Tre sätt att förklara person som spelbricka i handelssystem

2015-02-06 02:00 LegeNet
Skriv ut

Först utifrån mänskliga rättigheter

Jag har här använt mig av Svenska Akademiens ordbok i elektronisk form för att finna definitioner på ordens betydelse ( http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ).  Tolkning och språk av det jag nu delger er ska ej beblandas med andra tolkningssätt som, men ej begränsat till, lagspråkets släktskap med svenskan.  Jag har tagit Trafikförordningen som utgångspunkt, som gäller personer, förare, fordon o.s.v..  Jag nöjer mig här nedan att utreda vad en person är.

— Vad är då person?

SAOB (Ref:  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ,  sökord "person") ger:

[fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.]

Person avser roll eller mask dvs. en abstraktion.

Denna person är en juridisk fiktion som är likställd med ett bolag i juridisk mening,
 

FN's Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

— Detta innebär att:
Med var och en avses alla människor.  Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som en person i lagens mening.
Jag har ovan visat att en person i lagens mening, dvs. en juridisk person är att likställa med ett bolag i lagens mening.
Ett bolag kan inte erhålla mänskliga rättigheter, då den är skapad av människor och är en juridisk fiktion.
Av detta följer att om En skulle välja att låta sig erkännas som person i lagens mening, avhänder En sig sina mänskliga rättigheter.
Artikeln skänker alltså denna rätt och implicit visar den på att var och En ej kan fråntas sin rätt att vara den hon är och därmed förlora sina mänskliga rättigheter.  Vad var och En dock kan göra är att frivilligt avtala bort dessa rättigheter genom att låta sig erkännas som person.

Artikel 4
Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

— Detta innebär att:
Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera mina villkor för detta.

Artikel 20
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

— Detta innebär att:
Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

— Detta innebär att:
Jag har rätt att erkännas som jag är, jag kan inte antas eller tvingas erkännas som person.  Ingen har rätt att påtvinga mig utförande av tjänst utan att mina motkrav är tillgodosedda.
Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

 

Rätten att inte vara tvungen att identifieras med juridisk person ges alltså i mänskliga rättigheter genom att det är en rättighet men därför ingen skyldighet att ha eller att förknippas med en person.  Eftersom grundlag går före lag  (RF kap. 12, 10 § 2 st.  Lag (2010:1408))  och eftersom grundlag anger att ingen lag eller annan föreskrift får meddelas i strid med konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna o.s.v.  (RF kap. 2, 19 §.  Lag (2010:1408))  och eftersom enligt samma grundlag föreskrift i strid med grundlag ej får tillämpas  (RF kap. 12, 10 §.  Lag (2010:1408))  betyder det att förhållandet att jag delgett dessa förhållanden och denna min rätt innebär att ni enligt grundlag, gemensamrätt och mänskliga rättigheter är förhindrade att i strid med min uttryckliga instruktion bemöta den juridiska personen.  FN's Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 30, min markering:  "Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen."

Enligt ratificierade internationella konventioner införda i de olika nationella folkbokföringslag-stiftningarna såsom i den svenska d:o är det som ovan förklarats alltså en rättighet men därför inte en skyldighet att betraktas som en person.  En person är en juridisk mask som av lagstiftarna tilldelas privilegier medan redan FN's konvention om de mänskliga rättigheterna som via svensk grundlag står över vanlig svensk lag* innebär att en människa har oförytterliga rättigheter.  (I senare översättningar har man använt det betydligt vekare obestridliga, men det är inte alls samma sak, se SAOB / Svenska Akademiens ordbok.)

*: Regeringsformen  (1974:152) 2 kap 19 §  "Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  Lag (2010:1408)."  ( https://lagen.nu/1974:152#K2P19 .)

Den som önskar befria sig ur slaveri måste alltså befria sig ur föreställningen att man är den person man har rätt att använda, men inte har skyldighet att alltid uppträda i egenskap av.  Det är genom den juridiska masken eller "hatten" "person" som vi i full överensstämmelse med mänskliga rättigheter "frivilligt" har låtit oss förslavas.  Fundera ett ögonblick över varför regeringens hemsida om mänskliga rättigheter ligger under Arbetsmarknadsdepartementet - tyder på att mänskliga rättigheter i handelsområdet Sverige huvudsakligen ses som ett slavregleringsproblem.

Värt att notera i detta sammanhang är att ingen lag eller domstol står över EU-rätt och ratificierade internationella konventioner som genom Grundlag är högsta lag.  Anna Skarhed förklarade i SOU 1997:194 att EG-rätten ger rätt till skadestånd även för beslut av de högsta statsorganen, såsom regering, Högsta domstol etc, trots att det enligt Skadeståndslag (SkL) (1972:207) 3 kap 7 § ( https://lagen.nu/1972:207#K3P7S1 ) inte ska gå att få ersättning med anledning av beslut av riksdagen, regeringen eller de högsta domstolarna såvida inte beslutet blivit upphävt eller ändrat.
 

Sedan förklarat utifrån svensk handels- och rättshistoria

Även genom den svenska rättshistorien inses att person är ett slags abstrakt handelskonto jämförbart med ett bankkonto.  Detta genom att det fram till år 1864 via  Handelsbalk (1736:0123 2)  krävdes så kallat  Burskap  för att bedriva handel, men efter detta datum infördes så kallad allmän näringsfrihet, vilket ju sker genom person.  Härav förstås att person är dagens motsvarighet till burskap, och att alla transaktioner genom person är handel.  En person är alltså ungefär som ett konto som du kan genomföra transaktioner med.  Kontonumret på detta personkonto kallas personnummer.  På Nordea kan du direkt genomföra transaktioner med det, det kallas t.o.m. personkonto där.  Men är personkontot på Nordea (eller på andra ställen där du använder person för handel, med eller utan kontonumret personnummer) fysiskt?  Kan du gå in i datorn och rent fysiskt plocka ut just ditt personkonto?  "Hej, jag vill krypa in i ert datorsystem för att hämta mitt personkonto".  Funkar det?
— Nej, för "person" är en juridisk fiktion, och i datorn är den representerad av andra fiktioner, alltså symboler i datorns minne, för dataprogram med data är bara fiktioner alltihop, som man kan programmera, manipulera och leka fritt med om man har förmågan.

Det är rationellt att använda datorer, räknestickor, abakus och bokföringsböcker som abstrakta fiktioner eller representationer som räkne- och bokföringshjälpmedel för att hålla ordning på handel.  Det har mänskligheten gjort i tusentals år, det finns fortfarande många tusen år gamla lertavlor med sådan bokföring av handelstransaktioner bevarande.

Men om någon på allvar tror att representationen i bokföringen skulle vara det fysiska som representeras, då blir det religion av det hela.  Och eftersom vi har religionsfrihet behöver inte jag ansluta mig till denna lära.  Låt det bli kungjort att med referens bl.a. till religionsfrihet ansluter jag mig inte till någon av de läror som säger att lagar som avser personer skulle ge någon några rättigheter, utöver vad jag frivilligt avtalat, över den jag är i den verkliga fysiska världen.

Om den En jag är i den verkliga fysiska världen alltså hävdar min rätt att avstå från handel — vilket jag enligt de mest grundläggande mänskliga rättigheter har oförytterlig rätt till — så är det slaveri att tvinga mig till detta.  För att ändå rädda andra verkliga fysiska Ena från att begå slaveri så har jag som redan nämnts tillhandahållit handelsvillkor för påtvingad tjänst.  Detta avtal ingår därför den i som påtvingar mig handel.
 

Tredje sätt att förklara samma sak - utifrån grundläggande filosofiskt tänkande

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

Detta citat i min epost inkorg känns väldigt på sin plats här:  "Vilket är varför alla som lyder och följer det som sägs, hur orättvist och elakt man än ser att det är mot andra, är möjliggörare.  Utan dem skulle hela systemet falla.  Det är det som mobbare inte fattar - att de är avgörande för att skiten ska fortsätta.  Varje mobbare som slutar mobbas är mycket mycket viktig.  Ju fler de blir, ju fler följer efter och ju mindre grupp blir det som mobbar."
 

Nu kan ju polis - om du inte stannar för att vittna om att motsatsen gäller - t.ex. kunna anta att du under handel har framfört ett fordon.  Och i så fall enligt Polislag (1984:387) (t.ex. 22 § ( https://lagen.nu/1984:387#P22S1 ) eller 28 § ( https://lagen.nu/1984:387#P28S1 )) kan de tänkas kunna använda allehanda våldsmedel för att stoppa dig.  Därför finns det start vägande säkerhetsskäl att ändå stanna det åkdon du reser i som du är i den fysiska världen när du blir invinkad, trots att det egentligen inte föreligger någon anledning för polismännen att stoppa dig eftersom du förstås inte befann dig i den juridiska handelsvärld de har auktoritet i.  Såvida du inte idkade handel under person, förstås.  De företräder nämligen den näringsdrivande ekonomiska enheten  POLISMYNDIGHETEN 202100-0076  som just bedriver och har auktoritet över handel.  Fast de kommer att försöka locka dig att ingå i handel genom att få dig att vittna att du "har kört", "framfört ett fordon", "hållt i ratten" när du i själva verket höll i ett styrdon i det åkdon du disponerar som du reste med som du är i den fysiska världen, o.s.v..  "Personbil" kommer de att locka dig att vittna mot dig själv att du har "framfört".  Ska du klara sådana manipulationsförsök så måste du noga träna in de ord som inte har med handel att göra, och förstå vilka ord som har med handel att göra...  Och inte låta mobbarna lyckas med att få dig att känna dig löjlig eller galen för att du vägrar vittna mot dig själv på ett sätt så de får in dig i handelsvärlden över vilken de har auktoritet.  Det är verkligen inte lätt, men så har det aldrig varit lätt att stå emot mobbare.

Jag hävdar min rätt att inte ingå i den religion där den juridiska fiktionen person antas vara likställd med den jag är i den verkliga fysiska världen varför jag följaktligen när jag absolut inte vill bedriva handel under person presenterar mig endast som En.  Samt berättar förstås genast varför det inte finns någon laga grund att anta att En skulle stå under lagar som gäller den kommersiella abstraktionen person.

Nu är mobbare mobbare, så de kan muddra dig o.s.v. för att hitta något du bär på dig med vilket de kan tvinga in dig i handel med dem.  Det är som att avtvinga någon dennes kontokort och mot dennes vilja genomföra transaktioner med detsamma.  Det kan stå hur många paragrafer som helst om att sådant rån skulle vara lagligt, det kan ändå aldrig vara enligt verklig lag.  Då är det praktiskt att ha färdiga handelsvillkor för sådan tvångshandel så du därmed kan rädda mobbarna från brottet slaveri genom att istället låta deras tvång innebära accept av dina tvångshandelsvillkor.
 

"Fysisk person"

Den som söker kringå ovanstående förhållanden genom att hänvisa till "fysisk person" måste kunna redovisa hur ett sådant monster kan skapas.  Utan någon vetenskaplig studie av hur befruktning mellan juridisk fiktion och levande människa samt fosterutvecklingen av densamma rent fysiskt går till så kan begreppet inte ses som något annat än juristers feberfantasier.  Vi lär få vänta mycket länge på dokumentär i Kunskapskanalen eller liknande om detta.

Det finns såvitt jag efter omfattande letande och sökande kunnat bedöma heller ingenstans i lagstiftningen där lagstiftaren definierar begreppet, utan man måste se hur lagstiftaren använder det och inte använder det i många olika lagar för att inse att lagstiftaren själv har insikt i att det är ett bedrägligt begrepp ägnat att vilseleda såväl vanliga fysiska Ena som tjänstemän och domstolar.  En som inser att En är förmånstagare till och därför har enskilt ägda ekonomiska intressen i den juridiska person som har skapats som ett abstrakt bokföringskonto i samband med Ens födelse, men att En samtidigt inte (annat än när En av fri vilja väljer att tillfälligt ingå i handel under person) är förvaltaren av denna juridiska person då förvaltaren ju är det allmänna (såvida inte En av fri vilja väljer att vid sådant tillfälle axla det allmännas ansvar), en sådan En ställer det allmänna till ansvar för undermålig förvaltning av den juridiska personen En har enskilt ägda ekonomiska intressen i för det fall det allmänna i strid med Ens enskilt ägda ekonomiska intressen belastar denna person med onödiga ekonomiska bördor.

En sådan En inser samtidigt att det inte (annat än när En av fri vilja väljer att tillfälligt ingå i handel under person) är En som är ställföreträdaren eller förvaltaren av denna juridiska person inför eventuell domstolsförhandling, då detta ju därför istället är det allmänna (såvida inte En av fri vilja väljer att vid sådant tillfälle axla det allmännas ansvar).  Men att En däremot såsom förmånstagare av den juridiska personen och med kännedom om förhållanden som kan vara av vikt i ett eventuellt mål självfallet inställer sig till sådan eventuell rättegång trots att En inte är svaranden eftersom den juridiska person En är förmånstagare av, eller i förekommande fall, den så kallade fysiska person som av vissa anses ha koppling till den juridiska person En är förmånstagare av, kan ha instämts till rättegång.

Som tredje man med ekonomiska intressen i utgången har ju En denna rätt, och även rätt att vittna i sådant mål, för att kunna bevaka sina enskilt ägda ekonomiska intressen och för att säkerställa att förvaltaren av / ställföreträdaren för personen som kan ha kallats till rättegång - det allmänna - uppfyller alla sina förpliktelser.

Om nu någon har gjort accept på handelsvillkor för tvångshandel så innebär det att tredje man utsatts för tvång att ingå handel under person, under den person En som tredje man visserligen är förmånstagare till och därför har enskilt ägda ekonomiska intressen i, men som En inte när En är i den verkliga fysiska världen och enligt sina oförytterliga mänskliga rättigheter avstår från handel under person är ställföreträdaren för eller förvaltaren för, då detta vid sådana tillfällen därför måste vara det allmänna.  Litar man inte alls på allmännas ställföreträdande och förvaltande med din person när du själv avstår från handel så är nästa steg förstås att helt avsäga dig "person".  Behåller du "person" kan du däremot enligt gemensamrätt driva skadeståndsanspråk på det allmänna för dess undermåliga skötsel av din person.  Detta måste i så fall drivas som rättsubjekt person.
 

— En; Allmänt kallad:  LegeNet

//