http://lege.net/DEKLARATION/

av allmänt kallad Leif Erlingsson
Bruzaholm 2014-07-05

Deklaration av allmänt kallad Leif Erlingsson  [sv]


Detta dokument är en offentlig handling

Den ursprungliga och verkliga levande människan allmänt kallad Leif Erlingsson med fullständigt universellt ansvar och rättigheter deklarerar och förklarar vad som alltid har varit sant men som kanske inte alltid har varit allmänt erkänt såsom sina omistliga rättigheter att företa sig vadsomhelst som inte skadar någon annan levande människa eller dennes egendom.

För det fall denna deklaration behöver ett förtydligande för att lättare förstås så ges följande.

Jag anser att slaveri är både orätt och olagligt.  Jag anser att ideologier såsom kollektivism, auktoritanism eller annan programmering genom hot, tvång eller utpressning varmed någon försöker inordna en person i hans eller hennes ideologi är slaveri vilket är jag anser är orätt och olagligt.  Jag anser att om det inte finns ett lagligt giltigt bindande avtal som i en given situation binder en person till andras idéer, oavsett om dessa idéer sedan står i diverse paragrafer, förordningar och/eller föreskrifter, så gäller dessa idéer ej för den personen i den situationen, eftersom slaveri är orätt och olagligt.

Alla paragrafer, förordningar och/eller föreskrifter hämtar för närvarande på denna del av vår jord ytterst all eventuell legitimitet ur Regeringsformen (1974:152) 1 kap. 1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.  Folket kan inte ha annan "rätt" än den diktatoriska (som i majoritetsdiktatur) över en enskilds rätt.  Har en enskild levande människa ej orsakat någon annan enskild levande människa någon skada, eller ens haft någon sådan avsikt, så har den första enskilda levande människan rätten på sin sida.  Den andra enskilda levande människa som kan visa att hon har lidit skada kan däremot ha rätten på sin sida.  Ett abstrakt "rättsväsende" kan aldrig i sig ha giltig sak mot en levande människa.  Det krävs en levande människa som visar att hon lidit skada.  Hypnosen att Åklagaren eller staten eller "det allmänna" är denna person är bara illusionisttrick a' la' Trollkarlen från Oz.

Konsekvenserna av detta konstaterande är att ingen är skyldig att be om lov för att göra något som inte skadar någon annan.  Det finns alltid risker med att be om lov, då detta kan tolkas som att man har gett någon annan tillstånd att bestämma vad man skulle få eller inte få göra.  Detta är t.ex. risken med att ansöka om körkort och likande.  Självklart är inte den som inte frivilligt avtalat bort delar av sina rättigheter heller rättmätigt bunden av paragrafer, förordningar och/eller föreskrifter eftersom det fullständiga universella ansvaret liksom de fullständiga universella rättigheterna då kvarstår hos individen.  Vilket de egentligen alltid har gjort, allt annat är illusion.

Då tyvärr i skrivande stund många människor fortfarande inte förstår att paragrafer inte är detsamma som rätt så kan det behövas viss tydlighet i kommunikationen för att det ska gå hem att olika tjänstemän inte är behöriga att hindra någon som tar fullt ansvar för sitt eget handlande från något som helst agerande som inte skadar någon annan levande människa eller dennes egendom.  Eller att olika tjänstemän självfallet inte utifrån diverse paragrafer, förordningar och/eller föreskrifter kan ha någon som helst rätt att skada någon annan levande människa eller dennes egendom.  Alltför många är ännu fast i illusionen att de skulle ha rätt att skada andra eller andras egendom.

Denna deklararation och förklaring hade varit helt överflödig om det inte vore för den tråkiga omständighet att det i skrivande stund fortfarande finns så många människor för vilka dessa ord inte är självklarheter.

Den ursprungliga och verkliga levande människan allmänt kallad Leif Erlingsson
Bruzaholm 2014-07-05


- - -