enligt Regeringsformen (1974:152) (2011:109, 2014:1385) företrĂ€de framför alla lagar:  Europakonventionen 19 § "Lag eller annan föreskrift fĂ„r inte meddelas i strid med Sveriges Ă„taganden pĂ„ grund av den europeiska konventionen angĂ„ende skydd för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna och de grundlĂ€ggande friheterna. Lag (2010:1408)."

Menar lagstiftaren att eftersom begrĂ€nsningarna stĂ„r i en annan paragraf i samma regeringsform, de ska ha företrĂ€de framför 19 § ?!  Det Ă€r ju i sĂ„ fall i allra högsta grad frĂ„ga om oklara avtal….  Yggdrasil skickade mig detta citat ur LĂ€robok i allmĂ€n avtalsrĂ€tt, Axel Adlercreutz, just ang. oklara avtal:

Utdrag ur LÀrobok i allmÀn avtalsrÀtt, Axel Adlercreutz:

sid 110-111.

12.7 Oklara avtal.

SĂ„som redan framhĂ„llits (s75) förutsĂ€tter tillĂ€mpningen av de i föregĂ„ende avsnitt berörda reglerna om förklaringsmisstag strĂ€ngt taget att ett objektivt innehĂ„ll i avtalet kan faststĂ€llas.  Vid tvetydiga eller eljest oklara avtal finns egentligen inte underlag att tillĂ€mpa dem.  I rĂ€ttspraxis synes man emellertid vara benĂ€gen att anvĂ€nda dem sĂ„ snart den ena partens tolkningsversion har bĂ€ttre stöd i lydelsen Ă€n den andres.  I övrigt skall betrĂ€ffande oklara avtal endast nĂ„gra huvudpunkter anföras.

En regel som torde ha sitt frĂ€msta, möjligen uteslutande anvĂ€ndningsomrĂ„de i formulĂ€rrĂ€tten (standardavtalen) Ă€r den sk. oklarhetsregeln.  Den innebĂ€r att denna skall tolkas till nackdel för den som formulerat den eller Ă„tminstone anvĂ€nder formulĂ€ret i sin verksamhet.

Oklarheten behöver inte nödvĂ€ndigtvis bestĂ„ i de anvĂ€nda ordens mĂ„ngtydighet eller vaghet utan kan ocksĂ„ bero pĂ„ att avtalstexten redigerats pĂ„ ett sĂ€tt som kan leda den ouppmĂ€rksamme lĂ€saren pĂ„ villospĂ„r eller pĂ„ att viktiga bestĂ€mmelser lĂ€tt undandras hans uppmĂ€rksamhet tex. genom att tryckas pĂ„ baksidan med mycket liten stil.  I nĂ„gon mĂ„n kan dĂ€rigenom otillbörlighet vid utformningen av avtalshandlingar motverkas.

Oklarhetsregeln hör till de mera omskrivna tolkningsreglerna och Ă€r att se frĂ€mst som ett medel att komma till rĂ€tt med missbruk av ensidigt gynnande standardformulĂ€r (som sĂ„dan antydd ovan 11.1).  Den har dock svagheten att vara anvĂ€ndbar endast nĂ€r bestĂ€mmelsen i frĂ„ga Ă€r oklar eller alltför vag.  Oklarhetsregelns betydelse i svensk rĂ€ttspraxis fĂ„r inte överdrivas.  Den har anvĂ€nts ganska sparsamt bla. i mĂ„l om försĂ€kringsavtal och ordersedlar, men verkar nĂ€rmast fungera som en hjĂ€lpregel nĂ€r andra tolkningsprinciper inte ger tillrĂ€ckligt utslag.  Sedan nu 36§ Avtl. tillkommit med vidgad möjlighet att jĂ€mka och Ă„sidosĂ€tta oskĂ€liga avtalsvillkor sĂ€rskilt till skydd för konsumenter, har betydelsen av oklarhetsregeln och andra tolkningsprinciper med likartat syfte minskat till förmĂ„n för en mera direkt öppen korrigering av avtals innehĂ„ll.

Det hĂ€r Ă€r ju extra farligt:  "Vid tvetydiga eller eljest oklara avtal finns egentligen inte underlag att tillĂ€mpa dem".
Men om Regeringsformen inte alls skulle tillĂ€mpas, dĂ„ Ă„terstĂ„r Ă€ndĂ„ MĂ€nskliga RĂ€ttigheter.  Om vi istĂ€llet gör som brukligt Ă€r, "I rĂ€ttspraxis synes man emellertid vara benĂ€gen att anvĂ€nda dem sĂ„ snart den ena partens tolkningsversion har bĂ€ttre stöd i lydelsen Ă€n den andres."  DĂ„ blir istĂ€llet frĂ„gan vems tolkningsversion som har bĂ€ttre stöd i lydelsen, Ă€n den andres.  Och i lydelsen stĂ„r det i Regeringsformen (1974:152) (2011:109, 2014:1385):  Europakonventionen 19 § "Lag eller annan föreskrift fĂ„r inte meddelas i strid med Sveriges Ă„taganden pĂ„ grund av den europeiska konventionen angĂ„ende skydd för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna och de grundlĂ€ggande friheterna.  Lag (2010:1408)."

Punkt.
 

Det finns ett svenskt rÀttsfall med en turk som av svensk rÀtt inte fick rÀtt nÀr han hÀnvisade till de mÀnskliga rÀttigheterna:

Att hĂ€nvisa till de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna visade sig ha prövats i rĂ€ttsfall.  Jag hittade det i anslutning till https://lagen.nu/1974:152#K2P9S1 Regeringsformen (1974:152);
2 kap. 9 §, 1 st. & 3 st. Lag (2010:1408).  Som nedan.  Som man kan förvĂ€nta ansĂ„g den nĂ€ringsdrivande ekonomiska enheten SVERIGES DOMSTOLAR 202100-2742 genom sina anstĂ€llda domare eller ordföranden att de lagar den likaledes nĂ€ringsdrivande ekonomiska enheten REGERINGSKANSLIET 202100-3831 utfĂ€rdat hade företrĂ€de framför de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna, fast de uttryckte det inte pĂ„ det viset:  https://lagen.nu/dom/nja/1989s131

Sens moral Ă€r att det nĂ€ringsdrivande bolaget SVERIGES DOMSTOLAR 202100-2742 genom sina byrĂ„chefer, domare och ordföranden kommer aldrig att ge den rĂ€tt som visar pĂ„ hur mĂ€nskliga rĂ€ttigheter förbjuder tillĂ€mpning av svensk lag, utan enbart hĂ€nvisa till att ingripandena Ă€r lagligt grundade.  De blundar alltsĂ„ för bevis och försvar grundat just pĂ„ att svensk lag Ă€r olaglig.  Som JR skriver, "Vi jobbar mot en koloss som livnĂ€r sej pĂ„ en orubblighetsprincip".  Deras orubbliga princip Ă€r:  "Vi har rĂ€tt för att vi har rĂ€tt för att vi har rĂ€tt för att vi……"

Det kolossens tjĂ€nstemĂ€n förlitar sig pĂ„ Ă€r just rĂ€ttslösheten.  Att ingen kommer att kunna genomdriva sin rĂ€tt.
 

Kent Bengtsson funderade:  "Om SWEDEN, KINGDOM OF Ă€r registrerat i en annan jurisdiktion (USA tror jag) gör det inte alla svenska medborgare (anstĂ€llda) till utlĂ€nningar eller frĂ€mlingar ?"  En mycket bra reflektion.  Är vi medborgare i "SWEDEN, KINGDOM OF" sĂ„ Ă€r vi sannolikt ur lagstiftningens perspektiv utlĂ€nningar / rĂ€ttslösa.  Fast FN's AllmĂ€nna förklaring om de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna har enligt Regeringsformen (1974:152) (2011:109, 2014:1385) företrĂ€de framför alla lagar:  Europakonventionen 19 § "Lag eller annan föreskrift fĂ„r inte meddelas i strid med Sveriges Ă„taganden pĂ„ grund av den europeiska konventionen angĂ„ende skydd för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna och de grundlĂ€ggande friheterna.  Lag (2010:1408).SĂ„ vi mĂ„ vara rĂ€ttslösa, men definitivt inte utan tillgĂ„ng till rĂ€tt till skadestĂ„nd eller ersĂ€ttning eller vad vi vill kalla det för denna rĂ€ttslöshet.
 

— En; AllmĂ€nt kallad:  LegeNet

//

 

Lösningen för frihet frÄn slaveri

Skicka sidan Skriv ut PDF

av En; allmĂ€nt kallad:  LegeNet
8 december 2014

Lösningen för att kunna fÄ frihet frÄn förtryck och slaveri respekterad.

Lösningen Ă€r att lyfta blicken och studera hur staten Sverige rent lagligt finns till, och hur vi avtalsmĂ€ssigt underordnat oss densamma.  Den romerska rĂ€tten Ă€r grund för Internationell rĂ€tt och de diverse mĂ€nskliga rĂ€ttighetsdeklarationer som staten Sverige anslutit sig till sĂ„som SÖ 1971:42 och FNs allmĂ€nna.  Endast den som har avhĂ€nt sig sina lagstadgade mĂ€nskliga rĂ€ttigheter stĂ„r under det förbund den istĂ€llet har ingĂ„tt i.  Studera SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rĂ€ttigheter
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/26/50/ef9d339d.pdf (bifogad, under vettigt filnamn, hÀr med fildatumstÀmpel:
2006-04-24 14:07:23 SO_1971_42__Internationell_konvention_om_medborgerliga_och_politiska_rattigheter-NY19661216__ef9d339d.pdf)

Del III, Artikel 24
    2. Varje barn skall registreras omedelbart efter födseln och ges ett namn.
    3. Varje barn har rĂ€tt att förvĂ€rva ett medborgarskap.

AlltsÄ, varje barn ska registreras osv, inga om, eller men.
Men det Àr en rÀtt - inte en skyldighet - att förvÀrva ett medborgarskap.

1) Detta stöder att en stat Àr en sorts stiftelse av typ Discretionary trust, dÀr förmÄnstagarna ska utses av en sÀrskild power of appointment funktion, i statens fall genom a) folkbokföring och b) registrering som medborgare.

2) Det förklarar att det i lagstiftningen om folkbokföring inte finns nÄgon tidsgrÀns för överklagan av sjÀlva folkbokföringen:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910481.htm
Folkbokföringslag (1991:481)
2 § Ett barn som föds levande hÀr i landet ska folkbokföras
40 § […]
    En enskilds överklagande av ett beslut om folkbokföring enligt 3-1720 och 21 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor frĂ„n den dag den klagande fick del av beslutet.  Beslut i en annan frĂ„ga fĂ„r överklagas av en enskild utan begrĂ€nsning till viss tid.

https://lagen.nu/1971:291
Förvaltningsprocesslag (1971:291)
7 a § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan handlingarna i Àrendet överlÀmnats till domstolen.

Det Ă€r omöjligt för nĂ„gon att följa Internationell rĂ€tt och samtidigt tvinga nĂ„gon att delta i nĂ„gon som helst sammanslutning, inkl. att stĂ„ under svensk författningstext.  Det strider mot internationell rĂ€tt.  Samtidigt har du enligt internationell rĂ€tt rĂ€ttighet att leva i fred och under mĂ€nskliga rĂ€ttigheter i det landomrĂ„de dĂ€r du Ă€r född.  Alla ideologier sĂ„som kollektivism, auktoritanism eller annan programmering genom hot, tvĂ„ng eller utpressning varmed nĂ„gon försöker inordna dig i hans eller hennes ideologi Ă€r slaveri vilket enligt Del III, Artikel 8 av SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rĂ€ttigheter Ă€r förbjudet.

Eftersom det Ă€r psykopater som sitter överst i hierarkierna sĂ„ har de sett till att följa lagens bokstav, men inte dess anda.  Psykopater förstĂ„r inte lagens anda.  De har dĂ€rför genom massiv propaganda, d.v.s. psykopatens metod att upprepa en lögn tills lögnen tas för sanning och sanningen tas för lögn, sett till att mĂ€nniskor inte förstĂ„r att deras rĂ€tt kommer ur att de Ă€r mĂ€nniskor, och förloras av att de frivilligt registrerade sig som medlem i nĂ„gon sammanslutning.  (NĂ„ja, det var dina förĂ€ldrar nĂ€r de meddelade en myndighet ditt namn, d.v.s. registrerade dig som medlem av deras sammanslutning.)
 

Svensk författningssamling, inkl. Grundlagen, gĂ€ller bara de som stĂ€llt sig under densamma.  NĂ€r denna lag inte lĂ€ngre Ă€r till förmĂ„n för förmĂ„nstagarna Ă€r det dags för dessa att sĂ€ga upp sitt förmĂ„nsskap.  Efter sĂ„dan uppsĂ€gning stĂ„r du under mĂ€nskliga rĂ€ttigheter och din motpart Ă€r inte skyddad av nĂ„gon enda paragraf i Svensk författningssamling utan enbart av Internationell rĂ€tt.  Fundera pĂ„ varför de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna i den svenska "stats-stiftelsen" stĂ„r under Arbetsmarknadsdepartementet.  Det pekar pĂ„ att dessa rĂ€ttigheter för den svenska "stats-stiftelsen" frĂ€mst ses som ett slavregleringsproblem.  Se regeringens webbplats för MĂ€nskliga rĂ€ttigheter:  http://www.manskligarattigheter.se/
 

Det som finns i den totala lagen efterapas med dĂ„lig imitation innanför bolagsförfattningar sĂ„som svensk författningssamling.  Lösningen Ă€r att lĂ€mna de dĂ„liga efterapningarna för den verkliga lagen.  Den stĂ„r inte under bolagen.  Kingdom of Sweden deklarerar genom ombud pĂ„ RiksgĂ€ldskontoret, senast genom Thomas Olofsson och Charlotte Rydin pĂ„ Deklarationsblankett 18-K, http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/225913/000110465913075445/a13-22118_118k.htm .  Kingdom of Sweden deklarerar aktiebolag men inte myndigheter till SEC.  Dock Ă€r Ă€ven dessa bolag med organisationsnummer, oftast F-skatt registrerade vilket bara nĂ€ringsdrivande bolag ska vara enligt bolaget Skatteverket 202100-5448.  Även detta förhĂ„llande att man inte deklarerar alla bolag fĂ„r mig att tĂ€nka pĂ„ en Trust, för en Trust enligt Internationell rĂ€tt, utanför diverse författningstexter, behöver inte redovisa till nĂ„gon annan Ă€n till The Protector.  MĂ€rk vĂ€l, nu talar jag om en Trust som inte stĂ„r under en stats författing.  Vi har hĂ€r lyft blicken ovanför de dĂ„liga imitationernas vĂ€rld.

HĂ€r kan du studera de AB som Kingdom of Sweden deklarerar, men som sagt, inga myndigheter i den listan:
State V7 in U.S. Securities and Exchange Commission.  Address from http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000225913&owner=exclude&count=40&hidefilings=0 ,
Companies for State V7, from the two links
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=V7&owner=include&count=100 ,
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=V7&owner=include&match=&start=100&count=100&hidefilings=0
HÀr en fil dÀr jag satt samman registerutdragen frÄn SEC enligt föregÄende tre lÀnkar plus att jag citerar exempel pÄ den information Kingdom of Sweden deklarerar, sÄsom hur det gÄr med vÄrt rÀttsvÀsende etc, bifogat under vettigt filnamn och hÀr med min fildatumstÀmpel:
2014-12-05 15:58:41 State_V7__Companies_for_SWEDEN_KINGDOM_OF_with_US_Securities_and_Exchange.pdf
HÀr Registerutdrag frÄn Koncernstruktur för bolaget Regeringskansliet, Org 202100-3831, bifogat under vettigt filnamn och hÀr med min fildatumstÀmpel:
2014-12-05 12:05:56 Registerutdrag_for_Koncernstruktur_202100-3831_REGERINGSKANSLIET.pdf
Observera att Kingdom of Sweden deklarerar Àven sin Politik till U.S. Securities and Exchange Commission.

Det mesta tyder alltsĂ„ pĂ„ att — mer formellt riktigt namn: SWEDEN KINGDOM OF — i Internationell rĂ€tt Ă€r en slags stiftelse av Discretionary trust typ, men dĂ€r de formella termerna för de olika rollerna i stiftelselag, jmf.  https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_%28property%29 , har bytts ut.  Detta innebĂ€r att stiftelsen/staten kan vara hemlighetsfull ang. det exakta utseendet pĂ„ The Trust Deed (oavsett vad de sedan kallar det), och utĂ„t presentera mer av The Trustee's och power of appointment funktionens Praxis — "Grundlagen", m.m..

LĂ€s pĂ„ om Discretionary trust pĂ„ https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_%28property%29 samt https://en.wikipedia.org/wiki/Discretionary_trust och studera bilden https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chart_of_a_trust.jpg , samt jĂ€mför med vad du nu vet om Kingdom of Sweden och deklarerandet till SEC.  Fundera pĂ„ vem The Trustee och The Settlor Ă€r, och vem The Protector Ă€r.  De som deklarerar till SEC Ă€r helt uppenbart ombud för The Trustee, men dĂ„ vi inte lĂ€st det hemliga Trust deed som The Settlor skrev, utan bara diverse floskler som kallas Regeringsform, vilket mer tycks vara hur The Trustee (Regeringen eller Kungen?) mer övergripande tĂ€nker sig att sköta den fortsatta administrationen, sĂ„ kan vi inte ens veta vem som Ă€r The Trustee.  Som sagt, Regeringen eller Kungen?
Och vem Ă€r The Protector?  Är det Kungen eller Ă€r det Vatikanen?  Eftersom Kungen stĂ„r över de diverse floskler som kallas Regeringsform sĂ„ kan det vara Kungen.  (I sĂ„ fall Ă€r de diverse vĂ€nsterpartister som intepellerar i riksdagen om att Kungen inte ska stĂ„ över lagen helt ute och cyklar.  StĂ„r man över en Trust sĂ„ stĂ„r man inte under den!)
Vem som Ă€r The Beneficiary (av belöning och straff…) Ă€r förstĂ„s alla som inte har ifrĂ„gasatt beslutet frĂ„n den med "power of appointment".
 

HÀr nÄgra konsekvenser av FN's AllmÀnna förklaring om de mÀnskliga rÀttigheterna:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf, förklaringen bifogad under vettigt filnamn och hÀr med min fildatumstÀmpel:
2012-01-10 17:08:21 FNs_konventioner_om_Manskliga_rattigheter_publ_av_Regeringskansliet__3014596d.pdf

AllmÀn förklaring om de mÀnskliga rÀttigheterna, börjar pÄ sidan 4.

Artikel 6
Var och en har rÀtt att överallt erkÀnnas som en person i lagens mening.

Detta innebÀr att:
Med var och en avses alla mĂ€nniskor.  Denna artikel ger alltsĂ„ varje mĂ€nniska rĂ€tt att erkĂ€nnas som en person i lagens mening.
Det Àr inte svÄrt att visa, men det blir för lÄngt att ta med ta med Àven det hÀr, att en person i lagens mening Àr en juridisk person och dÀrför att likstÀlla med ett bolag i lagens mening.
Ett bolag kan inte erhÄlla mÀnskliga rÀttigheter, dÄ den Àr skapad av mÀnniskor och Àr en juridisk fiktion.
Av detta följer att om En skulle vÀlja att lÄta sig erkÀnnas som person i lagens mening, avhÀnder En sig sina mÀnskliga rÀttigheter.
Artikeln skĂ€nker alltsĂ„ denna rĂ€tt och implicit visar den pĂ„ att var och En ej kan frĂ„ntas sin rĂ€tt att vara den hon Ă€r och dĂ€rmed förlora sina mĂ€nskliga rĂ€ttigheter.  Vad var och En dock kan göra Ă€r att frivilligt avtala bort dessa rĂ€ttigheter genom att lĂ„ta sig erkĂ€nnas som person.

Del III, Artikel 8
1. Ingen fĂ„r hĂ„llas i slaveri.  Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.

Detta innebÀr att:
Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjÀnst under handel, Àger jag rÀtt att sjÀlv diktera mina villkor för detta.

Artikel 20
2. Ingen fÄr tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebÀr att:
Jag frivilligt mÄste deltaga i varje sammanslutning.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring fÄr tolkas som att det innebÀr en rÀtt för en stat, en grupp eller en enskild person att Àgna sig Ät en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra nÄgon av de rÀttigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebÀr att:
Jag har rĂ€tt att erkĂ€nnas som jag Ă€r, jag kan inte antas eller tvingas erkĂ€nnas som person.  Ingen har rĂ€tt att pĂ„tvinga mig utförande av tjĂ€nst utan att mina motkrav Ă€r tillgodosedda.  Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

Jag anvÀnder inte FN's deklaration om mÀnskliga rÀttigheter hÀr för att jag fÄr mina rÀttigheter och skyldigheter via den, utan deklarationen begrÀnsar den juridiska fiktionens inflytande över mÀnniskor som har insett hur den Àr konstruerad.
 

VÀnliga hÀlsningar,
En
AllmĂ€nt kallad:  LegeNet
Även om Lege Ă€r mina initialer sĂ„ har jag upptĂ€ckt att Lege Ă€r synonym till Lex…  Det blir alltsĂ„ LagNĂ€tet…  Den "halmgubbe" / "persona" / "mask" som registrerades i Knislinge kyrkoarkivs folkbokföringshandlingar för att senare hamna i Landsarkivet i Lund (depĂ„: Magasin B (LLA), troligen under referens SE/LLA/13207/A V/3) p.g.a. en hĂ€ndelsekedja som har sitt ursprung i Kejsar Augustus skatteskrivning och min födelse kallas nĂ€mligen Leif Erling Gunnar Erlingsson.  P.g.a. skrivelser frĂ„n det nĂ€ringsdrivande bolaget Skatteverket 202100-5448 har jag anledning att förmoda att detta bolag pĂ„ nĂ„got sĂ€tt har brutit den annars 70-Ă„riga sekretessen pĂ„ dessa handlingar.
 

- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sÀmre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 pÄ mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.

 

Legitimitet - nyckeln

Skicka sidan Skriv ut PDF

The War Of Deception / bedrÀgerikriget startade med att The Lord Of Deception / bedrÀgeriherren berÀttade en historia pÄ ett sÄdant sÀtt att det framstod som att han hade rÀtten till allt som fanns, han berÀttade att han hade skapat jorden.
Han sa ocksÄ att om hans egendomsfolk gjorde exakt som han sa sÄ skulle han ge hela jorden till dem.

Men jorden var inte hans att ge.  (John Lamb Lash pĂ„pekar ocksĂ„ det i senaste intervjun.)  DĂ€r Ă€r kĂ€rnan i bedrĂ€geriet.  Jorden tillhör oss alla, vi har genom att ha fötts hit alla samma rĂ€tt till jorden.  Födelsen och vĂ„r kropp Ă€r rĂ€ttighetsbeviset.  Vi Ă€r ju i denna verklighet!

Eftersom allt var ett bedrÀgeri sÄ var det som verkligen hÀnde att han bedrog ett folk till att bli bedragareDe fick i uppgift att bedra alla oss andra pÄ det som Àr vÄr rÀtt.

För att Ă„stadkomma detta krĂ€vs dehumanisering.  Dehumaniseringsprocessen har varit mycket "vetenskaplig".  Se gamla testamentet, det Ă€r fullt med berĂ€ttelser om skoningslöshet.  Först var det naturligtvis "nödvĂ€ndigt" att dehumanisera de mĂ€nskliga bedragarna.  Den galna bokstavliga "lagen" hĂ€r ett verktyg.  Bara ett exempel, "A girl three years old and one day may be betrothed by intercourse" frĂ„n den första icke-hebreiska utgĂ„van av "The Mishnah", The Sixth Division: Tohoroth ('CLEANNESSES'); NIDDAH ('The Menstruant'), 5. 4.  Åtskillnad Ă€r ett begrepp som ocksĂ„ anvĂ€nds.  Detta folk fĂ„r höra att de Ă€r riktiga mĂ€nniskor, men inte vi andra.  BedrĂ€geriherren (The Lord Of Deception) har givetvis spritt samma budskap i massor av andra folkstammar, allt för att skapa maximal oreda och splittring, sĂ„ föga förvĂ„nande Ă€r detta folk lĂ„ngtifrĂ„n ensamma om tanken.  Den egna stammen "Ă€r riktig", andra inte.

Allt bygger pĂ„ traumatisering.  Ett traumatiserat folk har vĂ€ldigt svĂ„rt att se alla mĂ€nniskor med samma kĂ€rlek.  Att traumatisera Ă€r rent tekniskt enkelt:  Skada mycket avsiktligt den som visar dig kĂ€rlek.  Det kan dock inte utföras av den som inte sjĂ€lv befinner sig under nĂ„gon form av trauma, t.ex. hot om hĂ„rda straff (soldater som mĂ„ste lyda eller dö, t.ex.).  Eller som Ă€r neurologiskt skadad att inte kunna kĂ€nna.

http://mediekritik.lege.net/viewtopic.php?t=87#184


"By way of deception, thou shalt do war"
Motto of the Mossad

Israel mÄste nog vara det mest perfekta propagandanumret nÄgonsin!

Den omfattande masstraumatisering som pĂ„gĂ„r Ă€r en nyckelkomponent i BedrĂ€geriherrens (The Lord Of Deception) plan, för utan den gĂ„r det inte att splittra vĂ„ra psyken sĂ„ vi blir avskurna frĂ„n vilka vi verkligen Ă€r och vad vĂ„rt arv verkligen Ă€r.  Eftersom bedrĂ€geri skapar kaos sĂ„ kan jag inte se hur bedrĂ€geriherren i slutĂ€nden kan skapa annat Ă€n kaos ens för sig sjĂ€lv - död och förstörelse -, och pĂ„ vĂ€gen kommer han att dra ned "sitt egendomsfolk".  De Ă€r redan vĂ€ldigt sjuka.

Som "The Vineyard of the Saker" skriver, vill man vara "nÄgons bitch", sÄ fÄr man betala priset:
The Vineyard of the Saker:  You wanna be Uncle Sam's bitch?  Pay the price!  http://vineyardsaker.blogspot.se/2014/08/you-wanna-be-uncle-sams-bitch-pay-price.html?m=1 #Ukraine #Novorossia

HĂ€r nĂ„gra tweets och Re-Tweets  -  de Ă€r mycket relevanta till det jag diskuterat ovan:

Leif Erlingsson @legenet
"A faction made a pact with the Archons—John Lamb Lash on the White Genocide" http://rediceradio.net/radio/2014/RIR-140804-johnlash.mp3  How do we isolate & cure the diseased?

Novorossiya Rises @Novorossiyan
How sick is the #West?  Sick enough to organise almost total media information blackout about brutal actions of its murderous ally, #Ukraine

Novorossiya Rises @Novorossiyan
How sick is the #West?  Sick enough to support neo-Fascists & neo-Nazis who delight in killing civilians they call 'Moskals' in SE #Ukraine.

Novorossiya Rises @Novorossiyan
How sick is the #West?  Sick enough to conspire to see civilians killed by the #Ukraine army & to ensure hardly anyone hears their screams.

Novorossiya Rises @Novorossiyan
How sick is the #West?  Sick enough to ignore agonized screams of dying children in both SE #Ukraine and #Gaza while supporting their killers

Leif Erlingsson @legenet
Come to think of it, The #West is being isolated already...  By Russia/BRICS.  So how do we isolate the most sick, so we can be declared sane?

Leif Erlingsson @legenet
U.S. State Dept. 2006 sent memo: Israel's Mossad was "to liquidate 300 of Iraq's foremost academics and scientists" http://snorrelindquist.se/2014/08/07/will-irak-be-liberated-now-interview-with-dr-al-faidhy-amsi-april-29-2014/

Kassem Hamadé @kassemhamade
NÀr ens politiska Äsikt förblindar sjÀlen och leder till att man rÀttfÀrdigar mord pÄ barn har man fallit i bottenlös djÀvulskap #Gaza

 
"The forming of a Warrior Class" - John Lamb Lash nÀmner det alldeles i slutet.
http://rediceradio.net/radio/2014/RIR-140804-johnlash.mp3
KÀnner du dig som tillhörande denna klass?

Se gĂ€rna  http://blueshift.nu/wikileaks-dokument-israel-den-organiserade-brottslighetens-forlovade-land/ ?  Videon Ă€r verkligen avslöjande.

 
LegeNet
Min Twitterkanal:  https://twitter.com/legenet/with_replies
Re-Tweeta gÀrna, eller sprid i andra media.

 

Beskrivning av mitt folkbildningsarbete

Skicka sidan Skriv ut PDF

Har sedan 18 oktober 2002 dĂ„ jag startade mailinglista för respektfull dialog arbetat för allas vĂ„r verkliga förstĂ„else, vilket naturligtvis inbegriper min egen.  Vi Ă€r alla i en process av att förstĂ„ vĂ„r vĂ€rld.  Min egen process har lett mig in i och ut ur olika sammanhang men jag har alltid arbetat för maximal förstĂ„else för alla.  AlltsĂ„ sĂ„vĂ€l för att vi ska förstĂ„ varandras olika perspektiv som att vi alla ska förstĂ„ sĂ„ mycket som möjligt.

13 mars 2003 startade jag, efter att ha blivit ombedd av listmedlemmar pĂ„ en mailinglista för demokrater i USA (goregroup@algore04.com) som utan förklaring stĂ€ngts av av dess administratörer, en ersĂ€ttningsmailinglista.  Diskussionerna pĂ„ denna lista gav mig nya perspektiv.  Men jag hade redan reagerat mycket starkt mot det krig mot Irak som började den 19 mars 2003.

Dessa hĂ€ndelser och de olika perspektiv jag frĂ„n olika kĂ€llor fick pĂ„ dem, som orsakade stark kognitiv dissonans i mig dĂ„ det som sas officiellt inte gick ihop med annat jag tog del av, blev min drivkraft att pĂ„ egen hand söka och jĂ€mföra kĂ€llor.  11 februari 2003 ramlade jag pĂ„ en lĂ€nk till "George Bush: The Unauthorized Biography" av Webster Griffin Tarpley; Marianna Wertz; Anton Chaitkin.  Manuskriptet fanns online.  Tarpley &Co berĂ€ttade saker helt utanför min vĂ€rldsbild, som historien om opiumimperiet och striden om kontrollen över den amerikanska republiken och om hur familjen Bush under andra vĂ€rldskriget stödde Hitler.

Jag blev för min egen sjĂ€lfrids skull tvungen att begĂ€ra ut vissa nyckelreferenser direkt ur amerikanska nationella arkiv.  Jag hade tack och lov en amerikansk adress varifrĂ„n jag kunde fĂ„r dem vidarebefordrade, för detta kunde bara bestĂ€llas i USA.  De nyckelreferenser jag verifierade stĂ€mde, historien om familjen Bushs finansiering av Nazityskland var inte uppdiktad.  Denna verklighetskontroll, denna verifiering mot de historiska kĂ€lldokumenten, blev för mig den nyckel som behövdes för att kunna pĂ„börja processen att bilda mig en sjĂ€lvstĂ€ndig verklighetsuppfattning.  En verklighetsuppfattning som inte stĂ€ndigt hoppar tillbaka till vad som pĂ„bjuds frĂ„n media och omgivning.

Det blev fler mailinglistor, det blev engagemang i föreningar som tycktes arbeta för folkbildning och det blev forum och webbsiter.

3 juni 2005 startade jag t.ex. life.lege.net för "Livs-grundade diskussioner"; "Diskussioner om etik & politik som tjĂ€nar livet, i relation till d:o som tjĂ€nar andra vĂ€rden Ă€n livet och mĂ€nniskorna.  Kontrasten mellan dödens och livets etik tydliggörs."  Och den 28 samma mĂ„nad mediekritik.lege.net för "Diskussioner och analyser om vad som inte skrivs i media och varför".  14 augusti 2005 blev det Ă€ven en blogg; "Intelligentsians blockering", blog.lege.net.  Det har blivit fler webbsidor men de nyssnĂ€mnda finns kvar och kan besökas.

Det jag upptĂ€ckte genom föreningsengagemangen var att individer som verkligen arbetar för att pĂ„ djupet förstĂ„ vad som pĂ„gĂ„r Ă€ven i dessa sammanhang marginaliseras.  Naturligtvis stödde jag de Ă€kta sanningssökarna men detta ledde ocksĂ„ till att jag sjĂ€lv inte kunde vara kvar.

Sedan september 2009 har jag istĂ€llet enbart arbetat kontaktskapande och genom att nĂ€tverka med och stödja de personer som sjĂ€lva verkligen arbetar för att pĂ„ djupet förstĂ„ vad som pĂ„gĂ„r, och gĂ€rna ocksĂ„ kommunicerar detta.  Genom alla tillgĂ€ngliga kanaler, inklusive mĂ„nga personliga möten.  Jag har ocksĂ„ stĂ€ndigt arbetat för att fördjupa och vidga min egen förstĂ„else.  Inklusive att förstĂ„ vĂ„r fysiska verklighet bĂ€ttre.  Allt detta arbete för fördjupad förstĂ„else har lett till slutsatsen att innan man bryter igenom "stenvĂ€ggen" ("stonewalling") av informations- och respons-blockad i sĂ„ mĂ„nga frĂ„gor sĂ„ blir det heller inget genombrott i dessa mĂ„nga olika frĂ„gor.  Att den officiella verkligheten Ă€r en Potemkin-kuliss.

MĂ„nga har tackat mig för mitt viktiga folkbildningsarbete, varför jag hĂ€rmed presenterar denna viktiga merit:  Jag Ă€r en Folkbildare.  Men en sĂ„dan som arbetar bredvid alla etablerade strukturer för att kunna behĂ„lla mitt oberoende och min frihet att inte behöva ta politiska hĂ€nsyn före det för mig primĂ€ra; att identifiera det som hindrar vĂ„r vĂ€rld frĂ„n att bli en totalt kĂ€rleksfull vĂ€rld av oĂ€ndligt vĂ€lstĂ„nd, samt att söka vĂ€gar att gĂ„ runt dessa hinder.

En kompetens jag har Ă€r att kunna leda dialoger.  Jag Ă€r bra pĂ„ att kunna se saker ur mĂ„nga olika perspektiv, och dĂ€rför pĂ„ att hjĂ€lpa uppriktiga och vĂ€lmenande mĂ€nniskor att kunna förstĂ„ andras perspektiv, var de sĂ„ att sĂ€ga kommer ifrĂ„n.  Jag kan se förbi populistiska sĂ€tt att fungera dĂ€r en Ă€r "god" och en annan Ă€r "ond" utifrĂ„n vilka ord och begrepp personen anvĂ€nder, till att se vad mĂ€nniskor verkligen försöker sĂ€ga.  PĂ„ sĂ„ sĂ€tt kan jag jĂ€mka perspektiv tills eventuella verkliga skillnader kvarstĂ„r, sĂ„ dessa kan nĂ„s och föras dialog kring.

Leif Erlingsson
2014-04-10

 

Lufta garderobsliken

Skicka sidan Skriv ut PDF

Att sĂ€ga att ondskan inte finns Ă€r inte att förhĂ„lla sig konstruktivt till psykopatin som bekĂ€mpar Livet.  Jag hĂ„ller visserligen med om att ur ett perspektiv lĂ„ngt ovanför de dynamiker vi nu bearbetar sĂ„ leder allt till medvetande, men att dĂ€rför dra slutsatsen att man inte behöver förhĂ„lla sig till dynamikerna Ă€r att abdikera och leder tvĂ€rtom till omedvetande.

SjĂ€lv har jag istĂ€llet varit inne i en massa olika dynamiker för att i dessa skeenden söka snabba pĂ„ medvetandeökningen.  Vilket givetvis gör mig till sĂ„ att sĂ€ga vĂ€rsta sortens extremist i alla deras ögon som driver olika begrĂ€nsade och begrĂ€nsande agendor.  För det svĂ„raste som finns nĂ€r man inte betraktas som en auktoritet Ă€r att Ă€ndra "Topic", de Ă€mnen som diskuteras.  Man kan ju visserligen "stĂ„ i en garderob" och tala om viktiga Ă€mnen, men det Ă€ndrar inget.  DĂ€rför har jag istĂ€llet blandat mig i hetluften hĂ€r och dĂ€r, i de Ă€mnen som nĂ„gon annan har bestĂ€mt Ă€r "Topic", men hela tiden gnagt pĂ„ med att det inte Ă€r det viktiga det som diskuteras, att det Ă€r avledning frĂ„n viktiga frĂ„gor.

Just nu Ă€r hetluften inte minst Svenska MotstĂ„ndsrörelsens vĂ„ld vs. VĂ€nsterextermisters vĂ„ld, dĂ€r vĂ€nsterextremister intressant nog av samhĂ€llet betraktas som "egentligen" demokrater, men att de "bara" eller "tyvĂ€rr" eller "sett sig tvingade" att anvĂ€nda vĂ„ld för att bli hörda.  De Ă€r alltsĂ„ ursĂ€ktade.  Man "förstĂ„r" dem.  Men man förstĂ„r över huvud taget inte högerextremisternas frustration.  "De Ă€r ju bara onda, rakt igenom."  Likadant "förstĂ„r" man vĂ€nster-extremist-feminister som tycker att alla mĂ€n Ă€r onda!

Orsaken att man "förstĂ„r" de ena men inte de andra Ă€r lögn och bortstĂ€dade fakta.  Det Ă€r politiskt korrekt att förklara vĂ€nsterextremisternas och extremist-feministerns tankevĂ€rld, men man fĂ„r ö.h.t. inte analysera och förstĂ„ högerextremisters tankevĂ€rld.  Det ser inte minst "den enda sanna Förintelsen" till.  All effektiv maktkritik stoppas av, som mĂ„nga vĂ€rdekonservativa rakt av klumpar ihop systemets stormtrupper, "kommunisterna".  Och dessa olika schatteringar Ă€r förvisso frĂ„n början finansierade och styrda av den psykopatiska makten.

HÀr nÄgra exempel pÄ hur dialog stoppas, frÄn Jan Sjunnesson 2013-08-20 "Toleransen minskar i Sverige", http://sjunne.com/2013/08/20/toleransen-minskar/ :

 • Tidskriften EXPO:s lista online pĂ„ personer med avvikande meningar
 • Transportarbetarförbundets uteslutningar av Sverigedemokrater
 • Förföljelser av prĂ€ster inom Svenska Kyrkan frĂ„n Seglora Smedja
 • DebattinlĂ€gg i Kyrkans Tidning om att avskilja prĂ€stkandidater med avvikande meningar
 • Advokatsamfundets ordförandes förslag om uteslutning av Sverigedemokratiska nĂ€mndemĂ€n
 • LO:s kampanj som ska utbilda 150 000 medlemmar att lyssna vid fikapauserna
 • Utredningen FrĂ€mlingsfienden inom oss SOU 2012:74
 • Ungdomsstyrelsens satsningar 2013 pĂ„ informationskampanjer i skolor om internetsidor
 • Statens MedierĂ„ds förlĂ„tande hĂ„llning mot autonomt vĂ€nstervĂ„ld
 • UtstĂ€llningen Politiskt Korrekt vid Forum för levande historia

Detta skapar kontaktfobi och leder Àven rent konkret till att mÀnniskor förlorar sin försörjning p.g.a. sina Äsikter.

Tillbaka till att förhĂ„lla sig till extremister:  Extremister stĂ€ller frĂ„gor pĂ„ sin spets, och ger dĂ€rmed möjligheter som ljumma akademikertyper inte ger att tydliggöra saker.  Jag propagerar dĂ€rför för att faktiskt lyssna pĂ„ alla extremister, att inte demonisera dem utan att lĂ„ta dem fullt ut förklara hur de tĂ€nker och vilka fakta och förmodanden de baserar sitt tĂ€nkande pĂ„.  För min djupare tanke Ă€r att mĂ€nniskor innerst inne kĂ€nner att nĂ„got Ă€r Ă„t helvete fel, rent ut sagt, men att de utifrĂ„n begrĂ€nsad kunskap om vad som verkligen sker tyvĂ€rr drar begrĂ€nsade och inskrĂ€nkta slutsatser.  DĂ„ blir det inbördes fientlighet SÄRSKILT bland de mĂ€nniskor SOM VERKLIGEN BRYR SIG - som alltsĂ„ HAR KÄRLEK!  (Hat Ă€r f.ö. ocksĂ„ en sorts kĂ€rlek.)

DĂ€rför Ă€r det inte extremisterna som Ă€r sanningens farligaste fiender, utan de ljumma.  De ljumma som nĂ€r de fĂ„r veta livsavgörande information lĂ„tsas som de inget hörde.  Extremisterna, under förutsĂ€ttning att deras olika perspektiv blir tydliga för alla, kan tvĂ€rtom leda till att vi som eftertĂ€nksamt lyssnar pĂ„ alla kommer framĂ„t.  Vilket f.ö. Ă€r varför extremisterna - sĂ€rskilt de mest demoniserade d:o - sĂ„ hĂ„rt motarbetas av de ljumma...  FrĂ„n http://self-realisation.com/about-the-mission/66/ :  "If you are offended, threatened or angered by the very suggestion that your compliance with the system which imposed itself upon you is evidence of your complicity in the slaughter of the innocent by tyrants, then you are almost certainly suffering from chronic narcissism, egotism or myopia, all of which prevent you learning from your mistakes, since you almost certainly never acknowledge making any."

Jag och mĂ„nga med mig anser det helt bevisat att en psykopatisk mycket mĂ€ktig elit bedriver utrotningskrig mot en stor del av mĂ€nskligheten.  Se t.ex. F. William Engdahl, "HOTET MOT LIVET: Den Genetiska Manipulationens Dolda Agenda" (2013) Orig. titel "Seeds of Destruction".  Detta Ă€r bara ett av mĂ„nga omrĂ„den man gör detta inom.  De ljumma som i praktiken försvarar kriget mot livet Ă€r den mest formidabla motstĂ„ndare livet nu stĂ„r inför.  Medan extremisterna ger möjligheter för livet att bryta igenom verklighetskontrollen, nĂ€mligen om deras agerande att stĂ€lla saker pĂ„ sin spets anvĂ€nds klokt.  Ger möjligheter att byta(/bryta) "Topic"!

Dagens "Hitlerjugend" gör hembesök och trakasserar folk.  LĂ€s om det t.ex. hĂ€r:  "Dissidenten Stenkvist" 2013-12-20, "Expressen - Expo - Researchgruppen och den autonoma miljön", http://stenkvist.wordpress.com/2013/12/20/expressen-expo-researchgruppen-och-den-autonoma-miljon/ .  SĂ„dana trakasserier strider mot
#NaturrĂ€tt #MannarĂ€tt #NaturalLaw .  Skulle Ă€ven högerextremister ha angripit icke stridande sĂ„ strider givetvis Ă€ven det mot NaturrĂ€tten.  Men eftersom etablissemanget vĂ€grar att ens erkĂ€nna sin egen brottslighet - jmf. High Crimes / KrigsbrottsanmĂ€lan för nĂ„gra Ă„r sedan som etablissemanget i princip lĂ„tsade att de inte hörde (jmf. Ă€ven diskussion om de ljumma ovan) http://u2.lege.net/highcrimes.org-20120421/ - sĂ„ tror jag att det rĂ€tta forumet för att fĂ„ rĂ€tsida pĂ„ stridandens övergrepp i sĂ„ fall Ă€r i folktribunaler byggda pĂ„ NaturrĂ€tt snarare Ă€n det korrumperade sĂ„ kallade "rĂ€ttssystemet".

Resurser hÀr:

Det extrema Ă„siktsförtrycket mot vĂ€rdekonservativa styrs som hĂ€r hemma i Sverige Lasse Wilhelmson sĂ„ utmĂ€rkt har visat genom den sionistiska ideologin.  En av mĂ„nga kĂ€nsliga fakta som inte fĂ„r avslöjas offentligt Ă€r att sionismen 1933 förklarade Tyskland krig, se http://www.google.com/search?q=%22Judea+Declares+War+on+Germany%22 för mĂ„nga referenser.  För tĂ€nker man dĂ„ lite lĂ€ngre sĂ„ innebĂ€r ju detta att det var helt begripligt att Hitler internerade den inre fienden.  Sionismen Ă€r dock fortfarande locket pĂ„ denna Pandoras ask.  DĂ€rför Ă€r effektiv kritik av den i praktiken förbjuden - man hamnar dĂ„ direkt ut "i kylan", Ă€ven om man förut som Lasse skrev pĂ„ SvD BrĂ€nnpunkt etc.
Ett annat exempel Àr den i Sverige sedan 25 Är verksamme förlÀggaren Hesham Bahari som verkligen var "inne i vÀrmen" innan han som förlÀggare publicerade Israel Adam Shamirs bok "Blommor i Galileen", som bl.a. nÀmner utrensningar av kristna byar och spÄren efter desamma.

Sionismen och "den enda sanna Förintelsen" skyddar mĂ„nget garderobslik.  Som att det flyttade bort uppmĂ€rksamheten frĂ„n massmordet pĂ„ Tyska krigsfĂ„ngar i allierade koncentrationslĂ€ger vid Rhenflodens strĂ€nder och i Frankrike genom svĂ€lt och obefintliga sanitĂ€ra förhĂ„llanden.  För det pĂ„stĂ„s att över 1,5 miljoner tyska krigsfĂ„ngar dog i lĂ€gren.  FörhĂ„llandena i lĂ€gren efter Rhen och i Frankrike var helt förfĂ€rliga, tyska krigsfĂ„ngar dog som flugor efter kriget.  (Se vidare mina referenser i dessa kommentarer: 2011-05-30 11:08 inlĂ€gg #213 i "Varför vissa fĂ„r betalt för att bo - och vem som betalar dem" trĂ„den samt 2011-04-16 17:01 inlĂ€gg #40 i "Glöm inte förintelsens offer" trĂ„den, bĂ„da pĂ„ gamla Sourze forum, hĂ€r frĂ„n mina arkivkopior.)

De allierade hade som synes alla skĂ€l i vĂ€rlden att flytta fokus till de besegrade.  Detta för att dölja de egna folkrĂ€ttsbrotten.  Den besegrade "Ă€r ju alltid ond".

Jag tror att garderobsliken blir allas vÄr undergÄng, om vi inte helt öppet och Àrligt luftar dem.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2014-01-25
(Spridd i e-post 2014-01-24 i stort sett i samma lydelse.)


Kommentarer:

http://blog.lege.net/?/​348-Lufta-garderobsliken.html#comments .

 

LĂ€mna sekten!

Skicka sidan Skriv ut PDF

Att lÄtsas inte se eller höra, att vÀgra erkÀnna innebörden.

Vetenskapen har förutsagt sĂ„ kallad Fri Energi.  Fast det Ă€r nedtystat av dess "översteprĂ€ster".  Se t.ex. sista styckena av min bloggning "Illusion eller Sanning?".  Men som i sĂ„ mĂ„nga andra Ă€mnen lĂ„tsas debattörer att inte se eller höra.  Man vĂ€grar erkĂ€nna innebörden.  Man lĂ„tsas inte förstĂ„.  Varför?

Endast teologi hindrar oss frĂ„n att se.  Det och att de flesta mĂ€nniskor "stĂ€nger av" nĂ€r det kommer in pĂ„ vetenskap, och tĂ€nker att "det fĂ„r vetenskapen sköta".  D.v.s. det fĂ„r översteprĂ€sterna och teologerna sköta.  LĂ€mna sekten och dess pĂ„tvingade artificiella verklighetskonstruktioner!

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-12-16


Kommentarer:

http://blog.lege.net/?/​347-Lamna-sekten.html#comments .

 

SamhÀllssekten vÄgar vÀgra ta debatten

Skicka sidan Skriv ut PDF

SĂ„ lĂ€nge det Ă€r möjligt att utbyta information pĂ„ kanaler som sekten inte kan kontrollera sĂ„ innebĂ€r sektkontroll av diskurs att sekten grĂ€ver sin egen grav.  Detta Ă€r t.ex. tydligt med mormonkyrkan, som förlorar medlemmar i en vĂ€ldigt hög takt.  Kanske de har kvar mĂ„nga av medlemmarna "pĂ„ pappret", men i realiteten har de förlorat vĂ€ldigt mĂ„nga av dem.  LĂ„ngtifrĂ„n alla bryr sig om att formellt deklarera sitt uttrĂ€de.  SĂ„ med mormonerna, och likadant med samhĂ€llssekten.

SamhĂ€llssekten vill gĂ€rna gĂ„ mot kriminalisering av kritik.  T.ex. klarar de inte en icke hjĂ€rntvĂ€ttad dialog kring CO2, som det enkla konstaterandet att CO2 Ă€r bra för vĂ€xtlivet och att det gĂ€rna fĂ„r bli mer av CO2 för att vi bĂ€ttre ska kunna försörja oss pĂ„ vĂ„rt jordbruk o.s.v..  SĂ„ man jobbar steg för steg mot en kriminalisering av ifrĂ„gasĂ€ttande av religiösa dogmer som CO2 dogmen, 911 dogmen och andra teologiska principer.  LĂ„ngt innan heresi/kĂ€tteri blir kriminellt sĂ„ blir det omöjligt att framföra.  Det Ă€r alltid sĂ„ det börjar i fundamentalistiska kulter.

Denna sekteristiska inlĂ„sning mĂ„ste mötas assymetriskt genom förmĂ„ga att plocka fram högre ordningens mönster ur till synes disparata Ă€mnen.  För "en plattlĂ€ndare" Ă€r det nĂ€mligen komplett omöjligt att se bortom sektens dogmer.  Alla sektens media bekrĂ€ftar ju dessa varför det som inte stĂ€mmer in bara framtrĂ€der som till synes Ă„tskilda anomalier utan samband.  Som nĂ„got som bara ska ignoreras.

Det gĂ„r att bryta "plattlĂ€ndarperspektivet".  "Allt" som behövs Ă€r förmĂ„ga till abstrakt tĂ€nkande och informationsanalys ur olika Ă€mnen ur vilka högre ordningens mönster kan pĂ„visas.  MĂ„nga förstĂ„r intuitivt detta, men blockeras alldeles för ofta av stoppklossar som i bĂ€sta fall inget förstĂ„tt och som i sĂ€msta fall avsiktligt blockerar möjlighet till att i dialog uppnĂ„ helhetsyn.  D.v.s. forumdiskussioner som inte till synes tillĂ„ts "lĂ€mna Ă€mnet" innebĂ€r fortsatt "plattlĂ€ndarperspektiv" medan diskussioner som tillĂ„ts "lĂ€mna Ă€mnet" möjliggör ett högre ordningens seende, helhetssyn.

Lösningen Ă€r insikt om den nya kunskapsdomĂ€n som innebĂ€r att lĂ€mna det gammeltestamentliga tĂ€nkandet för att istĂ€llet gĂ„ till frĂ„n mĂ„nga förenade, mĂ„ngfald och ingen begrĂ€nsning av kreativitet och tĂ€nkande.  Jag tĂ€nker hĂ€r pĂ„ den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberĂ€ttelse och moral om öppenhet och informationstransparens, dĂ€r gudinnan Inanna efter att ha bekrĂ€ftat sin sexualitet besöker och lockar hennes farfar guden Enki att ge henne civilisationens essens, kallade "me" (uttalas "may").  Dessa me, varav gudaskap Ă€r en, ger hon till det vanliga folket att förvalta och utforska.  Konsekvensen av att ge mĂ€nniskan dessa me var att mĂ€nniskan kunde bli gud, om hon sĂ„ önskade, men att hon mĂ„ste ta det goda med det dĂ„liga.  SĂ„vĂ€l me för livsglĂ€dje som me för krig.  HĂ€rur hjulet, skriftkonsten, matematiken, lag, etc.  NĂ€r gudinnans kraft avtog sĂ„ avtog Ă€ven det fria informationsutbytet, och avmystifieringen av kunskap förvĂ€ndes till motsatsen.  TĂ€nk symboliskt en vassrugg som symboliserar frĂ„n mĂ„nga förenade, mĂ„ngfald och ingen begrĂ€nsning av kreativitet och tĂ€nkande.  I motsats dĂ„ till den filosofi som pĂ„ latin stĂ„r pĂ„ de amerikanska dollarsedlarna, "E pluribus unum" - frĂ„n mĂ„nga, enhet = enandet av mĂ„ngfald.  Det senare Ă€r gammeltestamentligt tĂ€nkande.

(Arkeologin frĂ„n Mesopotamien Ă€r för övrigt sĂ„ pass intressant att den kan ha varit en avgörande faktor för det senaste Irak-kriget.  Bland det första man gjorde var t.ex. att vandalisera museum och arkeologiska fyndplatser.  Ganska snart hade ocksĂ„ mĂ„nga professorer och intellektuella mördats.  HĂ€r i norden har vi Ă€nnu Ă€ldre myter som Ă€r minst lika starka, Ă€ven om vi hĂ€r kanske inte har för den gammeltestamentliga agendan lika hotande arkeologi.  Fundera gĂ€rna lite pĂ„ varför vĂ„rt nordiska arv Ă€r sĂ„ demoniserat.  Och skyll inte pĂ„ en viss 1900-tals potentat, myterna Ă€r lite Ă€ldre Ă€n sĂ„, om man sĂ„ sĂ€ger.)

Men Ă„ter, att inte tillĂ„tas "lĂ€mna Ă€mnet" innebĂ€r i praktiken en blockering av denna nya kunskapsdomĂ€n.  InnebĂ€r inlĂ„sning i det gammeltestamentliga tĂ€nkandet.  Denna nya kunskapsdomĂ€n kan inte spridas i form av "Ă€nnu ett Ă€mne".  Nej, den mĂ„ste genomsyra alla Ă€mnen.  Stoppklossarna kommer att misslyckas.  Deras forum dör.  Newsmill och Sourze Ă€r deras senaste mer kĂ€nda svenska sjĂ€lvmord.

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-12-14

 
Kommentarer:

http://blog.lege.net/?/​346-Samhaellssekten-vagar-vaegra-ta-debatten.html#comments .

 

Illusion eller Sanning?

Skicka sidan Skriv ut PDF

Sanningen kan endast nÀrmas av den som Àr beredd att offra illusioner.

Liksom alla rörelser sĂ„ Ă€r Ă€ven "sanningsrörelsen" "en religion".  Sanningen Ă€r för stor för att fĂ„ngas i nĂ„got system.  Det bĂ€sta man kan göra Ă€r att nĂ€rma sig den, och nĂ€r man gör sĂ„ rasar alltid nĂ„gon eller nĂ„gra illusioner.  Detta kan endast göras av den som Ă€r beredd att offra sina illusioner.

Den som vill vara sann mot sig sjĂ€lv mĂ„ste dessutom vara beredd att stĂ„ för sina Ă„sikter Ă€ven nĂ€r gruppen bromsar och sĂ€ger att "det kommer att splittra gruppen", "tĂ€nk pĂ„ sammanhĂ„llningen" o.s.v..  För "sanningsrörelsen" Ă€r gruppen viktigare Ă€n sanningen, och de som vĂ„gar stĂ„ för och kan försvara egna Ă„sikter stöts ut och/eller ignoreras.  "VĂ„ga vĂ€gra ta debatten" tycks vara rörelsens valsprĂ„k.  Som i de flesta religioner, Ă€ven politiska och vetenskapsetablissemang m.m..

Trots den sÄ kallade sanningsrörelsen sÄ kommer sanningen nu fram.

 
Del av ganska vÀlspritt e-mail sÀnt den 16 november 2013 till svenskar som i mÄnga Är efterfrÄgat "en ny utredning":

Den sĂ„ kallade sanningsrörelsen krĂ€ver alltsĂ„ en ny utredning, vilket visar hur borttappade man Ă€r.  Det finns ju en ny utredning, fantastiskt mycket gedignare Ă€n det skit som andra producerat, och det har ju redan för mĂ„nga Ă„r sedan pĂ„gĂ„tt ett omfattande arbete att dra detta rĂ€ttsligt.
De som Àr intresserade behöver bara ta del av historien.
 

En ny utredning:

Request for Corrections (RFC) to NIST
http://drjudywood.com/articles/NIST/NIST_RFC.html +

Dr. Judy Wood, "Where Did the Towers Go?  -  Evidence of Directed Free-Energy Technology on 9/11" (2010).  http://wheredidthetowersgo.com/http://wheredidthetowersgo.com/buy/ .

Ett omfattande arbete att dra detta rÀttsligt:

Dr. Judy Woods federala qui tam fall
http://drjudywood.com/articles/NIST/Qui_Tam_Wood.html .
Ursprungligt registrerat den 25 april 2007, och alla senare, mot underleverantörerna till National Institute of Standards and Technology (NIST) för vetenskapligt bedrÀgeri.

Det Dr. Judy Wood faktiskt har gjort och varför det Ă€r meningslöst att be maktens lakejer att "göra om" det hon redan gjort sĂ„vida man inte faktiskt önskar "göra om" de resultat hon har fĂ„tt, vilket naturligtvis Ă€r den s.k. sanningsrörelsens egentliga motiv för en ny utredning, Ă€r att ha identifierat och bevisat vetenskapligt bedrĂ€geri samt drivit ett omfattande rĂ€ttsĂ€rende för att tvinga insiders att berĂ€tta vad de faktiskt vet.  För att de skulle tvingas tala utanför de begrĂ€nsningar deras undersökningsmandat pĂ„ förhand hade definierat.

Detta skulle ha avslöjat sÄvÀl att den officiella utredningen saknade mandat för att bedriva en förutsÀttningslös utredning, men Àven vilka företag, organisationer och individer som besitter den teknologi som anvÀndes den 11 september 2001, och som dÀrför i en sant förutsÀttningslös utredningsprocess borde höras som vittnen.

 
Om det till Ă€ventyrs skulle finnas nĂ„gon lĂ€sare som menar att "termodynamikens andra huvudsats sĂ€ger att fri energi inte kan finnas" eller liknande sĂ„ hĂ€nvisas dessa personer till Lee och Yangs Nobelpris 1957 för att ha förutsagt bruten symmetri, vilket kort dĂ€refter bevisades.  PĂ„ ren svenska sĂ„ finns det alltsĂ„ inga slutna system varför argumentet med termodynamiken Ă€r ren nonsens avsedd att kollra bort och villa bort dig.  Dessutom fick ju Robert Hofstadter Nobelpris 1961 för att ha bevisat laddningskanalisering i atomkĂ€rnan, vilket ger starkt stöd för Miles Williams Mathis laddningsfĂ€ltsteori.  Se vidare min "Ovetenskapsparadigmet" trĂ„d pĂ„ Intelligentsians blockering.  Mathis förklarar inte minst var "den fria energin" kommer frĂ„n.  FrĂ„n laddningsfĂ€ltet.

Kort sagt, att sĂ„ kallad fri energi skulle vara omöjligt Ă€r möjligen semantiskt och retoriskt korrekt, men inte fysiskt och med verkligheten överensstĂ€mmande.  Det semantiska och retoriska problemet kan lösas genom att istĂ€llet kalla den nĂ„got i stil med "frifĂ€ltsenergi", för att indikera att den tas frĂ„n ett fĂ€lt vi har fri tillgĂ„ng till.  Endast teologi hindrar oss frĂ„n att se den.  Det och att de flesta mĂ€nniskor "stĂ€nger av" nĂ€r det kommer in pĂ„ vetenskap, och tĂ€nker att "det fĂ„r vetenskapen sköta".  D.v.s. det fĂ„r översteprĂ€sterna och teologerna sköta.  LĂ€mna sekten!

Leif Erlingsson, holistisk detektiv
2013-12-12

 
Relaterade artiklar:

 1. "Varför skolfysik inte förklarar 11 september", Leif Erlingsson (2013-03-30),  http://blog.lege.net/?/​335-Varfoer-skolfysik-inte-foerklarar-11-september.html .

 2. "Tio Ă„r av konspiration", Leif Erlingsson (2011-09-20),  http://blog.lege.net/?/​315-Tio-ar-av-konspiration.html .

 3. "Med "Error" och flimrande blick", Leif Erlingsson (2012-07-29),  http://lege.net/​omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/​med-error-och-flimrande-blick.html .

 4. "De fysiska bevisen", Leif Erlingsson (2011-10-17),  http://blog.lege.net/?/​316-De-fysiska-bevisen.html .

 5. "Vetenskaplig fundamentalism", Leif Erlingsson (2008-08-16),  http://lege.net/​omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/​vetenskaplig-fundamentalism.html .

 
Kommentarer:

http://blog.lege.net/?/​345-Illusion-eller-Sanning.html#comments .

 

Kriget mot Terraismen

Skicka sidan Skriv ut PDF

Terraisterna Ă€r jordens folk (terra = jorden), och Kriget mot Terraismen Ă€r kriget mot jorden och dess folk.  Den ursprungliga strategin mot oss "terraister" var enligt de gamla böcker vi har att vi splittrats i vĂ„r verklighetsperception ("sprĂ„kförbistringen") sĂ„ att vĂ„ra olika perspektiv, de delar av sanningen vi ser eller tror oss se, Ă€r just vad som splittrar oss.

UppmĂ€rksamhetsspannet i denna vĂ€rld gĂ„r mot total fragmentering, "sprĂ„kförbistringen" pĂ„gĂ„r alltjĂ€mt.  Medias uppgift Ă€r att förmedla att det mesta Ă€r skit och att det inget finns du kan göra Ă„t saken.  SĂ€ga viktiga saker en gĂ„ng och sedan glömma bort dem.  "Även nĂ€r det hĂ€nde, sĂ„ hĂ€nde det inte", som Harold Pinter sa.  Terraisternas uppgift blir dĂ„ att förmedla att det finns nĂ„got du kan göra, och ge idĂ©er om vad som kan fungera.  Samt information om vad som inte kan fungera, och varför.

Terraisterna (jordens vĂ€nner) Ă€r fienden, det har makten genom sina handlingar klart uttalat.  Är du en Terraist = Riktig MĂ€nniska?  VĂ„gar du vara jordens vĂ€n?  I sĂ„ fall kan jag berĂ€tta att media inte förmedlar sanningen, för det finns en hel del du kan göra.  Börja med att lĂ€ra dig se bortom "sprĂ„kförbistringen".
 

Fotnot:

NSA, GCHQ Admit That The Public Is The Enemy  "Yet another point on the latest NSA/GCHQ revelations concerning backdoors into all sorts of commercial encryption tools, buried within the stories is the pretty clear admission that the NSA and GCHQ views the public as the enemy.http://www.techdirt.com/articles/20130905/15531224420/nsa-gchq-admit-that-enemy-is-public.shtml .
 

Leif Erlingsson
2013-09-11 16:00
 

PS:  Det Ă€r den 11 september 12 Ă„r efter Krigslögnerna för Kriget mot Terrorismen, den senaste fasen i Krigslögnerna för Kriget mot Terraisterna.  Dagen till Ă€ra rekommenderar jag mycket varmt Per Nordgrens fina artikel i Ă€mnet, som jag helt stöder.  HĂ€r via en introduktion han sjĂ€lv förberett:  "9/11, en vĂ„ldtĂ€kt pĂ„ mĂ€nniskans medvetande och hennes framtid?".  DS.

 

Per G Nordgren: 9/11, en vÄldtÀkt pÄ mÀnniskans medvetande och hennes framtid?

Skicka sidan Skriv ut PDF

Det Àr idag 12 Är sedan tvÄ passagerarflygplan, med knappt 20 minuters mellanrum flög in i var sitt torn pÄ World Trade Center tidigt pÄ förmiddagen, i New York.

Det Àr ovanligt men har hÀnt förr att flygplan kraschat in i höga byggnader. I detta fall kan man dÄ tÀnka sig tidiga nyhetsrubriker som "flygplan kraschar av okÀnd anledning i WTC, mÄnga döda". Eller senare "Ytterligare ett passagerarplan har kraschat i det andra tornet" BÄde de mÀnniskor som sÄg planen och nyhetsmedias rapportering blir rimligen kaotiskt, eftersom man inte förstÄr eller vet varför planen kraschade in i byggnaderna. I det lÀget hade vi antagligen fÄtt se de första rubrikerna som spekulerade i vad som hÀnt, men det hade inte rÄtt samstÀmmighet, utan handlat om spekulationer.

Men bara sekunder eller minuter efter krascherna fÄr vÀrlden höra namn som Usama bin Laden och al-Qaida som var helt okÀnda vid den tiden, att det var terrorister som styrt planen in i byggnaderna för att skada USA, och nu rÄder det plötsligt ocksÄ samstÀmmighet i all rapportering.

Och dÀrmed kan ridÄn gÄ upp för vÀrldens bÀst regisserade kriminella teater. Senare förstÄr vi att minst 3000 mÀnniskor dör i sjÀlva hÀndelserna, och miljoner mÀnniskor kom att dö och lida under de tolv Är som nu gÄtt - i kriget mot terrorn.

Men vad var det som hÀnde? Det finns bara en strikt vetenskapligt genomförd brottsplatsundersökning som ger svaret pÄ frÄgan. Den Àr genomförd av Dr Judy Wood och har resulterat i en bok som heter "Where Did the Towers Go?". Boken Àr pÄ drygt 500 sidor och presenterar oantastliga bevis för vad som hÀnde. HÀr en artikel pÄ svenska som utgÄr frÄn den boken.

http://pernordgren.com/artiklar/wtc/911where-did-the-towers-go/

 


Sida 4 av 9
LegeNet Nytt, RSS flöde LegeNet Nytt, RSS flöde

Inloggning