Vaccinering: Ett utvalt vapen  
Yrsas Blogg
* The Police Stat
e
* Artiklar på engelska
* Klimathotet
* Tsunami

* 9/11
* Bilderbergare
* Frimurare och illuminater
* Nya Världsordningen
* Israel och Palestina
* Kriget i Irak
* USA
* Balibombningen
* Estonia
* Mordet på Anna Lindh
* Mordet på Olof Palme
* Medicin och hälsa

* MindControl
* Chemtrail
* HAARP & Echelon

* EU
* Böcker

* Video20 .1.2008

Ett utdrag ur The Police State


               Det verkar ologiskt att en självproklamerad befolkningskontoll förespråkas, då man samtidigt använder miljontals dollar på ett vaccinationsprogram i avsikt att försöka spara miljontals liv i den tredje världen. Den grymma verkligheten är dock att de i förtäckta drag mördar och steriliserar dessa stackars människor under en täckmantel att detta görs för den allmänna hälsans skull.  År 1999 sjösattes The Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI), och de har sammarbete med dem som anammar befolkningskontroll: Dessa är The Rockefeller Foundation, Bill och Melinda Gates Foundation’s 24 miljarder dollars projekt, The United Nations Foundation (med en donation på 1 miljard dollars av Ted Turner), The World Bank, The World Health Organization och regeringar i väst. (53).

              De startade GAVI och The Vaccine Fund, vilka försäkrar att ”all världens barn har lika möjligheter att erhålla dessa livsuppehållande vacciner”. Tyvärr, är det så att ju fler undernärda barn desto sannolikare är det att de kommer att drabbas av olika reaktioner från dessa immunförsvagande vaccineringar, speciellt då de ges i en kombinationsform.  Även The American Vaccination Adverse Event Reporeting Systems (VAERS) som uppfördes 1990, har gett indikationer på att det förekommer masslakt på grund av vacciner. Nittio procent av alla biverkningar går orapporterade till VAERS och kroniska besvär som upptäcks först åratals efteråt. Sådana är autism, autoimmunologiska sjukdomar, allergier, cancer och neurologiska sjukdomar. Men man har inte officiellt klassat dem som vaccinationsskador. (54) Man borde läsa rapporten från United PressInternational med detta i åtankte:

              Vid slutet av ifjol, innehöll systemet 244.424 fullständiga rapporter som härrör sig från möjliga vaccinationsreaktioner, inklusive 99.145 förstahjälpsbesök, 5.149 livshotande reaktioner, 27.925 intagningar på sjukhus, 5.775 handikapp och 5.309 dödsfall. Dessa ingår i en studie gjord av Dr Mark Geier, vaccinationsforskare i Silver Spring, Md. Uppgifterna representerar i snitt 1 miljard vaccinationsdoser, enligt Geier. (55)

                  En forskningsrapport gjord av Roman Bystrianyk för http://www.HealthSentinel.com visar på att det finns ett litet epidemiskt bevis som bidragit till en världsomfattande minskning av dödsfall förorsakade av infektionssjukdomar förorsakade av vaccineringar. (56) The Vital Statistics of the United States publicerade genom Bureau of the Census och The US Dept. of Health en statistik som innehåller dödsfall pga infektionssjukdomar.

              Från år 1980 till 1963, då mässlingvaccinet indroducerades hade dödstalen börjat sjunka från 13,3 per 100.000 till 0,2 per 100.000 – en minskning på 98 %. Från 1900 till 1949, hade dödsantalet för kikhosta minskat från 12.2 per 100.000 till 0,5 per 100.000 – en minskning med 96 %. Från 1900 till 1949 hade dödsantalet för difteri minskat från 40,3 per 100.000 till 0,4 per 100.000 – alltså en 99 %-ig minskning.

              Data över dödligheten i England och Wales som man har fått från Office of National Statistics från 1997, visar också på liknande siffror. Från 1850 till 1968, då mässlingvaccinet introducerades, hade dödsantalet vid mässling minskat från 52,11 till 26.6 per 100.000 resp. 0,11 per 100.000 – en minskning från 99,6 procent resp. 99,8 procent. Från 1860 till 1955, hade dödsantalet minskat för 43,73 resp. 60,86 per 100.000 resp. 0,2 per 100.000 eller en minskning med 99,5 % resp. 99,7 %.

              Noteras bör, att sharlakansfeber och tyfus eliminerades från båda länder utan att man vidtog några som helst vaccinationsprogram.

              Experter på hälsomedicin har sedan länge upptäckt dessa fakta. Thomas McKoewn var professor i socialmedicin vid University of Birmingham Medical School mellan åren 1950 och 1978. Han är fortfarande ansedd som en stor socialfilosof inom medicin, och känd för sitt viktiga arbete i epidemiologi och praktisk medicinkunskap. Hans slutsats var, att infektionssjukdomar minskade innan man började med världsomfattande vaccineringar:

              Den framstående epidemiologen Thomas McKeown (1912-1988) slog fast att en minskning av dödsfallen förorsakade av infektionssjukdomar (luft-, vatten- och matbärande sjukdomar) kan inte ha uppnåtts genom medicinska framryckningar, eftersom sådana sjukdomar minskade långt innan effektiva medel fanns tillgängliga för att bekämpa dem.
En rapport publicerad, i den förnämna medicintidskriften The Lancet, i januari 1977, av Department of Community Medicine, indikerade också på att vaccinationerna inte var orsaken till den minskade dödligheten:

                  Vaccineringarna började i liten skala på några platser runt 1948 på en nationell skala från 1957 , inte minskade dödligheten om man antar att en attack vanligtvis inger immunitet, vilket är fallet vid de flesta droppsjukdomarna i barndomen...

                  I en nyare rapport från december 1999 i Journal of Pediatrics fastslog man att den större renligheten var orsaken till att minska dödligheten i infektionssjukdomar:

... den största historiska minskningen i sjuklighet och dödsfall förorsakade av infektionssjukdomar upptäcktes inte under den moderna antibiotikans och vaccineringens era, utan efter att man började rena vattnet med effektiva avskiljningssystem.

                  Åter igen, fastslog en epidemiolog i augusti 2001, i tidskriften American Journal of Infection Control, att:
              Med undantag för  smittkoppsvaccin, som infördes 1798 och medförde en minskning av dödsantalen i England år 1853, innebär den medicinska innovationen en hälsorevolution under 1800-talet och är därför svår att utvärdera. Vaccin  mot difteri, stelkramp och pertussis intog scenen strax efter att dödssiffrorna för dessa sjukdomar redan hade sjunkit betydligt. Mässling, röda hund och polio vacciner blev inte tillgängliga förrän på mitten av 1900-talet.


IMMUNFÖRSVARET

              Eftersom dessa vaccin inte utvinner ett verkligt immunförsvar, när man inympar levande virus eller andra levande vaccinsmittor får dessa en raketstart i kroppen. Normalt måste dessa microorganismer passera genom slemhinnorna i munnen, magen och tarmarna vilka fordrar immunoglobulin A. Växelverkan med IgA skjuter på en immunologisk reaktion som föregår en antikroppsbildning. Genom att injicera mikroorganismer genom slemhinnorna börjar immunsystemet genast att utveckla antikroppar i plasmacellerna i ryggmärgen. Det är därför som man vid framställningen av vaccin tillsätter immunsystemstimulerande ”tillsatser” såsom aluminium, lipopolusakrid och squalene. Levande organismer tar också fördel av dessa speciella immundämpande ämnen, förorsakade av vaccinet självt. Undersökningar ger vid handen att  20 % av dem som får mässlingvaccin får kroniska mässlinginfektioner i hjärnan senare i livet, vilket tyder på att levande vacciner medför större risk att utveckla sjukdomar. (57) I tidningen New England Journal of Medicine från juli 1994, fann man ut i en studie att  80 % av barnen under 5 års ålder som hade drabbats av kikhosta, hade blivit vaccinerade mot detta. (58)

              Dr. Archie Kalokerinos är medlem i The Royal Society for Health, International Academy of Preventive Medicine, Australasian College of Biomedical Scientists, Hong Kong Medicine Technoloy Association och  New York Academy of Sciences. År 1979 mottog han en utmärkelse från Australian Medical of Merit för sin “utomordentliga vetenskapliga forskning”.

              Min slutgiltiga sammanfattning efter fyrtio år eller mer inom den här handeln (medicin) är att den inte officiella taktiken inom Världshälsoorganisationen (WHO) och även en annan inte officiell taktik inom ”Save the Children’s Fund och (andra vaccinförespråkare) organisationer är mördare och utrotar människor... Jag har ingen annan möjlig förklaring... Man kan inte göra sjuka barn immuna, och tro att man får det ur världen. Man kommer att döda många fler barn än de som skulle ha dött av naturliga infektioner.  ”Det var likadant med mässlingvaccinationen. De gick genom Afrika, Sydamerika och överallt var de vaccinerade sjuka och undernärda barn... trodde de att de kunde utrota mässlingen, men de flesta av dem som var mottagliga mot mässling dog av någon annan sjukdom som de hade utvecklat som ett resultat av att de hade blivit vaccinerade. Många fick blodförgiftning, magsår etc. eller gjorde deras näringsupptagningsstatus ännu värre eller så dog de av undernäring. Så det finns mycket få ömtåliga barn som blev vid liv efter att ha fått mässling. Det är ett sätt, att få bra statistik, döda alla dem som är ömtåliga, vilket de också bokstavligen har gjort”. (59)
                  Amerikanska barn får upp till fyrtio vaccineringar innan de fyller två. Dr. H.H. Fudenberg, världsförnyande immunolog med hundratals utgivna publikationer till hans fördel, gjorde följande kommentar:
                  Ett vaccin ökar cellförmedlande immunitet till 50 %, två vaccin till 70 %... alla trippelvaccin (MMR, DtaP) försämrar den cellförmedlande immuniteten, vilket förutspår återkommande virala infektioner. (60)
              Liksom HIV, utgör mässlingviruset en dämpning av immunförsvaret och därför är det livsfarligt med sådana levande virus i mässlingvaccinet. År 2001 föreslog GAVI  att alla 200 miljoner barn i Sub-Sahara i Afrika skulle vaccineras mot mässling, trots det faktum att HIV- infektioner härjar där. (61)

TILLSATSÄMNEN I VACCINER

         Lika väl som farliga anfall på sköra immunsystem genom vaccinernas aktiva ingredienser, finns där levande tillsatsämnen i vaccinen. Tillsatser av mikroorganismer är relativt vanligt förekommande i kommersiella vacciner. En studie i tidningen Vaccine från 1986, visar på att man har funnit att ~6 % av de testade kommersiella vaccinen innehöll tillsatser av en liten bakterie som heter mycoplasma. De flesta av USAs militärstyrka i Gulfkriget 1990 fick upp till 30 olika vaccin under loppet av två till tre dagar, några troligtvis i experimentellt syfte skedde utan närmare informationer. Nya studier vid Institute of Molecular Medicine fann att ~40 % av veteranerna som drabbats av Gulf War Illness hade infekterats av jäsande mycoplasma.  (62) 100 % av dem som drabbats av Gulf War Illness utvecklade motoriska neuron sjukdomar, såsom amyotrofisk lateral sclerosis och testade positivt för systemisk mycoplasmainfektion. (63)

              Poliovaccinet som gavs till 30 miljoner amerikaner under det sena femtiotalet och början av 60-talet hade tillsatsämnen innehållande apviruset SV40. Det tror man idag är orsaken till epidemisk cancer. (64) Då upptäcktes SV40 hos resusaporna i deras njurceller i början av 1960-talet och tillverkarna övergick snabbt till celler från afrikanska gröna apor.
Dr. John Martin som var forskare vid FDA upptäckte år 1972 att dessa celler också var kontaminerade, den här gången med cytomegalovirus. Fortfarande tills idag, är hans uppmaning att man noggrant testar vaccinen, har gått obesvarade förbi av FDA eftersom tillverkarna kan gömma sig bakom ”blomstrande intressen”. Dr Martin arbetar idag som en oberoende forskare genom att undersöka vilken roll ”ett smygande” virus har på hela förekomsten av kroniska försvagande sjukdomar.
(65)VACCINER FÖR STERILISERING

     WHO har en tjugoårig historia i att utveckla preventivmedel i form av vaccin. Dess uppgift är att bilda immunitet mot kroppens eget ferilitetshormon HcG (Human chorionic Gonadotrophin). En dokumentär i BBC med rubriken Horizon: The Human Laboratory sändes den 5 november 1995. I programmet påstod man att WHO hade börjat använda sådant vaccin i mitten av 1990-talet med avsikt att sterilisera kvinnor. Man började ge kvinnorna detta på Filippinerna utan att berätta detta för dem. Vaccinet lade man i stelkrampsampuller. Efter att man påbörjat denna vaccinering startade Philippine Medical Association en studie på uppmaning av Philippine Departmen of Health efter att det i studien framkommit en ökning av missfall. Nu upptäckte man att åtminstone 20 % av stelkrampsvaccinen innehöll HcG.

              En kampanj startades av UNICEF och den gick ut på att vaccinera Nigerias ungdom mot polio. Dr. Haruna Kaita som är läkemedelsforskare upptäckte att poliovaccinet användes för att sterilicera nationen. I mars 2004 rapporterade han, att genom att använda sig av WHOs rekommenderade teknologier såsom Gas Chromatography (GC) och Radio-Immuno analyser, fann han bevis för en allvarlig kontamination. ”Några ämnen som vi upptäckte i vaccinerna är skadliga och giftiga, några har direkta effekter på människans fortplantningssystem”, sade han.
              Dessa tillverkare eller marknadsförare för dessa skadliga ting har en hemlig agenda, som endast ytterligare undersökningar kan avslöja. Och för det andra har de alltid tagit oss i den tredje världen för givet, för att de tror att vi inte har den kapacitet, kunskap och material som krävs för att utföra dessa tester som kan avslöja sådana kontaminationer. Olyckligtvis har de också människor som skyddar deras grymheter mitt ibland oss. Och det värsta av allt är, att några av dem är dessutom våra experter som dessutom ska försvara våra intressen. (69)


KVICKSILVER                  Först tillverkade man på 1930-talet thimerosal som är en kvicksilverkomponent innehållande 49,6 % etylkvicksilver per vikt. Sedan har det använts i multidoser i vaccin som konserveringsmedel. Autism var relativt okänt före 1990, i snitt omkring 1 av 10.000 amerikanska barn. Idag är det i snitt 1 per 150. (70) Sju av tio autistiska barn har ett IQ under 70 punkter, som är tillräckligt lågt för att förorsaka ”inlärningssvårigheter”. Kongressmannen Dan Burton förutspår att om nuvarande trend fortsätter, kommer det att finnas 4 miljoner autistiska amerikaner inom nästa decennium. (71) Forskare tror, att eftersom antalet vaccinationer som gavs till barn ökade under 1990-talet, missade den allmänna hälsovården att ta i betraktande den allt ökade förekomsten av kvicksilver.

              En undersökning som gjordes av United Press International angående dessa kontroversiella vacciner rapporterade, att beroende på vilken sorts vaccin ett barn fick under den här perioden under sitt läkarbesök på 1990-talet, gör att några barn kan ha utsatts för 125 gånger högre doser än vad gränsvärdet för kvicksilver utgör enligt Environmental Protection Agency. Sedan dess har Centers for Disease Control (CDC) dubblerat antalet vaccinationer som barn får till nästan 40 doser innan de uppnår 2 års ålder. The American Academy of Pediatrics och USAs allmänna hälsovård publicerade ett gemensamt uttalande, som gick ut på att man skulle avstå från thimerosal i vaccin såsom en följd av den risk som förelåg, recommenderad av FDA. Många tillverkare gjorde steget att ta detta bort från sina vaccin, men det finns ingen skyldighet för dem att göra så, eftersom CDC inte kommer att ingripa. Dr. Mark Geier, ett expertvittne i vaccinärenden, säger att de flesta tillverkare fortfarande använder sig av thimerosal och att barn fortfarande injiceras med mer kvicksilver än någonsin år 2003. Influensavirusvaccin, tillverkat av Aventis Pasteur, som kan erhållas i multidosflaskor  kan fortfarande innehålla 25 mcgr thimerosal, vilket är 25 gånger mer än säker nivå för kvicksilver utfärdat av FDA. (74) Av den orsaken har kongressmännen Dan Burton och Dave Weldon introducerat bannbullor för användning av thimerosal i vacciner.