Varför man skulle vilja ta fullständig och permanent kontroll över människan

2015-08-05 16:16 LegeNet
Skriv ut

Återpublicerar här två kommentarer gjorda på NewsVoice.
 

http://newsvoice.se/2013/06/03/hjarnkontroll-och-superdatorer/comment-page-1/#comment-140615

En; Allmänt kallad: LegeNet says:
5 Aug, 2015 at 16:10

Varför man skulle vilja ta fullständig och permanent kontroll över människan.

Jag noterade nu referensen bl.a. till SOU 1996:177 ovan.  "Så länge lösningarna konstrueras av "någon annan" blir medborgaren kontrollerad.  Det ligger i sakens natur.  När medborgaren tillåts/återerövrar initiativet uppnås egenmakt."  (SOU 1996:177 Egenmakt:  Att återerövra vardagen, s. 89., såsom återciterat i olika akademiska texter.  SOU 1996:177 är tyvärr svår att finna i PDF format.  Citatet finns t.ex. i "Demokrati genom civilt samhälle? Reflektioner kring Demokratiutredningens sanningspolitik" av Magnus Dahlstedt, som återfinns i Statsvetenskaplig tidskrift av Etthundratredje årgången 2000.)

Det är inte svårt att påvisa hur juridisk status som något annat än människa med oförytterliga rättigheter endast kan motiveras så länge vi är permanent oförmögna att ta eget ansvar.  Miniminivån för hur vi ska behandlas måste ändå vara krigsfångekonventionen Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War av Geneva, 12 August 1949.  Enligt Cornell universitetets länk om denna (jag ger inte länken för att slippa moderering, men jag läste av den 2015-08-05 11:40) så är 1949 års versioner av konventionerna i kraft i dag:  "The 1949 versions of the Conventions, along with two additional Protocols, are in force today."  I Art 3. av densamma läser vi bl.a.:  "The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict."  Detta innebär att en stat som tagit kontrollen över ett landområde inte har rätt att ändra juridisk status för innevånarna på detta område.

FN's Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna gör det till en rätt, men följaktligen därför inte till en skyldighet, att avtala bort mänskliga rättigheter, vilket förstås är i konsekvens av/till krigsfångekonventionen.  Men när vi väl opererar under ändrad juridisk status, då kan vi egentligen inte göra något annat åt detta innan vi har hanterat själva lagligheten eller olagligheten i hur vi hamnade i den ändrade statusen.  Ett rimligt antagande är att den som är oförmögen att sköta sina egna angelägenheter måste tas om hand.  När vi föddes var vi ganska oförmögna till det.  Och vissa är ju permanent oförmögna till det.  Som Fredrik Reinfeldt f.ö. insåg, då han skrev sin bok "Det sovande folket" (1993).  Suzanne Podell nämner 6 Jun, 2013 18:02 ovan "Tanken att "bara allt politiskt beslutsfattande försvinner blir människan helt befriad och inga problem kvarstår" presenterades utan att förnekas — och visade en tydlig koppling till Reinfeldts kännedom om pågående människohandel och slaveri, inrikes krigföring och statssponsrade terrorism ... svenskarna är enligt Reinfeldt "hjärntvättade" och "mentalt handikappade".".
 

http://newsvoice.se/2013/06/03/hjarnkontroll-och-superdatorer/comment-page-1/#comment-140617

En; Allmänt kallad: LegeNet says:
5 Aug, 2015 at 16:16

Ett motiv för att ta fullständig och permanent kontroll över människan skulle alltså kunna vara för att behålla den lagliga legitimiteten för ovan beskrivet förmyndarskap.

Professor i rättsvetenskap Dennis Töllborg återkommer ofta till, "fullmakt skall återkallas på sätt som korresponderar mot dess utgivande.  Rätt svar på tentan skall vara rätt svar i verkligheten."  Så, för att applicera "Rätt svar på tentan", "i verkligheten", hur har fullmakten, enligt vilken våra enskilda mänskliga rättigheter avtalats bort, utfärdats?, och hur ska den därför "på sätt som korresponderar mot dess utgivande" återkallas?

Rimligen är "Rätt svar på tentan" att i detta fall ta kontroll över dina angelägenheter.  Att tydligt meddela rätt instans att fullmakten är återtagen.  Och rätt instans kan då knappast vara jurister i det svenska systemet, som ju alla själva står under detta förmyndarskap, de opererar ju alla under abstraktionen "person".  Det är nog helt omöjligt att bli nämndeman i det svenska [krigsfånge- eller motsvarande-] systemet, om man är en fri man eller kvinna.  Så länge de står under sådant förmyndarskap måste de därför antas vara oförmögna att ta ansvar.  Töllborg redogör för i "Den svenska säkerhetspolisen och dess arbetsmetoder" (1991), s. 64-65, om hur den svenska grundlagen inte kan läggas till grund för rättsliga anspråk från individer, utan hur den närmast fungerar som en politisk panflett.  Detta beror antagligen på att grundlagen handlar om människor, medan staten är förmyndare över abstraktioner / olika former av personer.  En jurist under sådant förmyndarskap kan ju inte ha rätt att bedöma om grundlagen binder staten vid några skyldigheter.

I strid med krigsfångekonventionen använde f.ö. de allierade efter andra världskriget tekniken att definiera om juridisk status (till Disarmed Enemy Forces), för att "lagligt" kunna folkmörda tyskar.  I dag tjänar "terrorist" samma funktion.  Enligt konventionen är det tydligen dödsstraff på sådan omdefiniering.  Så motiv saknas sannerligen inte, för att hålla oss oförmögna att ta ansvar.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//