Finns ingen anledning att inte lägga ansvar där det hör hemma

2016-04-20 17:00 LegeNet
Skriv ut

Bevisligen står regering och riksdag över svensk lag

a)  Bevisligen står regering och riksdag över svensk lag.  Regeringen och riksdagen står redan över den svenska konstitutionen, enligt den juridiska bakgrund som Professor Eivind Smith ger i SvJT 2004 hf8 s676:  Politikernas konstitution — eller folkets?  http://svjt.se/svjt/2004/676 .

b)  Bevisligen plitar båda dessa ned instruktioner åt myndigheter, domstolar, stiftelser och företag — vissa sådana stiftelser och företag med extraordinära befogenheter enligt sådana instruktioner.

c)  "I Sverige tillämpas inte Ministerstyre" blir i översättning:  Ingen tar ansvar.  Finns ändå ingen anledning att inte kontakta en av chefstjänstemännen i regeringskansliet för att fråga hur du ska kunna lösa ditt ärende utanför domstol.  Det är ju regering och riksdag som genom sina instruktioner åt myndigheter, domstolar, stiftelser och företag har försatt dig i den situation du befinner dig i, och som därmed ytterst bär ansvaret för det du har utsatts för *.  Och båda dessa står enligt a) redan över lag och instruktioner.  Det är alltså endast de själva som bär ansvar för att "I Sverige tillämpas inte Ministerstyre".  Så om de svarar detta betyder det svaret i översättning:  "Vi vill inte".

Ang. c), JO och JK har formellt uppdragen att ställa till rätta det som blivit tokigt, men båda har abdikerat detta ansvar.  (Går att hitta många citat om att JK ska hålla igen maximalt.)  Så bollen är tillbaka till regeringskansliet.

*:  I den mån tjänstemän inte måste anses vara slavar under regerings och riksdags instruktioner bär dessa enskilt ansvar för skada de genom sitt agerande orsakat oskyldiga.  Det är här en separat fråga att enligt de instruktioner åt myndigheter, domstolar, stiftelser och företag som regering och riksdag plitat ned så går det för närvarande inte att få domstolars med fleras hjälp med att utkräva detta ansvar.

 

Bedrägeriet med rättslig kosmetika

Bedrägeriet med rättslig kosmetika för att lura EU att Sverige följer sina internationella åtaganden om enskildas individuella rättigheter att välja vård är mycket upplysande.  Enligt de internationella åtaganden Sverige har ingått råder enligt dessa Fri rörlighet såväl inom Sverige som inom hela EU:s vårdmarknad.  (Se vidare http://blog.lege.net/?/366-Fri-roerlighet-gaeller-inom-Sverige-och-daermed-EUs-vardmarknad.html .)

Nu är EU rätt, byggd på idéer om enskildas individuella rättigheter, och svenskt rätts- och makttänkande inte kompatibelt.  Detta har "lösts" genom rättslig kosmetika för att lura EU, som sedan inte tillämpas av myndigheter eller rättsväsende.  Bedrägeri, helt enkelt.  Redan Östen Undén tycks ha insett denna konflikt.  Några rader från en egen kommentar i Dagens Juridik, som även finns på http://lege.net/omprogrammering-av-perceptionsmatrisen/ku-vill-se-lagfoerslag-om-skadestand-foer-grundlagsbrott-men-regeringspartierna-aer-emot.html:

Den ende som då det var aktuellt att ansluta Sverige till Europeiska domstolens jurisdiktion tycks ha fattat att de svenska sociala ingenjörstankarna är oförenliga med mänskliga rättigheter var rättsvetenskapsmannen, socialdemokratiska politikern, civilrättsprofessorn och sedermera utrikesministern, Östen Undén (1886-1974).  Han ska ha varit stark motståndare mot ett svenskt erkännande av den Europeiska domstolens jurisdiktion, då individuella mänskliga rättigheter ju inte är förenlig med det svenska kollektivistiska tänkesätt och lagsystem som han försvarade.  ("Så urholkades äganderätten i Sverige, Det idéhistoriska perspektivet" av Fredrik von Baumgarten under "3. Det hemliga äktenskapet mellan Uppsalaskolan och Socialdemokratin",  http://mrr.se/nrs/aganderattens_urholkning.htm .)

"När en enskild står inför en myndighet eller en domstol är det inte fråga om att denne skall få rätt gentemot myndigheten eller inte."  (Justitieminister Sten Wickbom (S), tal till verkschefer den 24 januari 1985, citeras på länken ovan.)  "Genom att så effektivt beröva [tanken om individuella mänskliga rättigheter] varje vetenskapligt och praktiskt värde, möjliggjorde Hägerström och hans efterträdare en samhällsutveckling där den politiska makten i princip gavs oinskränkt makt."  (114; Se Willy Strzelewicz, De mänskliga rättigheternas historia, 1983 s 177 ff.  Citeras på länken ovan.)

 

Eftersom medborgare ej åtnjuter respekt

Eftersom medborgare ändå ej åtnjuter respekt, är det kanske mer fördelaktigt att avsäga sig sitt svenska medborgarskap för att verka som suverän i de jure Nation Sweden.  Då kan inte längre regeringen skylla på att "I Sverige tillämpas inte Ministerstyre", utan istället har regeringen alla möjligheter att genom Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (f.n. 3 §) att ingå särskild överenskommelse.  För du kan ju deklarera dig som din egen microstat, där statens område är den egna kroppen.  Regeringen kan förordna om undantag i förhållande till stat som ej biträtt den i Wien den 24 april 1963 avslutade konventionen om konsulära förbindelser, eller som biträtt denna med förbehåll (f.n. 3 § 3 st.).  Regeringen har alltså alltid makt att ge dig dina mänskliga rättigheter, och kan därför aldrig skylla på att "I Sverige tillämpas inte Ministerstyre".  Som det står i nyssnämnda lag, f.n. 3 § 4 st., "Konsulat och personer, som avses i första stycket, åtnjuter vidare, efter förordnande av regeringen, immunitet och privilegier i den utsträckning som följer av särskild överenskommelse med främmande stat."  ( Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 3 § 1 st. https://lagen.nu/1976:661#P3S1 ,  3 § 3 st. https://lagen.nu/1976:661#P3S3 ,  3 § 4 st. https://lagen.nu/1976:661#P3S4 .)

 

Praktikaliteter

Praktikaliteter som ekonomiska mellanhavanden med pensionsbolag, försäkringar, sjukvård osv. kan antingen lösas med samordningsnummer enligt f.n. Folkbokföringslag (1991:481) "18 a §  En person som inte är eller har varit folkbokförd får efter begäran från en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämmer tilldelas ett särskilt nummer (samordningsnummer)." alternativt genom att behålla personnummer enligt "18 b §  En person som enligt 5 § inte ska folkbokföras får tilldelas ett personnummer enligt 18 § om han eller hon har rätt att vistas i landet och uppfyller de förutsättningar som anges i 3 § första stycket.  Lag (2009:272)."  ( Folkbokföringslag (1991:481) 18 a § https://lagen.nu/1991:481#P18aS1 ,  18 b § https://lagen.nu/1991:481#P18bS1 ,  5 § https://lagen.nu/1991:481#P5S1 .)

Skulle det nu menas att någon viss paragraf ej är tillämpbar, glöm inte att regering och riksdag står över svensk lag, och därför kan göra vad de vill i förhållande till den.  Det finns därför inga giltiga ursäkter för dem att inte ge dig dina mänskliga rättigheter.  (Se "a)" ovan.)

 

En person som enligt 5 § inte ska folkbokföras

Bäst att citera, tillsammans med Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall som däri refereras, liksom den rad i regeringsformen, som Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 5 § med referens 4 § refererar:

Folkbokföringslag (1991:481) "5 §  Den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning, folkbokförs endast om han eller hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han eller hon kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller dess betjäning.  Detta gäller även en sådan persons familjemedlem eller tjänare.

Den som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall och har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning, folkbokförs endast om han eller hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han eller hon kom att tillhöra det internationella organet.  Detta gäller även en sådan persons familjemedlem.  Lag (2010:1843)."  ( https://lagen.nu/1991:481#P5S1 .)

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall "5 §  Regeringen bemyndigas att efter avtal med ett sådant internationellt organ som avses i 4 §, i den omfattning som behövs för att tillgodose organets syften, meddela föreskrifter om immunitet och privilegier för andra personer än sådana som anges i bilagan till denna lag, om föreskrifterna är av sådant slag som avses i 8 kap. 2 § första stycket 2 regeringsformen.  Lag (2010:1426)."  ( https://lagen.nu/1976:661#P5S1 .)

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 8 kap. 2 § första stycket "2. förhållandet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden,"  ( https://lagen.nu/1974:152#K8P2S1N2 .)

 

Direktlänkar till enskilda avsnitt ovan

  1. "Bevisligen står regering och riksdag över svensk lag"

  2. "Bedrägeriet med rättslig kosmetika"

  3. "Eftersom medborgare ej åtnjuter respekt"

  4. "Praktikaliteter"

  5. "En person som enligt 5 § inte ska folkbokföras"

  6. "Direktlänkar till enskilda avsnitt ovan"

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//