Från orätt till rätt

2015-02-07 22:00 LegeNet
Skriv ut

Våra skandinaviska länder verkar ha lämnat sina respektive grundlagar långt bakom sig för att nu inte vara något annat är en sorts affärsrörelser som låtsas vara folkstyre.  I Norge diskuteras en Folkdomstol som ska ta ställning till en enda fråga:  Är staten legitim?  Min tanke är att efter sådan Folkdomstol kan ett fungerande land konstituera sig, enligt Natural Law / människorätts-principer.  Men först måste den totala frånvaron av legitimitet för det rådande systemet demaskeras.  De grundläggande principerna kan kondenseras ned till:

  1. En organisation såsom t.ex. en stat kan endast ha sådana privilegier som den av fri vilja har fått från individer.
  2. Individer kan aldrig byta bort sitt ansvar.  Om individer därför ger bort privilegier till någon organisation som inte axlar åtföljande ansvar och skyldigheter kvarstår därför dessa ansvar hos de individer som ger organisationen dess privilegier.

I en handling som tydligen var så känslig att den i somras smusslades undan av rådman Ulf Ljungdahl utvecklade jag detta något:

Av dessa fundamentala självklarheter följer att när rättigheter en organisation såsom staten av levande människor påstås ha inte matchar ansvaret och skyldigheterna organisationen påstås ha, då kvarstår sådant ansvar och sådana skyldigheter hos de levande människor som påstår något i organisationens namn.

När en individ gentemot en annan individ påstår att ett krav eller en rätt föreligger, och detta bestrides, då har den första individen att bevisa sitt påstående eller ta bort sitt krav.

När en organisation gentemot en individ påstår att ett krav eller en rätt föreligger, då gäller till att börja med samma sak, men eftersom organisationen är en legal fiktion så faller ansvar och skyldigheter i den mån organisationen inte tar detta ansvar och accepterar dessa skyldigheter tillbaka på de individer som agerat i organisationens namn.

Staten eller myndigheter kan inte heller ha rätt att diktera villkor under vilka en individ skulle kunna söka rätt som inte en individ lika väl skulle kunna ha.  Staten kan inte legitimt diktera villkor för hur jag skulle eller inte skulle kunna kräva min rätt.

Om staten av individer som agerar i statens namn påstås ha sådana illegitima rättigheter så faller därför, i den mån staten inte faktiskt de-facto tar motsvarande ansvar och accepterar motsvarande skyldigheter, dessa ansvar och skyldigheter tillbaka på de som agerat i statens namn.

Som ovan förklaras med grundläggande filosofiskt resonemang, vilket ju är den sorts resonemang som alla mänskliga rättigheter utgår från, ingen "lag" som anses göra en enskild utan ansvar för dess gärningar gentemot andra enskilda ger denna enskilda verklig ansvarsfrihet.  Därför är t.ex. Skadeståndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 2 § Lag (2001:732) ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 ) där det allmänna försöker felaktigt lära sina tjänstemän att de skulle vara utan enskilt ansvar och risk för vad de företar sig, inte korrekt och kan i strid med verkliga rättsprinciper bara upprätthållas genom våldsmonopol.

Jag har förklarat detta så här för olika jurister:

Tre "nivåer" av lag

Man kan säga att det finns tre "nivåer" av lag där de två högre är av intresse.  Den första är vad domstolarna i praktiken använder i brottmål, men de kunde i så fall lika gärna delge sina beslut utan förhandling (vilket de väl snart kommer att göra, och kalla det "förenklad process"), för på denna nivån applicerar de endast paragrafer på vad som har hänt.

På nästa nivå, som har stöd i grundlagen men i stort sett saknar implementation i övrig lagstiftning, så kan En som lidit skada genom det allmänna använda sig av att det svenska så kallade rättsväsendet bryter mot sina egna regler "så det står härliga till", genom att i stort sett ignorera EU-rätten.

Den tredje nivån är att bygga på handelslagstiftning, avtalrätt, natural law principer, mänskliga rättigheter o.s.v., och detta genom att frikoppla sig från det "frivilliga" förknippandet med begreppet "person", som ju såsom juridisk fiktion helt saknar mänskliga rättigheter utan endast har sådana privilegier som (handels-)systemet har utdelat.

Problemet är inte att lag saknas, problemet är att den ignoreras.  Hela rättssystemet sysslar med bedrägeri då de bevisligen inte bemöter eller accepterar bevis.
 

Myndighetsoansvarighet institutionaliserad

Det är viktigt att desarmera förtryckarverktyget paragrafrytteri för detta används för att hålla folk nere mentalt och på alla vis, medan systemet redan i grundlagen skyddar de största brottslingarna inte minst genom sekretesslagstiftningen och genom att definiera sig själva som bortom lagen, se t.ex. Skadeståndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 7 §  "Talan om ersättning enligt 2 § får inte föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, om inte beslutet upphävts eller ändrats.  Sådan talan får inte heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter överklagande prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, utan att beslutet upphävts eller ändrats.  Lag (2010:1458)."  ( https://lagen.nu/1972:207#K3P7S1 )
jämfört med
Skadeståndslag (1972:207) / SkL 3 kap. 2 §  "Staten eller en kommun skall ersätta

  1. personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, och
  2. skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning.  Lag (2001:732)."  ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 )

Jag har själv varit inblandad i ett flertal fall där högsta regeringsorgan lagt locket på i strid med alla andra lagar utom de som säger att regeringen inte kan ställas till ansvar för någonting över huvud taget.  Men inte ens dessa lagar står över EU-rätt och Mänskliga Rättigheter.
 

På "nivå två" kan det allmänna, men inte enskild tjänsteman, ställas till ansvar

Ovanstående ansvarsfriskrivning av det allmänna kan alltså enkelt desarmeras redan med ett gemensamhetsrättsligt skadeståndsyrkande då det i gemensamrätten finns prejudikat för att nationell domstol måste gå utöver eller bortse från nationell rätt för att tillförsäkra enskilda deras rättigheter.  Vid lagkonflikt ska en svensk regel som strider mot EG-rätten sättas åt sidan.  Detta eftersom den svenska regeln beslutats av en instans som - inte längre - är behörig normgivare.  (Se den statliga utredningen av Anna Skarhed SOU 1997:194 Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG regler, http://regeringen.se/content/1/c4/13/26/72732670.pdf PDF s. 121, 131 enligt vad som kan läsas i själva dokumentet.)

Dock är fortfarande den enskilde tjänstemannen skyddad i sin myndighetsutövning när En under den juridiska "masken" eller "hatten" person enligt ovan tar gemensamrätt till hjälp för att få upprättelse för ett övergrepp begånget t.ex. av rättssystemet eller annan myndighet eller tjänsteman.  Se citat ovan ur SkL 3 kap. 2 § Lag (2001:732). ( https://lagen.nu/1972:207#K3P2S1 .)  D.v.s. det allmänna har lärt sina tjänstemän att de skulle vara utan enskilt ansvar och risk för vad de företar sig.
 

På "nivå tre" har alla såväl fullständiga rättigheter som åtföljande ansvar och risk

I följande förklaring har Svenska Akademiens ordbok i elektronisk form använts för att finna definitioner på ordens betydelse.  Tolkning och språk ska ej beblandas med andra tolkningssätt som, men ej begränsat till, lagspråkets släktskap med svenskan.

Lag och rätt är idag ersatt med ett system baserat på handel där metoden antagande har satts i system på så sätt att domstol, åklagare, polisväsende med flera, anser att människan opererar under en juridisk abstraktion, en person, vilken är likställd med ett bolag och därmed har avhänt sig sina lagstadgade mänskliga rättigheter.  SAOB (Ref:  http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ ,  sökord "person") ger:  [fsv. person(a), f.; jfr isl. persóna, f., persóni, m., d., t. o. en person, fr. personne; av lat. persona, (ansikts)mask (för skådespelare), roll, karaktär, personlighet, människa; möjl. av etruskiskt urspr.]  Person avser roll eller mask dvs. en abstraktion.  Denna person är en juridisk fiktion som är likställd med ett bolag i juridisk mening.

Vidare har den statliga funktionen domstol bolagiserats och bedriver under skenet av lag och rätt handel.  Bolagisering gäller även åklagare, polis med flera så kallade statliga enheter, som i enlighet med offentliga uppgifter från Skatteverket, SKV samt Svensk Författningssamling är näringsdrivande ekonomiska enheteter.  T.ex. är POLISMYNDIGHETEN 202100-0076, SVERIGES DOMSTOLAR 202100-2742 med flera så kallade statliga enheter registrerade för F-Skatt.  F-skatt tilldelas endast den som bedriver eller avser bedriva näringsverksamhet.  Det framgår tydligt enligt uppgifter på SKV's publika hemsida: https://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/sjalvservice/svarpavanligafragor/fskatt.4.18e1b10334ebe8bc80003982.html, klicka på "Vem kan bli godkänd för F-skatt och vad innebär det?"  Här framgår det att:

Villkoret för att bli godkänd för F-skatt är att du

  - bedriver näringsverksamhet
  - avser att bedriva näringsverksamhet
  - har lämnat dina deklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Vidare regleras F-skatt i Skatteförfarandelagen (2011:1244) 9 kap. Godkännande för F-skatt, Förutsättningarna för godkännande, 1 § 1 st.  Skatteverket ska efter ansökan godkänna den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige för F-skatt.  ( https://lagen.nu/2011:1244#K9 .)

Handel regleras av kontrakt, vilka vid accept är att betrakta som lag.  Av detta följer att det är av största vikt att känna till vilka villkor, både uttryckta och antagna, som dessa handelskontrakt innehåller.

Har skrivit så här till jurister:  Det är av din hantering helt uppenbart att du själv är en av dem som tror att du är utan enskilt ansvar och risk.  Du kan själv rikta skadeståndsanspråk mot det allmänna för att du har förts i villfarelse och därmed genom din felaktiga uppfostran och indoktrinering kallad utbildning bringats i uppfattningen att du inte behöver ta enskilt ansvar.

Jag har inte presenterat mig som En under den juridiska "masken" eller "hatten" person.  Person är en slavmask.  Som person har jag inga rättigheter utan endast sådana privilegier som staten utdelat.  Rätten att inte vara tvungen att identifieras med den juridiska "masken" eller "hatten" person ges i mänskliga rättigheter genom att det är en rättighet men därför ingen skyldighet att ha eller att förknippas med en person.

Det är viktigt för dig att förstå att det inte är den slavmask jag anses ha rätt att använda som du har att göra med, utan du har med En att göra.  En som står under fullständiga universella såväl rättigheter som ansvar och skyldigheter.  När du har med En att göra är du inte skyddad av din slavmask.  Då gäller istället såväl fullständiga universella rättigheter som ansvar och skyldigheter även för dig.  Genom att du i enlighet med mina delgivna villkor för påtvingad handel har ingått i handel med mig så har du därför fullständigt enskilt ansvar för detta val.

Ingen har tänkt på att fråga mig vilka mina motkrav skulle vara för att ingå i handel.  Eftersom jag har tvingats in i handel utan att ha blivit tillfrågad om vilka mina villkor för sådan handel skulle vara så har jag därför i efterhand fått ange dessa villkor för att rädda alla som påtvingat mig handel från slaveri.
 

Hur vi i full överensstämmelse med mänskliga rättigheter "frivilligt" har låtit oss förslavas

Den som önskar befria sig ur slaveri måste alltså befria sig ur föreställningen att man är den person man har rätt att använda, men inte har skyldighet att alltid uppträda i egenskap av.  Det är genom den juridiska "masken" eller "hatten" "person" som vi i full överensstämmelse med mänskliga rättigheter "frivilligt" har låtit oss förslavas.  Fundera ett ögonblick över varför regeringens hemsida om mänskliga rättigheter ligger under Arbetsmarknadsdepartementet - tyder på att mänskliga rättigheter i handelsområdet Sverige huvudsakligen ses som ett slavregleringsproblem.
 

"Fysisk person"

Den som söker kringå ovanstående rättsförhållanden genom att hänvisa till "fysisk person" måste därvid redovisa hur ett sådant monster kan skapas.  För utan någon vetenskaplig studie av hur befruktning mellan juridisk fiktion och levande människa samt fosterutvecklingen av densamma rent fysiskt går till så kan begreppet inte ses som något annat än juristers feberfantasier.

Det finns somliga som försöker tillrättavisa mig att jag inte använder korrekta juridiska termer.  De har inte avprogrammerat sig själva ur de juridiska religiösa sakramenten, som måste avslöjas de också.  Jag tänker då på de som vill att jag använder begreppet "fysisk person".  Jag svarar som följer på det:

"fysisk person" finns ej, även om lagstiftare laglöst använder begreppet.  (I sig möjlighet för skadeståndsanspråk.)  Eftersom "fysisk person" ej finns annat än som ett sorts religiöst odefinierat och obegripligt begrepp ej definierat i någon av de lagar som använder begreppet så måste den så kallade "fysiska person" skattemyndigheten registrerat antingen anses helt sakna existens, vilket jag inte tror de som ansvarar för beskattning riktigt skulle uppskatta, eller också måste den anses vara en folkbokförd person.  Jmf. folkbokföringslagen om personnummer, etc.  Folkbokföringslag (1991:481) 2 § 1 st.  Ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras om modern är folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och  ( https://lagen.nu/1991:481#P2S1 ),  Folkbokföringslag (1991:481) 18 § 1 st.  För varje folkbokförd person fastställs ett personnummer som identitetsbeteckning.  Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.  ( https://lagen.nu/1991:481#P18S1 .)
Härav ses att barn folkbokförs och att folkbokförd person, vilket är vad folkbokföringen skapar, ges ett personnummer.  Det står inget i denna lag om att folkbokföringspersonen skulle vara fysisk.  Alla lagreferenser till "fysisk person" bör bytas ut till "folkbokförd person", då det senare är en rationell juridisk fiktion medan det förra är ett irrationellt och obegripligt begrepp i stil med religiösa d:o.  Den internationella konventionen är SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, där det står att "Del III, Artikel 24    2. Varje barn skall registreras omedelbart efter födseln och ges ett namn    3. Varje barn har rätt att förvärva ett medborgarskap."
Av den internationella konventionstexten framgår att varje barn har rätt att förvärva ett medborgarskap.  Inte heller här står det något om att barnet skulle vara eller skulle bli en "fysisk person".

En person är en "mask", en "hatt", som kan vara och i enlighet med SÖ 1971:42  Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Folkbokföringslag (1991:481) är en registerpost i medborgarförteckningen.  Jag är ingen registerpost.

— En; Allmänt kallad:  LegeNet

//