Lösningen för frihet från slaveri

2014-12-08 18:40 LegeNet
Skriv ut

av En; allmänt kallad:  LegeNet
8 december 2014

Lösningen för att kunna få frihet från förtryck och slaveri respekterad.

Lösningen är att lyfta blicken och studera hur staten Sverige rent lagligt finns till, och hur vi avtalsmässigt underordnat oss densamma.  Den romerska rätten är grund för Internationell rätt och de diverse mänskliga rättighetsdeklarationer som staten Sverige anslutit sig till såsom SÖ 1971:42 och FNs allmänna.  Endast den som har avhänt sig sina lagstadgade mänskliga rättigheter står under det förbund den istället har ingått i.  Studera SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/26/50/ef9d339d.pdf (bifogad, under vettigt filnamn, här med fildatumstämpel:
2006-04-24 14:07:23 SO_1971_42__Internationell_konvention_om_medborgerliga_och_politiska_rattigheter-NY19661216__ef9d339d.pdf)

Del III, Artikel 24
    2. Varje barn skall registreras omedelbart efter födseln och ges ett namn.
    3. Varje barn har rätt att förvärva ett medborgarskap.

Alltså, varje barn ska registreras osv, inga om, eller men.
Men det är en rätt - inte en skyldighet - att förvärva ett medborgarskap.

1) Detta stöder att en stat är en sorts stiftelse av typ Discretionary trust, där förmånstagarna ska utses av en särskild power of appointment funktion, i statens fall genom a) folkbokföring och b) registrering som medborgare.

2) Det förklarar att det i lagstiftningen om folkbokföring inte finns någon tidsgräns för överklagan av själva folkbokföringen:

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910481.htm
Folkbokföringslag (1991:481)
2 § Ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras
40 § […]
    En enskilds överklagande av ett beslut om folkbokföring enligt 3-1720 och 21 §§ ska ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den klagande fick del av beslutet.  Beslut i en annan fråga får överklagas av en enskild utan begränsning till viss tid.

https://lagen.nu/1971:291
Förvaltningsprocesslag (1971:291)
7 a § Om en enskild överklagar en förvaltningsmyndighets beslut skall den myndighet som först beslutade i saken vara den enskildes motpart sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen.

Det är omöjligt för någon att följa Internationell rätt och samtidigt tvinga någon att delta i någon som helst sammanslutning, inkl. att stå under svensk författningstext.  Det strider mot internationell rätt.  Samtidigt har du enligt internationell rätt rättighet att leva i fred och under mänskliga rättigheter i det landområde där du är född.  Alla ideologier såsom kollektivism, auktoritanism eller annan programmering genom hot, tvång eller utpressning varmed någon försöker inordna dig i hans eller hennes ideologi är slaveri vilket enligt Del III, Artikel 8 av SÖ 1971:42 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter är förbjudet.

Eftersom det är psykopater som sitter överst i hierarkierna så har de sett till att följa lagens bokstav, men inte dess anda.  Psykopater förstår inte lagens anda.  De har därför genom massiv propaganda, d.v.s. psykopatens metod att upprepa en lögn tills lögnen tas för sanning och sanningen tas för lögn, sett till att människor inte förstår att deras rätt kommer ur att de är människor, och förloras av att de frivilligt registrerade sig som medlem i någon sammanslutning.  (Nåja, det var dina föräldrar när de meddelade en myndighet ditt namn, d.v.s. registrerade dig som medlem av deras sammanslutning.)
 

Svensk författningssamling, inkl. Grundlagen, gäller bara de som ställt sig under densamma.  När denna lag inte längre är till förmån för förmånstagarna är det dags för dessa att säga upp sitt förmånsskap.  Efter sådan uppsägning står du under mänskliga rättigheter och din motpart är inte skyddad av någon enda paragraf i Svensk författningssamling utan enbart av Internationell rätt.  Fundera på varför de mänskliga rättigheterna i den svenska "stats-stiftelsen" står under Arbetsmarknadsdepartementet.  Det pekar på att dessa rättigheter för den svenska "stats-stiftelsen" främst ses som ett slavregleringsproblem.  Se regeringens webbplats för Mänskliga rättigheter:  http://www.manskligarattigheter.se/
 

Det som finns i den totala lagen efterapas med dålig imitation innanför bolagsförfattningar såsom svensk författningssamling.  Lösningen är att lämna de dåliga efterapningarna för den verkliga lagen.  Den står inte under bolagen.  Kingdom of Sweden deklarerar genom ombud på Riksgäldskontoret, senast genom Thomas Olofsson och Charlotte Rydin på Deklarationsblankett 18-K, http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/225913/000110465913075445/a13-22118_118k.htm .  Kingdom of Sweden deklarerar aktiebolag men inte myndigheter till SEC.  Dock är även dessa bolag med organisationsnummer, oftast F-skatt registrerade vilket bara näringsdrivande bolag ska vara enligt bolaget Skatteverket 202100-5448.  Även detta förhållande att man inte deklarerar alla bolag får mig att tänka på en Trust, för en Trust enligt Internationell rätt, utanför diverse författningstexter, behöver inte redovisa till någon annan än till The Protector.  Märk väl, nu talar jag om en Trust som inte står under en stats författing.  Vi har här lyft blicken ovanför de dåliga imitationernas värld.

Här kan du studera de AB som Kingdom of Sweden deklarerar, men som sagt, inga myndigheter i den listan:
State V7 in U.S. Securities and Exchange Commission.  Address from http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000225913&owner=exclude&count=40&hidefilings=0 ,
Companies for State V7, from the two links
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=V7&owner=include&count=100 ,
http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&State=V7&owner=include&match=&start=100&count=100&hidefilings=0
Här en fil där jag satt samman registerutdragen från SEC enligt föregående tre länkar plus att jag citerar exempel på den information Kingdom of Sweden deklarerar, såsom hur det går med vårt rättsväsende etc, bifogat under vettigt filnamn och här med min fildatumstämpel:
2014-12-05 15:58:41 State_V7__Companies_for_SWEDEN_KINGDOM_OF_with_US_Securities_and_Exchange.pdf
Här Registerutdrag från Koncernstruktur för bolaget Regeringskansliet, Org 202100-3831, bifogat under vettigt filnamn och här med min fildatumstämpel:
2014-12-05 12:05:56 Registerutdrag_for_Koncernstruktur_202100-3831_REGERINGSKANSLIET.pdf
Observera att Kingdom of Sweden deklarerar även sin Politik till U.S. Securities and Exchange Commission.

Det mesta tyder alltså på att — mer formellt riktigt namn: SWEDEN KINGDOM OF — i Internationell rätt är en slags stiftelse av Discretionary trust typ, men där de formella termerna för de olika rollerna i stiftelselag, jmf.  https://en.wikipedia.org/wiki/Trust_%28property%29 , har bytts ut.  Detta innebär att stiftelsen/staten kan vara hemlighetsfull ang. det exakta utseendet på The Trust Deed (oavsett vad de sedan kallar det), och utåt presentera mer av The Trustee's och power of appointment funktionens Praxis — "Grundlagen", m.m..

Läs på om Discretionary trusthttps://en.wikipedia.org/wiki/Trust_%28property%29 samt https://en.wikipedia.org/wiki/Discretionary_trust och studera bilden https://en.wikipedia.org/wiki/File:Chart_of_a_trust.jpg , samt jämför med vad du nu vet om Kingdom of Sweden och deklarerandet till SEC.  Fundera på vem The Trustee och The Settlor är, och vem The Protector är.  De som deklarerar till SEC är helt uppenbart ombud för The Trustee, men då vi inte läst det hemliga Trust deed som The Settlor skrev, utan bara diverse floskler som kallas Regeringsform, vilket mer tycks vara hur The Trustee (Regeringen eller Kungen?) mer övergripande tänker sig att sköta den fortsatta administrationen, så kan vi inte ens veta vem som är The Trustee.  Som sagt, Regeringen eller Kungen?
Och vem är The Protector?  Är det Kungen eller är det Vatikanen?  Eftersom Kungen står över de diverse floskler som kallas Regeringsformkan det vara Kungen.  (I så fall är de diverse vänsterpartister som intepellerar i riksdagen om att Kungen inte ska stå över lagen helt ute och cyklar.  Står man över en Trust så står man inte under den!)
Vem som är The Beneficiary (av belöning och straff…) är förstås alla som inte har ifrågasatt beslutet från den med "power of appointment".
 

Här några konsekvenser av FN's Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna:
http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/37/41/3014596d.pdf, förklaringen bifogad under vettigt filnamn och här med min fildatumstämpel:
2012-01-10 17:08:21 FNs_konventioner_om_Manskliga_rattigheter_publ_av_Regeringskansliet__3014596d.pdf

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, börjar på sidan 4.

Artikel 6
Var och en har rätt att överallt erkännas som en person i lagens mening.

Detta innebär att:
Med var och en avses alla människor.  Denna artikel ger alltså varje människa rätt att erkännas som en person i lagens mening.
Det är inte svårt att visa, men det blir för långt att ta med ta med även det här, att en person i lagens mening är en juridisk person och därför att likställa med ett bolag i lagens mening.
Ett bolag kan inte erhålla mänskliga rättigheter, då den är skapad av människor och är en juridisk fiktion.
Av detta följer att om En skulle välja att låta sig erkännas som person i lagens mening, avhänder En sig sina mänskliga rättigheter.
Artikeln skänker alltså denna rätt och implicit visar den på att var och En ej kan fråntas sin rätt att vara den hon är och därmed förlora sina mänskliga rättigheter.  Vad var och En dock kan göra är att frivilligt avtala bort dessa rättigheter genom att låta sig erkännas som person.

Del III, Artikel 8
1. Ingen får hållas i slaveri.  Varje form av slaveri och slavhandel skall vara förbjuden.

Detta innebär att:
Vid en förhandling om att utföra ett arbete eller tjänst under handel, äger jag rätt att själv diktera mina villkor för detta.

Artikel 20
2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.

Detta innebär att:
Jag frivilligt måste deltaga i varje sammanslutning.

Artikel 30
Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.

Detta innebär att:
Jag har rätt att erkännas som jag är, jag kan inte antas eller tvingas erkännas som person.  Ingen har rätt att påtvinga mig utförande av tjänst utan att mina motkrav är tillgodosedda.  Vidare kan jag inte tvingas tillhöra ett bolags personal.

Jag använder inte FN's deklaration om mänskliga rättigheter här för att jag får mina rättigheter och skyldigheter via den, utan deklarationen begränsar den juridiska fiktionens inflytande över människor som har insett hur den är konstruerad.
 

Vänliga hälsningar,
En
Allmänt kallad:  LegeNet
Även om Lege är mina initialer så har jag upptäckt att Lege är synonym till Lex…  Det blir alltså LagNätet…  Den "halmgubbe" / "persona" / "mask" som registrerades i Knislinge kyrkoarkivs folkbokföringshandlingar för att senare hamna i Landsarkivet i Lund (depå: Magasin B (LLA), troligen under referens SE/LLA/13207/A V/3) p.g.a. en händelsekedja som har sitt ursprung i Kejsar Augustus skatteskrivning och min födelse kallas nämligen Leif Erling Gunnar Erlingsson.  P.g.a. skrivelser från det näringsdrivande bolaget Skatteverket 202100-5448 har jag anledning att förmoda att detta bolag på något sätt har brutit den annars 70-åriga sekretessen på dessa handlingar.
 

- - -

"Se upp med dom som tror sig veta sämre - hukandets horder" - Kjell Alinge 2006-02-24 00:41:50 på mailinglistan Mediekritik, till LegeNet.