"Makt är rätt"

2015-09-03 15:00 LegeNet
Skriv ut

För den som har omsorg om envar av sin nästa, dvs för den som har omsorg om neutral global rättvisa, är det, menar jag, rätt att med Dennis Töllborg uttrycka att den svenska sjukan är "bara träd, ingen skog, inget sammanhang, bara jeopardykunskap, till de dumma lärarnas trygghet, och till de slöa läromedelsförfattarnas gagn: inte behöva tänka och förklara, bara rapa regler och möjligen nämna något förarbete.  Inte fan fick de lära sig juridik. Det handlade om ren regelfetischism -- som så ofta i fragmentariserade, dumma, samhällen.  Till gagn för de med etablerad position och till förmån för stabilitet."  (s. 181, Dennis Töllborg i "Sorg 2.1" (2009), som är självbiografisk.)

"nu fattar den härskande klassens redskap beslut u.p.a., utan personligt ansvar.  [...]  Domstolen, liksom rättsvetenskapsmannen, argumenterar inte längre för sin ståndpunkt, ty det behövs inte; domstolen och rättsvetenskapsmannen "finner".29  [...]  Juridiken, ursprungligen en filosofisk tradition, med Salomonisk rättvisa som det närmaste makthavaren kommer pragmatik framför bevisbörderegler och fragmentarisering genom särskiljning med hjälp av konstruktioner som "rättslig relevans" reduceras till teknik och bygger sin auktoritet på avsvärande av eget ansvar istället för empiri och vishet."
"29  Jmf den kritik Iain Cameron riktar mot Svea Hovrätt och dess avsaknad av öppen argumentation, skapande legitimitetsproblem för domstolen, när domstolen i centrala ärenden underlåter att argumentera utifrån annan auktoritet än etablerad position.  Det går, enligt Cameron, och jag är som framgått ense, helt enkelt inte an:  "Domstolen deltar i en tre-partsdialog genom sina domskäl — i synnerhet i rättighetsfrågor."  Dagens Juridik 2014-10-31 http://www.dagensjuridik.se/2014/10/domstolen-deltar-i-en-trepartsdialog/"
(s. 36-37, Dennis Töllborg, "Ruinerna hävdar att byggnaden var vacker / Our Era´s Fear of Quality", in english on pp. 41-42.  Dennis Töllborg är Professor i rättsvetenskap/JD, full universityprofessor in legal science, STIAS Fellow, Financed by Torsten Söderbergs Stiftelse Gothenburg Research Institute (GRI), University of Gothenburg, Sweden.)
{Ett något längre citat återfinns i en kommentar 2015-07-02 23:28:03 till texten "Frihet behövs för kunskapens och visdomens tidsålder".}

"Svensk rättstradition har allt sedan början av nittonhundratalet, och det tämligen unikt med bara Danmark och några rättsteoretiker i norra Italien som själsfränder, nämligen präglats av något som kallas den skandinaviska realismen.  Åtminstone såsom denna kom att förstås i vårt land innebar den sammanfattningsvis att värden måste separeras från juridiken, att rätten så att säga var värdelös.  [...]  Det enda intressanta i den skandinaviska realismen är vad HD (eller domstolen i mer bred mening) beslutat, ty det är det enda som är empiriskt bestämbart i tid och rum.  Alltså har HD per definition alltid dömt rätt.  Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt är rätt."  (Dennis Töllborg ursprungligen i Ordfronts Magasin nr 1-2/2002, återfinns nu på s. 53 av PDF bok "Det går tydligen an?" (2010).)

Det är viktigt att se kontext, sammanhang, att inte syssla med fragmentariserad regelfetischism.  Det sagt, i en verklighet av fragmentariserad regelfetischism kan naturligtvis den enskildes djupa kunskap om denna samtidigt användas som ett av flera verktyg för att uppnå det förra.  Eftersom en aldrig kan veta när juristerna tänker tillämpa regelfetischism, så är ett försvar att i avgörande rättshandlingar aldrig acceptera något odefinierat begrepp från dem, att alltid kräva definition av vad varje begrepp ska anses innebära i sammanhanget.

För övrigt är en hel del jurister inte på riktigt regelfetischister, utan de låtsas vara det när det handlar om att förtrycka någon annans rättigheter, men kan rucka på det mesta, när det gäller att få igenom egen agenda.  Jag har själv sett en del exempel på det, och hört talas om samt läst i böcker om väldigt många fler exempel.

Rättshavererarna

Det är i själva verket juristerna som är de verkliga rättshaveristerna, de som själva projicerar "rättshaverism" på sina offer.  Det har föreslagits att ordet "rättshavererarna" avseende dessa bör införas i ordboken.

International Covenant on Civil and Political Rights, som började gälla 23 mars 1976:
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf

CCPR, min fetning: "recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,  Recognizing that these rights derive from the inherent dignity of the human person,  Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights" o.s.v..

Maskerad

Notera att i CCPR anges att i detta avtal avser "person" i fortsättningen en människa, vilket är viktigt, men varje statut, författning, bestämmelse eller praxis där "person"* ej uttryckligen är definierat vad det ska avse, är helt livsfarlig för mänskliga rättigheter.  Jurister är illusionister, som använder sina egna definitioner mot oss, om detta inte är omöjligt då definitionen är spikad.***

*: "person" är en "mask" som ursprungligen avsåg människa, men sedan det av den nya korporativa kongressen i det nya korporativa Delaware Corporation The United States of America, Inc., som år 1861 hade installerat de kvarvarande medlemmarna i kongressen från det tidigare the United States [Commercial Company] såsom styrelsemedlemmar av det således år 1861 nybildade Delaware företaget Delaware Corporation The United States of America, Inc., år 1862 i hemlighet omdefinierade ordet "person" till att i federalt språkbruk avse ett bolag, och detta bruk efter detta spritt sig till de flesta av världens regeringar med tillhörande lagstiftningar (den anglikanska definitionen blev definitivt överförd till svensk rättspraxis med statskuppen - 86), som således mer och mer har kommit att avse denna mask "person" som inte egentligen avser den naturliga levande människan, även om jurister medelst illusionisttrick som går ut på att inte defiera begrepp söker vilseleda människor till att tro att dessa bolag är dem själva.  Det bör f.ö. nämnas att The united States of America (här är united ett adjektiv, ej del av namn, liksom of) aldrig ingick i något tjänstekontrakt med Lincons nya företag som idkade handel såsom "The United States of America, Inc.", utan Lincon idkade helt enkelt laglöst handel gentemot The Constitution for the united States of America ("for the united" är här beskrivande av relation, ej del av namn) och ersatte laglöst hans Delaware företag såsom efterträdande Trustee** över the united States of America.  O.b.s. att United States (Commercial Company) är inte samma som The United States of America, Inc., som inte är samma som the United States of America, Inc., som inte är samma som the UNITED STATES (INC.), som inte är samma som USA (INC), som inte är samma som US CORP, som inte är samma som THE UNITED STATES OF AMERICA, INC., som inte är samma som E PLURIBUS UNAM THE UNITED STATES OF AMERICA, INCOROPRATED, och så vidare.

**:  Trustee: individual person or member of a board given control or powers of administration of property in trust with a legal obligation to administer it solely for the purposes specified.

***:  Juridiken håller persona-begreppet under strikt kontroll, och vägrar erkänna fakta som är att juristernas begrepp "fysisk person" ej finns annat än som ett sorts religiöst odefinierat och obegripligt begrepp ej definierat i någon av de lagar som använder begreppet.  Det är ett simpelt illusionisttrick, för magin håller inte ihop då det enbart bygger på att villa bort fokus från vad som verkligen sker.  Det finns inga fysiska personer, begreppet är odefinierat, och därför helt rättslöst.

Distinktioner

Den signatur "En; Allmänt kallad: LegeNet" jag ofta använder är inte någon annan slags person än en som av mig själv är definierad såsom representerande mig själv såsom suverän levande människa, dvs. det är av mig själv garanterat att detta inte är någon annans definition av begreppet person.  Medan jag också själv har definierat signaturen "LegeNet Holistisk detektivbyrå" såsom representerande en privat aktivitet bedriven av "En; Allmänt kallad: LegeNet".  Detta till skillnad från den i det merkantila systemet registrerade juridiska personen "Leif Erlingssons holistiska detektivbyrå", som rentav har ett organisationsnummer.  En juridik som inte erkänner dessa distinktioner är en slaveriets apologetik, som låtsas bedriva lag, men i verkligheten bedriver förtryck; "det enda som "at the end of the day" räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet.  Makt är rätt."  (Se källa högre upp.)  Ett tips här, levande människor skriver autografer, och inget annat, såvida de inte såsom levande människa frivilligt tar på sig att representera en juridisk fiktion eller alltså person, för då signerar de såsom levande människa den juridiska fiktionen eller alltså personen, och tar därmed som levande människa på sig den juridiska fiktionens eller alltså personens skulder.  Vilket är livsfarligt, för det finns ingen lag som förbjuder slaveri av juridiska fiktioner, där den så kallade fysiska personen också är en sådan juridisk fiktion.

Sedan Sverige från 1975 och framåt bolagiserade det "allmänna" så är all "offentlig" verksamhet handel genom juridiska fiktioner aka. rättssubjekt, inkl. den juridiska fiktionen den så kallade fysiska personen.  Inget sker direkt mot levande människor, utan sådana shanghajas / tvångsvärvas / förslavas in under marknadsjurisdiktion eller med andra ord handelsjurisdiktion genom ett ej rättssäkrat förfarande byggt på rätten men därför inte skyldigheten att ha en person.  Eftersom slaveri ej är tillåtet gentemot levande människor kan det argumenteras att det inte är en skyldighet att ständigt agera under den juridiska fiktionen eller alltså personen, varför varje statut, författning, bestämmelse eller praxis där sådan skyldighet skulle anses föreligga ej kan vara i överensstämmelse med mänskliga rättigheter.  Att det därför måste anses att sådana statuter ej kan avse levande människor utan enbart avse juridiska fiktioner, varför envar som hävdar att den vid något bestämt tillfälle ej agerat i egenskap av juridisk fiktion måste motbevisas i detta avseende innan sådan statut, författning, bestämmelse eller praxis kan anses ha bindande verkan.****  Värt att notera är att shanghajning / tvångsvärvning / förslavning av verkliga levande människor (såsom in under marknadsjurisdiktion eller med andra ord handelsjurisdiktion) är fullständigt förbjudet, varför jurister är livrädda för att svara till en levande människa.  Det är lagligt för en polis att förslava en juridisk fiktion ("ta ID"), men det är fullständigt olagligt för en polis att shanghaja in en levande människa under marknadsjurisdiktion.  Undrar om någon har talat om det för dem?

****:  När sådant motbevis ej ges, men sådan statut, författning, bestämmelse eller praxis ändå medelst maktmedel genomdrivs, då föreligger de-facto därför ett bedrägeri, oavsett om det så är högsta domstolen eller regeringen som beslutat på detta sätt.  Värt att notera är här möjligheten att i begränsat avseende för sådant ärende, detta måste tydliggöras, avsiktligt ingå under marknadsjurisdiktion för att genom gemensamrättens företräde framför varje offentligt beslut, inkl. lagstiftares, högsta domstols, regering osv., ur detta företräde vinna möjlighet att kunna erhålla maktmedel för att p.g.a. sådan rättssäkerhetsbrist kunna genomdriva ett skattefritt skadestånd från Regeringen som rättssubjekt.  Då juristerna sannolikt själva behöver utbildas för att förstå detta så måste du själv ha insikt nog att kunna ombesörja den detaljen.  Du kan också behöva kämpa med att de helt enkelt inte låtsas om att de har sett dina insända rättshandlingar, detta ställer sannolikt hela deras världsbild på ända.  De är alldeles för vana vid att själva vara de enda som har tillgång till maktmedel att genomdriva beslut.
{Det är dessutom numera "busenkelt" att föra ett sådant gemensamrättsligt juridiskt resonemang, tack vare att "Charter of Fundamental Rights of the European Union" (PDF) sedan Lissabonfördraget den 1 december 2009 är gemensamrättsligt bindande, och det inte är särskilt svårt att bygga ett riktigt bra juridiskt argument på detta, tillsammans med den utmärkta utredningen SOU 1997:194; Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG regler.  Men eftersom det inte är jag som dömer i European Court of Justice (ECJ) i Luxemburg, så kan jag givetvis inte ta ansvar för hur de sedan ser på saken.  Däremot har jag fått en antydan om hur rädda de svenska juristerna är för detta, genom att de vägrat att ens låtsas om att de mottagit en sådan anmälan från mig.}

"Hålla kvar slavarna på plantagen"

Utan insikt i rätt och fel, i moral, är det enkelt att medelst de enklaste illusionist- och ordvrängeritrick förslava ett helt folk.
"Rättshaverister" är t.ex. "Whistleblowers" ang. ett rättssystem som inte ser rätt som viktigt.  Medan "Konspirationsteoretiker" är "Whistleblowers" ang. ett samhälle som inte ser sanning och rätt som viktigt.  När de som tagit sig tolkningsrätten vägrar lyssna, slutar processen för detta samhälle ofta i något riktigt otäckt.

Utan insikt i rätt och fel, i moral, kan människor inte ens förstå varför slaveri skulle vara fel, så bara genom att kalla slaveri för något annat, känns det därför inte igen som slaveri.  Detta är f.ö. orsaken till medie-fördumningen, som gör sina läsare till imbiciller om de faktiskt orkar läsa skiten, eller som för de som genomskådar idiotin, gör den tröttande att läsa.  Media arbetar för slavägarna, för att "hålla kvar slavarna på plantagen", så enkelt är det.

Den verkliga konflikten

Den verkliga konflikten är nu synlig.  Det är den mellan de som använder Kollektivet som ridhäst, för sina egna maktändamål, respektive den okränkbara Individen, med oförytterliga rättigheter.  Det är möjligt att begå orätt mot Individen, och de som rider Kollektivet använder nu Kollektivet till att låta dem begå dessa orätter.  Detta korrumperar ytterligare Kollektivet, som nu fullständigt kan förslavas.

Jag som enskild Individ avhänder mig inte min enskilt ägda integritet och ansvar till politiker u.p.a. (Kollektivet), som genom andras sådana ansvarslösa avhändande genom valsedel har getts deras, men inte mitt, godkännande för brott mot mänskligheten.  Eller som signaturen Adam NätvÄrkselev uttrycker samma rättsfakta:  "@ LegeNet, tack för att Du inte överfört Din enskilt ägda hypermakt till EN valsedel u.p.a. och risk för säkerhetsbrist som kan vara fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden, för EN rättshaverist som bor eller arbetar lokalt i EES eller Europeiska unionen.  Marknad som älskar att LYDA, vill, kan eller vågar inte FÖRSTÅ när, var och VARFÖR kvalitetsbrist eller brist på kvalitet och säkerhet i nutid och rum, är FEL-kostnad för det allmänna i nutid, nära framtid och rum.  Kostnaden för kvalitetsbrist i nutid och rum är 632 ggr större för det allmänna, om EN drabbad enskild medborgare utvecklat enskild ägd kunskap (Stop) att i enskild ägd tanke (Think) värdera, värdesäkra och välja (Act) produkt av humana resurser, med STRIKT produktansvar och risk för säkerhetsbrist i nutid, nära framtid (10 år) och rum, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska FRIA marknaden, för kvalitetssäkrad rättssäkerhet i EES och Europeiska unionen."  ( Adam NätvÄrkselev, 2015-09-01 14:27, i en kommentar på NewsVoice. )

Okunnighet om lagen

Det bör påpekas att det inte alls är säkert att alla jurister du kommer i kontakt med ens själva har förstått hur systemet hänger ihop.  Systemet är konstruerat för att ständigt lura dig att 'frivilligt' ingå i det slaveri en juridisk fiktion helt lagligt befinner sig i.  Detta sker när du som levande människa signerar sådan juridisk fiktion.  För kom ihåg, levande människor skriver autografer, och inget annat.  Det kan dock finnas tillfällen där det är till fördel att signera en juridisk fiktion, men då är det viktigt att du har fullständigt klart för dig exakt vad det är du gör och varför och vilka juridiska följder det har.  Hursomhelst, eftersom det förutsätts att alla kommer att låta sig luras / bli blåsta / bli bedragna, så har de som eventuellt inser hur det hänger ihop tydligen inte ansett det nödvändigt att inviga jurister i allmänhet i bedrägeriet.
Men om du delger rättsfakta är människor i offentlig tjänst och jurister definitivt inte ursäktade av okunnighet om lagen.  Vilket jurister i och med sina roller i vilket fall inte är.  Betänk att dessa i sin tur kan lura / bedra människor i offentlig tjänst att dina rättsfakta inte skulle vara giltiga.  Gör de så, då bidrar de till att andra begår brott.  Att de själva kan vara lurade av bristfällig utbildning är ingen giltig ursäkt, då envar har eget ansvar att ta reda på vad som är sant.

Den Adam NätvÄrkselev jag citerar längre upp ovan har f.ö. uppenbarligen som projekt att medelst ett fullständigt rättssäkert språk kopplat till gemensamrättens företräde framför varje offentligt beslut, inkl. lagstiftares, högsta domstols, regering osv., säkerställa sin egen juridiskt bergfasta position, oavsett rådande rättslösa svenska praxis.  Det är att notera att gemensamrätten bygger på marknadsjurisdiktion, eller med andra ord handelsjurisdiktion, vilket var vad jag tänkte på när jag i föregående stycke nämnde att det kan finnas tillfällen där det är till fördel att signera en juridisk fiktion.  För kom ihåg citatet ännu längre upp:  "Och, som de främsta företrädarna för den skandinaviska realismen också uttryckligen skriver, leder detta till att det enda som "at the end of the day" räknas är möjligheten att med maktmedel genomdriva beslutet."  Dessa företrädare för den skandinaviska realismen är därför rädda för gemensamrätten, då den enda de respekterar ju är den med maktmedel att genomdriva beslut.

Det är inte alltid nödvändigt att sätta makt mot makt.  Den andliga segern är vunnen redan genom att stå fast i sin egen individuella integritet och påvisa att de människor som tjänat kollektivet i detta har saknat den legitimitet de ansett sig ha, utan tvärtom har grävt ned sig i brott mot mänskliga rättigheter.  Vad mig själv anbelangar sträcker jag gärna kärleksfullt ut en hand och erbjuder dem som ångrar de orätter de begått i kollektivets namn, och som i sin tur är beredda att göra och gör vad de kan för att utifrån de medel de har reparera de skador de med sådan orätt gjort, att för min del i sådana fall avstå från att använda tillgängliga maktmedel att genomdriva beslut.  För även om bolaget de jobbar för, det allmänna, har påtagit sig skadeståndsansvaret, så blir det ju med den gemensamrättsliga skadeståndsvägen mycket sannolikt även för dem annars en rättslig process.

— LegeNet Holistisk detektivbyrå
 

 

{Artikeln finns även på  http://blog.lege.net/?/359-Makt-aer-raett.html , där även kommentarer kan finnas.}

//