Tillväxtens gränser dokumentet är en terrorattack

2017-04-04 19:35 LegeNet
Skriv ut

Romklubbens Tillväxtens gränser dokument är en terrorattack mot människans medvetande.

Dokumentet visar t.ex. på hur inte ens oändlig energi kan rädda mänskligheten då allt "är begränsat".

Det var ett årtionde sedan jag själv bemöttes med "Tillväxtens gränser" då jag talade fri energi.  Jag kände då att något med det hela var "off"; fel.  Men jag kunde då inte göra mer än att skriva min artikel Fantasikrisen, den enda riktigt reella krisen, som finns på  http://blog.lege.net/?/187-Fantasikrisen.html(Engelska:  It was a decade ago I myself were met with the Limits of Growth document.  I felt then that something was off, but couldn't back then do more than write my article Crisis of Imagination, the only really real crisis, which is at  http://leiferlingsson.lege.net/2007/12/05/crisis-of-imagination/ .)

Det som är "off", fel, med Tillväxtens gränser är att dokumentet befinner sig i ett statiskt universum.  Detta statiska universum är en konstruktion.  Medvetande har förmåga att skapa verkligheter.  Dr. Irene Caesar har t.ex. idén att skapa vad hon kallar Matrix Cities navigerade av medvetande hos mänskliga piloter som kan finnas i parallella skapade verkligheter.  Detta ensamt gör begränsning av fysiskt utrymme och av andra resurser en överspelad fråga.  (Engelska:  What's off with the Limits of Growth document is that it's located in a static universe.  This static universe is a construct.  Mind has the ability to create realities.  Dr. Irene Caesar have for example the idea to create what she calls Matrix Cities piloted by the mind of human pilots that can be located in parallel created realities.  That alone makes the limit of physical room and other resources a moot question.)

Att människan slåss mot människan är en galenskap som måste upphöra.  Ola Alexander Frisk har formellt dekonstruerat det filosofiska bedrägeri enligt vilket härskare kräver lydnad, såsom att kräva att du betalar för eller strider i krig.  Och det är samma bedrägeri enligt vilket det statiska universum härskaren kräver är konstruerat!  Det är en konstruktion i vilken vi inte har några andra verkliga valmöjligheter än att lyda.  Även då vi är "olydiga", så lyder vi reglerna, då vi i detta fall enligt reglerna är "lagbrytare", och fortfarande ej fria.  Verklig frihet är att ej stå under sådana falska regler utan istället skapa vår egen verklighet eller verkligheter tillsammans med "vår stam".
(Engelska:  That man fight man is a madness that must stop.  Ola Alexander Frisk have formally deconstructed the philosophical fraud according to which rulers demand obedience, such as demanding that you pay for or fight in wars.  And it's the same fraud according to which the static universe demanded by the ruler is constructed!  It's a construct in which we don't have any real option but to obey.  Even when we "disobey", we obey the rules, as we are then according to the rules "outlaws", and still not free.  Real freedom is not being under any such fake rules but create our own reality or a reality together with "our tribe".)
 

Se även Den mörka sidan, vs. Giordano Bruno, On the infinite Universe and Worlds (1584)
http://blog.lege.net/?/213-Den-moerka-sidan.html
http://everythingforever.com/bruno.htm

Vi är skapare - eller inlåsta i någon annans verklighet
"Det handlar om att stoppa in oss i lådan, så vi inte upptäcker vår potential.

Eftersom vår potential är just obegränsad, så måste även mörkläggningen vara det.  Evil Genius, ond genialitet.  I tidigare bloggningar har jag snuddat vid att allt som bryter 3D paradigmet, allt som underförstår 4D+ paradigmen, med icke-lokalitet, ande etc, är tabu"

(LegeNet, Den mörka sidan,  2008-08-29.)


Det är viktigt att förstå …
… att på en viss nivå
… är förståelsen den
… att en viss nivå av folkmord är nödvändig
… för att rädda mänskligheten från undergång.

Denna förståelse måste vägas in, då man bedömer handlandet.
Givetvis, tänker man på denna nivå, kan man ej berätta om detta för det okunniga eller osofistikerade folket, som ej kan förväntas förstå eller acceptera detta att bli folkmördade för den goda sakens skull.  (Det var av denna anledning jag 2008-07-21 skrev "Hjärncellskomplotten" och 2009-11-23 skrev "Egentligen är folkmord onödiga", samt 2010-02-14 skrev "Egentligen är folkmord onödiga, omtagning".)

UTAN ATT FORMELLT HA DEKONSTRUERAT

så kommer man ej åt roten.  Roten är tron.  Som grundas i statisk faktakunskap samlad av den akademiska kulten.  De som har denna tro förstår inte att det är tro.  De tror att det är absolut sanning.  De agerar alltså utifrån sin förståelse!  Innan man inser detta kan man inte förhålla sig konstruktivt till denna folkmordsagenda för att rädda mänskligheten, som så har perverterat sina utövare att de blivit riktigt galna.  De behöver vård.
 

Den första punkten ovan är formellt dekonstruerad av Ola Alexander Frisk.
Den andra punkten ovan kan motbevisas t.ex. då det påvisas hur människor genom medvetandepiloter kan flytta till 'imaginal' existensplan, skilda från det existensplan Romklubbens Tillväxtens gränser avser.  (The English word 'imaginal' was created by professor Henry Corbin in order to translate the Sufi concept of "a plane of existence created by the imagination of many people", Michael Talbot, "The Holographic Universe", p. 260.  Jag bloggade denna referens 2006-11-11 i "Spontant och personligt".)
Det kan nämnas att olika människor har upplevt detta fenomen, och då det händer med människor som är hjärntvättade att det är omöjligt, särskilt om de just jobbat inom psykiatrin, så kan det lätt hända att dessa blir psykiskt sjuka av denna annars trevliga upplevelse.  (Den akademiska sekten har mycket "på sitt samvete".)

— LegeNet Holistisk detektivbyrå, 2017-04-04.

LegeNet @legenet
Holistic Detective Sharing & Receiving
Research & Open-source intelligence
(OSINT) for Peace, Prosperity & Liberty