Devolution i stället för evolution

2010-01-27 21:44 administratör
Skriv ut

Mohamed Omar intervjuar Michael A. Cremo
2009-12-03, Mohamed Omar:s blogg 2010-01-13, här med tillstånd 2010-01-27.

Michael A. CremoMichael A. Cremo har ett hedersdoktorat i naturvetenskap och teologi. Han arbete inriktar sig på vediska sätt att betrakta människans ursprung och äldsta tillvaro. Han har framlagt uppsatser vid sammankomster för Arkeologiska världskongressen, Europeiska arkeologförbundet, Internationella vetenskapshistoriska kongressen och Internationella förbundet för förhistoriska och urhistoriska vetenskaper. Han har två gånger framlagt uppsatser vid konferensserien "Toward a Science of Consciousness" (På väg mot en vetenskap om medvetandet), som anordnas vartannat år. Han har på inbjudan hållit föreläsningar vid Royal Institution i London, Ryska vetenskapsakademin i Moskva, Bulgariska vetenskapsakademin i Sofia och andra vetenskapliga inrättningar. Han har också föreläst vid hundratals universitet runt om i världen, däribland Hinduiska universitetet i Benares, Udaya-universitetet på Bali, Karlsuniversitetet i Prag, Cornelluniversitet i Ithaca, Londonuniversitet och Californiauniversitetet i Irvine. Av hans skrifter kan nämnas: (1) M. Cremo (1999) "Puranic Time and the Archaeological Record" i Tim Murray (red.), Time and Archaeology. Routledge, One World Archaeology Series, London: ss. 38-48 och (2) M. Cremo (2002) "The Later Discoveries of Boucher de Perthes at Moulin Quignon and Their Impact on the Moulin Quignon Jaw Controversy" i Goulven Laurent (red.), Proceedings of the XXth International Congress of History of Science, Volume X, Earth Sciences, Brepols, Turnhout, Belgien: ss. 39-56. Cremo är huvudförfattare till boken Forbidden Archeology, en omfattande genomgång av det arkeologiska material som stöder de vediska uppgifterna om människans uråldrighet. I en recension i British Journal for History of Science (1995, 28:379) skrev Tim Murray att denna bok "ger arkeologihistorikern en användbar samling fallstudier i vetenskapshistoria och vetenskapssociologi, vilken kan användas till att väcka debatt inom arkeologin om hur man skall beskriva den egna disciplinens kunskapsteori." Den förkortade populära utgåvan av Forbidden Archeology, benämnd The Hidden History of the Human Race, har översatts till tjugo språk. Cremos senaste bok är Human Devolution: A Vedic Alternative to Darwin’s Theory (Människans devolution: ett vediskt alternativ till Darwins teori). Cremo är särskilt intresserad av att undersöka arkeologins och antropologins historia från alternativa världsåskådningars ståndpunkt, i synnerhet världsåskådningar grundade på indiskt tänkande, som utgår ifrån medvetandet. Han har varit medlem av Internationella sällskapet för Krishnamedvetande sedan år 1974. Intervjun blev färdig den 3 december 2009.

MO: I din bok Forbidden Archeology, som utgavs år 1993, lägger du fram vetenskapliga bevis för att anatomiskt sett nutida människor funnits i miljontals år. Hur kom du fram till denna slutsats?

MC: Tidigt på 1970-talet började jag studera Indiens gamla skrifter på sanskrit. Bland dessa skrifter finns Puranaerna eller historieböckerna. Puranaerna berättar att människor funnits i miljoner år, ända sedan livet på jorden började. Jag ställde då upp en hypotes: Om det är sant att det funnits människor på jorden i många miljoner år, så borde det finnas bevis för detta i den arkeologiska litteraturen. Så då inledde jag min forskning. Min metod bestod i att undersöka hela den arkeologiska litteraturen från Darwins tid till nutiden. Lyckligtvis har jag läskunskaper i de viktigaste europeiska språken. Mitt forskningsprojekt tog åtta år. Den vetenskapliga litteraturen föreligger i två former: 1. den vetenskapliga primärlitteraturen, varmed jag menar ursprungliga uppsatser, som författats av vetenskapsmän och tryckts i vetenskapliga tidskrifter, och 2. vetenskaplig sekundärlitteratur, såsom läroböcker och översiktliga studier, vilka bygger på den vetenskapliga primärlitteraturen. Jag läste först den gängse arkeologiska sekundärlitteraturen (läroböcker) och fann att den inte innehåller uppgifter om material som tyder på människans uråldrighet. Men när jag började läsa den arkeologiska primärlitteraturen, fann jag att den var något helt annat. Jag fann hundratals uppsatser om arkeologiskt material, som tyder på människans uråldrighet. Detta bekräftade min hypotes.

MO: Hueyatlaco är en arkeologisk fyndort i mexikanska Valsequillo. Efter att utgrävningar företagits på 1960-talet, blev orten känd för att arkeologer hävdat att mänsklig bosättning i Hueyatlaco kunde dateras till 250 000 år före Kristus. Virginia Steen-McIntyre fick sin karriär förstörd, därför att hon lydde sitt samvete och publicerade de gjorda rönen. Finns det fler liknande fall?

MC: Virginia Steen-McIntyres fall är mycket väldokumenterat. I samband med min forskning lät hon mig få tillgång till mycken korrespondens, som visade vad som hände henne. Hennes fall belyser vad slags påtryckningar man kan utsätta en forskare för som överskrider de gränser evolutionsteorin sätter. Det finns andra liknande fall.

Till exempel Thomas E. Lee från Kanadas Nationalmuseum. I 1950-talets början fann han avancerade stenverktyg i isavlagringar vid Sheguiandah på Manitoulin-ön i Huronsjön. Geologen John Sanford (1971) vid Wayne State University har hävdat att de äldsta verktygen från Sheguiandah är minst 65 000 år och kanske så mycket som 125 000 år gamla. För dem som håller fast vid de allmänt gängse åsikterna om Nordamerikas förhistoria, är sådana dateringar oacceptabla. De flesta forskare tror att de första människorna anlände till Nordamerika för mindre än 20 000 år sedan.

Thomas E. Lee (1966, ss. 18-19) klagade: "Fyndortens upptäckare [Lee] jagades bort från sin offentliga tjänst till långvarig arbetslöshet. Han nekades publicera sig. Framstående skribenter gav en felaktig framställning av materialet... tonvis av artefakter försvann i Kanadas Nationalmuseums lagringslådor. Nationalmuseums chef vägrade att avskeda upptäckaren och föreslog i stället att publicera en monografi om fyndorten. Därför avskedades han och drevs i landsflykt. Man utnyttjade officiella prestige- och maktpositioner för att söka få kontroll över bara sex föremål av fynden från Sheguiandah, vilka inte hade smusslats undan. Fyndorten har sedan dess förvandlats till en turistanläggning... Fynden vid Sheguiandah skulle ha tvingat fram besvärande medgivanden om att de lärde inte vet allt. De skulle ha tvingat dem till att skriva om nästan varje bok i ämnet. Därför måste man döda dessa fynd. Man dödade dem också."

MO: Bevis som inte passar in i den materialistiska världsåskådningen avlägsnas. Skulle du säga att den gängse arkeologin gömmer undan lika mycket som den gräver upp?

MC: Det är just detta jag har sagt. De arkeologiska bevisen för människans uråldrighet, vilka jag dokumenterat i min forskning, är inte begränsade till ett fåtal fall. Det handlar om hundratals fall: ben av människor, fotspår av människor, artefakter av människor.

MO: Ett exempel på hur man undertrycker avvikande åsikter i den vetenskapliga världen är det då NBC sände ett teveprogram, The Mysterious Origins of Man (Människans gåtfulla ursprung), som byggde på din bok. Darwinister försökte då censurera och bötfälla NBC för att ha sänt detta program. De tycktes rädda för en fri debatt, eller hur?

MC: Det var ett intressant fall. Programmets producent Bill Cote hade läst min bok Forbidden Archeology. Flera av de fall boken beskriver tog han med i sin dokumentärfilm The Mysterious Origins of Man, däribland Hueyatlaco-fallet och fallet med guldgruvan i Kalifornien, där man hade funnit mänskliga artefakter, som var 50 miljoner år gamla. Jag visste att några av dessa artefakter fanns i Kaliforniauniversitets i Berkeley antropologiska museums samlingar, så jag rådde Bill Cote att bege sig dit och försöka filma dem. Men tjänstemän vid museet vägrade att låta honom se artefakterna. Vi lyckades dock finna några fotografier, som Whitney tog på 1800-talet, när föremålen upptäcktes. När darwinistiska vetenskapsmän i Förenta staterna fick veta att NBC, ett av de största amerikanska tevebolagen, tänkte visa detta program, försökte de stoppa det. De lyckade inte, så då bad de Federala kommunikationskommissionen, den regeringsmyndighet som reglerar televisionsföretagen, att censurera och bötfälla NBC. Regeringen gjorde inte detta, men det intressanta är att vetenskapsmän gjorde sådana försök. Varför gjorde de det? De vetenskapsmän, som hyllar evolutionsteorin, har ett av regeringen genomfört monopol i utbildningssystemet, och de synes anse att de borde ha ett av regeringen genomfört monopol också i de offentliga kommunikationssystemen såsom televisionen.

DevolutionMO: I din bok Human Devolution vederlägger du evolutionsteorin. Du hävdar att vi inte har utvecklats, evolverats, ur materien, utan i ställer devolverats, kommit ned från den rena andens rike. Detta är exakt vad den franske metafysikern René Guénon sagt: Det större kan inte komma från det mindre, det högre inte från det lägre. I de flesta religioner och mytologier finner vi "syndafallets" begrepp. Skulle du kunna kortfattat beskriva tanken om devolution och hur den skiljer sig från tanken om evolution?

MC: Jag anser inte att jag lägger fram en alldeles ny idé. Jag betraktar dessa ideer som delar av mänskligheten traditionella visdom, en visdom som också många nutida intellektuella har förstått. Men denna visdom härskar inte i dagens huvudsakliga centra för intellektuellt inflytande: skolorna, universiteten, de vetenskapliga inrättningarna, regeringarna, de ledande massmedierna. Det finns därför behov av allt fler framställningar av denna visdom, vilka bemöter de tvivel nutida människor kan ha. Min framställning är endast en av många. Innan vi ens ställer frågan "var har människan kommit ifrån?", borde vi ställa frågan "vad är en människa?". I dag tror många vetenskapsmän att en människa eller vilken levande varelse som helst bara är en sammansättning av vanliga materiella grundämnen. Om detta är sant, så är den darwinistiska evolutionsläran förnuftig nog. Men ett noggrant studium visar att människor inte är blotta sammansättningar av vanlig materia. Vi består av tre: vanlig materia; ett finmateriellt själselement, som äger vissa mycket ovanliga förmågor såsom telepati och telekinesi; och ett medvetet jag, som kan existera skilt från materien, från den materiella kroppen. Av dessa tre betraktar jag medvetandet som det primära. De flesta vetenskapsmän av i dag betraktar materien som det primära. De tror att det vi kallar själ och medvetande frambringas av invecklade organisationer av materia i hjärnan. Men endast kortvarigt. När materiens organisationer i hjärnan skingras, finns inte längre någon själ, inte längre något medvetande. Enligt detta sätt att se finns det bara materia. Men enligt mitt sätt att se är medvetandet det primära. Medvetandet alstras inte av materien. Det finns alltid men kan kortvarigt höljas av materien. Dessa höljen är det vi kallar kroppar.

En sak som vi kan iakttaga ifråga om medvetandet är att det är individuellt och personligt. Jag har mitt medvetande och du har ditt. Detta antyder att det finns en källa till alla medvetna varelser, en källa som också är individuell, personlig och medveten. Såsom medvetna varelser finns vi ursprungligen i ett tillstånd av rent medvetande, i harmoni med alla medvetna varelsers källa och med alla medvetna varelser. Men om ett medveten varelse blir självisk, kan den inte längre finnas i denna harmoni. Den träder då in i materiens rike och höljes i materia. Vi kallar dessa höljen materiella kroppar. Materiella kroppar är bärare av medvetna jag. Som människor är vi gjorda för att normalt leva på land. Om vi vill vistas i ett främmande element, såsom vatten, behöver vi en särskild bärare, exempelvis en ubåt. Det förhåller sig på samma sätt, när det medvetna jaget träder in i materiens värld. Det behöver då en bärare för att kunna vistas och verka där. Hur tillverkas dessa bärare? Jag tror att de tänks ut och tillverkas av den högsta medvetna varelsen, som då kanske verkar genom underställda intelligenta ombud.

Denna process, varigenom ett rent medvetet jag träder in i materiens rike och antar ett materiellt hölje, är det som jag kallar devolution. Med andra ord: i egenskap av medvetna varelser evolverar vi inte upp ur materien, utan i stället devolveras vi ner i materien. Men det är en process som kan kastas om.

I evolutionen, såsom den uppfattas som en rent materialistisk förklaring av arternas uppkomst, tror man att levande varelsers materiella kroppar utvecklas, evolveras, steg för steg från enklare till mer sammansatta former under mycket långa tidsperioder. Man tror att människokroppen är ett ganska sent alster i evolutionen. Enligt mitt sätt att se finns de olika slagen av kroppar alltid till. Men det medvetna jaget sätts i en bestämd kropp eller bärare enligt sitt medvetandes nivå, sina begärs nivå. Det medvetna jaget är evigt, men varje bärare det bor i är kortlivad. I slutet av en bärares eller kropps liv övergår det till en annan bärare eller kropp. Detta kallas det medvetna jagets överflyttning. Det medvetna jaget kan utvecklas steg för steg till högre livsformer. Eller kan det gå från högre livsformer till lägre. Allt beror på dess medvetandetillstånd, dess begärstillstånd och frukterna av dess handlingar. Vissa medvetande- och begärstillstånd, vissa handlingar leder till högre livsformer, andra till lägre livsformer. Enligt detta synsätt handlar det alltså inte om att kroppar utvecklas, evolverar, från lägre till högre, utan i stället om att det medvetna jaget kan evolvera eller devolvera genom olika slags kroppar. I en stad till exempel kan det finns flera olika slags bostäder: enkla lägenheter, medelklassens villor eller de förmögnas palatsliknande boningar. De finns alla där, och var och en bor för någon tid i en sådan allt enligt önskemål och inkomst och flyttar sedan vidare till en annan.

Det yttersta medvetandetillståndet uppnår jaget, då det återgår till nivån av rent medvetande, där det inte finns något behov av att bo i något slags materiell kropp eller bärare. Där njuter man i ett tillstånd av rent medvetande, som kännetecknas av evighet, kunskap och sällhet. Man existerar i detta tillstånd med alla medvetna varelsers källa och med alla andra medvetna varelser på samma nivå.

MO: Boken innehåller också ordentliga vetenskapliga bevis för hur anden har systematiskt avlägsnats från den härskande vetenskapen. Varför vill man gömma undan den mänskliga tillvarons andliga dimension också på ärlighetens bekostnad?

MC: I mitt arbete använder jag inte ord som "ande" eller "själ" särskilt mycket. Dessa ord har en religiös innebörd, och när människor hör dem, tror många av dem att de syftar på sådant som det inte finns några verkliga bevis för och som därför måste vara enbart en trossak. Jag föredrar termen "medvetet jag". Var och en av oss upplever medvetandet. Det är det mest grundläggande faktum om vår tillvaro, utan vilket vi inte skulle förnimma något annat. Så det är inte en trossak. Det är en verklig upplevelse, erfarenhet. Det kan studeras. Också själen kan studeras. Jag skiljer mellan medvetandet och själen. För mig är själen ett slags fin materia som hjälper medvetandet att fullgöra vissa funktioner, såsom att godtaga eller förkasta. Om jag till exempel försöker gå över en livligt trafikerad gata, är det min själ som förelägger medvetandet alternativen "jag bör gå över gatan nu" och "jag bör inte gå över gatan nu". Det medvetna jaget är alltså medvetet om själens funktion, som förelägger det dessa alternativ. Eftersom själen är ett slags fin materia, kan den också överföra materiell information från ett ställe till ett annat och påverka materien, till exempel förflytta den. Om vi betraktar vetenskapens hela historia, finner vi att många mycket framstående vetenskapsmän har undersökt dessa själens funktioner. Till exempel bedrev makarna Pierre och Marie Curie omfattande forskning om psykokinesi och blev övertygade om att den är ett äkta fenomen. Förenta staternas regering har finansierat forskning om fjärrsyn hos människor och använt dylik fjärrsyn i sin underrättelsetjänst. Vad sedan beträffar existensen av ett medvetet jag som kan existera skilt från kroppen, finns en mängd bevis i form av medicinska studier av utomkroppsliga upplevelser och psykiatriska studier av minnen av tidigare liv, såsom det arbete Ian Stevenson och hans kolleger utfört.

Men den konventionella vetenskapen väljer att strunta i eller avfärda sådana bevis. Varför då? Därför att det på sätt och vis hör till människans natur. Om jag älskar någon, och någon annan säger mig något dåligt om den som jag älskar, vill jag inte tro det. Jag kan rent av bli arg på den som säger något sådant. Likaså är det många vetenskapsmän som älskar sina gängse materialistiska teorier, såsom evolutionsteorin, som innefattar de besläktade teorierna att livet och medvetandet härrör från materien. En annan orsak till att de struntar i bevisen är att dessa inte finns med i det officiella lärostoffet. Därför förefaller det dem som studerar naturvetenskap, den nya generationen vetenskapsmän, vara på något sätt oberättigat. Också hänsyn till rådande makter spelar in. Det finns flera olika slags makt i världen: politisk makt, militär makt, ekonomisk makt. Det finns också intellektuell makt. Vi ser att de som har makten, inte vill avstå från den. Om till exempel ett politiskt parti är allenarådande i en nations politiska liv, tycker det inte om att behöva lämna denna maktställning. Om en nation ensam har ställningen av militär supermakt, tycker den inte om att behöva lämna denna ställning. Om på liknande sätt en grupp vetenskapsmän är allenarådande i utbildningssystemet och de vetenskapliga inrättningarna, tycker de inte om att behöva lämna denna maktställning. Men ibland inträffar revolutioner. Det finns ännu djupare liggande orsaker. De mål vi ställer upp för oss bestäms i stor utsträckning av de svar vi ger på frågorna "Vem är jag?" och "Vad är jag?" Om jag anser att jag är en amerikansk man, så uppför jag mig som en sådan. Under ungefär det senaste århundradet har anhängarna av den materialistiska evolutionsteorin genom sitt monopol inom världens utbildningssystem haft makten att diktera för människorna svaren på dessa viktiga frågor. Och de svar de har givit har varit helt materialistiska. De talar om för oss att vi är maskiner, som är gjorda av materia och som tävlar med varandra om att överleva. Därför är det inte särskilt förvånande att hela den världsomfattande civilisationen blivit överdrivet materialistisk. De flesta människor tror att livets främsta mål är att producera och konsumera allt fler materiella ting. Denna materiella produktions- och konsumtionsprocess är en av de viktigaste orsakerna till vår miljökris. Den ger också upphov till en intensiv tävlan om kontrollen över materiella resurser, vilket medför strid. Men den avkastar också ett oerhört välstånd, som inte fördelas särskilt jämnt. Det mesta av detta välstånd strömmar in i fickorna hos grupper av inflytelserika människor, som helst ser att denna produktions- och konsumtionsprocess bara fortsätter för alltid, även om detta vållar så många problem. Så en del av dessa pengar tillfaller vetenskapsmän, som uppfinner vapen, läkemedel och konsumtionsvaror. De tycker om detta. De får allt mer forskningspengar. Även universiteten, som tillhandahåller resurser till dylik forskning, tycker om att få del av de pengar den avkastar. Oerhörda penningmängder. I dag är huvudverksamheten vid de flesta universitet inte att utbilda studenter. Huvudverksamheten är att driva väldiga forskningslaboratorier tillsammans med bidragsgivare från regeringen, näringslivet och militären. Också de stora bolagen ser helst att detta system bara fortsätter. De drar fördelar av forskningen, tillverkar och säljer mängder av vapen, läkemedel och konsumtionsprodukter med stor vinst. Regeringarna tycker om detta system. De kan beskatta all denna ekonomiska verksamhet, och skatterna blir högre och högre. De får också de vapen de behöver för att vidmakthålla sin inre och yttre säkerhet. Även större delen av världsbefolkningen tycker om detta system, trots att det vållar så många problem i form av miljöförstöring, krig och en konsumentmentalitet som struntar i andra viktiga sidor av människans liv.

Men hela systemet börjar med jaguppfattningen. Människor måste vilja fortsätta med denna hetsjakt efter allt större materiell produktion och konsumtion. Detta gynnas väldigt mycket genom utbildningssystemet, som lär människorna att de är rent materiella varelser, biokemiska maskiner som tävlar med varandra om att överleva. Men tänk om vårt utbildningssystem kunde ge oss en annan jaguppfattning. Tänk om våra utbildningssystem kunde lära att vi är varelser av rent medvetande, vilka är tillfälligt höljda i materia. Det skulle medföra en annan samling värden och mål. Det främsta ändamålet med vårt liv skulle då bli att tillgodose våra materiella behov på enklaste, naturligaste och effektivaste sätt, alltmedan det mesta av vår mänskliga energi sattes in på att återställa medvetandet till sitt ursprungliga rena tillstånd. Men det skulle naturligtvis innebära att vi frivilligt sänkte nivån i vår materiella produktion och konsumtion. Och det skulle betyda mindre pengar och mindre makt till inflytelserika grupper av vetenskapsmän, utbildare, affärsmän och regeringstjänstemän. Och jag tror att det finns mäktiga grupper, som inte vill se detta hända. Att bevara den rådande ordningen handlar till del om att strunta i och undertrycka bevis för att en människa är mer än bara materia.

MO: Vilka är darwinismens ideologiska följder? Anser du att darwinismen har påverkat den västerländska civilisationens värden och livsstilar?

MC: Darwinismen har främjat rörelsen bort från värden, som är grundade på transcendenta åskådningar och allmängiltigt förnuft. Under någon tid byggde den västerländska civilisationen på tankevärden som härrörde antingen från Gud eller från det mänskliga förnuftets allmängiltiga principer. Till exempel grundades Förenta staterna på tanken att Gud skänkt människorna vissa oförytterliga rättigheter, däribland livet, friheten och sökandet efter lyckan. Dessa principer hyllades också i Europa, men där mera grundade på en förnuftstro, som härrörde från upplysningen, än på gudomlig uppenbarelse. Men Darwin införde tanken att mänskliga värden uppstått under utvecklingen från djur till människa. Och såsom denna process uppfattas, ingår däri tanken att alla de värden gynnas som bidrar till artens överlevnad. Det finns inga eviga värden, som bygger på gudomlig uppenbarelse eller mänskligt förnuft. Enligt detta synsätt finns det icke ens en enda mänsklighet. Darwinismen utgår från tanken att det finns varieteter inom arten, också arten människa. Och somliga av dessa varieteter är mera och andra mindre livsdugliga. Så de värden, som hjälper en grupp att överleva i konkurrens med andra grupper, är de värden som lever vidare i samhället. Vad som helst duger, bara det är starkt nog. Och det tycks vara vad vi ser hända just nu. Historiskt sett har darwinismen inspirerat till rasism. Den har inspirerat till rashygien, som betydde att man steriliserade människor, som man ansåg livsodugliga. Den betydde att man gav "dödshjälp" åt människor, som man ansåg livsodugliga. Så darwinismen bidrog inte bara till materialism i västerländska samhällen utan också till moralrelativism. Allt blir ett värde, blir moraliskt, som hjälper dig att överleva i tävlan med andra.

MO: Om människans devolution godtogs av majoriteten i stället för människans evolution, hur skulle den då förändra våra samhällen och våra värden?

MC: Om vi förstod att vi inte är maskiner gjorda av materia utan i stället varelser av rent medvetande, skulle detta medföra vissa förändringar i det sätt på vilket vårt samhälle är ordnat. I stället för att ordnas för att underlätta en ständigt ökande produktion och konsumtion av materiella ting långt utöver vad någon individ egentligen behöver skulle samhället i stället ordnas så att det kunde tillgodose livets materiella nödtorft på enklast, naturligast och effektivast möjliga sätt. Naturligtvis skulle detta fungera endast om människor vore hågade att frivilligt antaga en livsstil av självvald enkelhet, därför att de enligt detta val kunde uppleva en högre nivå av personlig och med andra gemensam tillfredsställelse. Det kan inte påtvingas utifrån eller med konstlade medel. Om vi alla förstod att vi alla är varelser av rent medvetande, att vi alla kommer från samma källa och därför är nära förbundna med varandra, så skulle detta sänka konfliktnivån i världen. Det mesta av konflikt beror på att vi reagerar på andra, som vi uppfattar såsom i grunden olika oss.

MO: Vilket är förhållandet mellan ditt arbete och intelligent design?

MC: De som framställer teorier om intelligent design säger att om vi betraktar organismers komplexitet på den biomolekylära nivån, inser vi att denna komplexitet inte kan förklaras med evolution genom naturligt urval. Vad vi behöver taga hänsyn till är en intelligent plan, som någon högre intelligens avsiktligt genomför. Så långt håller jag med dem. Men jag tycker att dessa teoretiker inte går tillräckligt långt, när de erkänner att levande varelser är något utöver komplexa biokemiska maskiner. De går inte så långt att de erkänner att det i organismerna finns en finmateriell form, som består av finmateriella element, såsom själen, och att det utöver denna finns ett medvetet jag, som kan existera skilt från kroppen. Organismer är inte blotta komplexa anhopningar av kemiska ämnen. Det finns sinnrika sätt på vilka detta kemiska maskineri är sammankopplat med själen och det medvetna jaget. Jag betraktar förhållandena mellan materia, själ och medvetande såsom liknande förhållandena mellan en dators hårdvara, dess mjukvara och användare. Kroppens kemiska struktur liknar datorns hårdvara, själen liknar mjukvaran, som låter användaren växelverka med hårdvaran, och slutligen är det medvetna jaget liksom datoranvändaren, som medvetet brukar hård- och mjukvaran för bestämda ändamål.

MO: I mitt hemland Sverige och i andra västeuropeiska länder innehar darwinismen ett fullständigt herravälde. Den som vågar kritisera den betraktas som galen. Hur är det i den övriga världen? Är förhållandet bättre i Indien till exempel?

MC: Förhållandet är i stort sett detsamma i hela världen. Detta är resultatet av att den västerländska civilisationens spreds över hela världen under kolonialtiden. Alla folk och länder inlemmades i ett världsomfattande system, som behärskades av Västerlandet. Det utbildningssystem som råder i Indien grundades av britterna. Det ersatte det traditionella utbildningssystemet. Det har behållits av den nuvarande regeringen. Det ingår i det världsomfattande vetenskaps- och utbildningssystemet. Och liksom i andra delar av världen är den darwinistiska evolutionsteorin den enda förklaring av arternas uppkomst som ges i det officiellt statsfinansierade utbildningssystemet.

MO: Vilka är de verkliga orsakerna, som du ser det, till att darwinismen försvaras med en sådan lidelse, ja rentav fanatism, i Västerlandet?

MC: Det hänger samman med hela den världsomfattande trenden mot materialism, sekularism, konsumism.

MO: Tror du att darwinismen kommer att bryta samman i en nära framtid?

MC: Nej. Men jag tror att dess inflytande kunde minska i det moderna livets kraftcentra, om bara en enkel förändring infördes i skolsystemet. Den enkla förändring jag ber om är att regeringarna slutar med att ge dem som hyllar den darwinistiska evolutionsteorin monopol i det statligt stödda skolorna. Visserligen är det i dag en majoritet av vetenskapsmän, som hyllar evolutionsteorin. Men det finns faktiskt en minoritet av vetenskapsmän och forskare, som inte stöder denna teori. Jag tycker att den rimliga lösningen är denna: ge evolutionsteorin de flesta sidorna i läroböckerna och den mesta undervisningstiden i biologin, men ge också alternativet (ett generaliserat teistiskt alternativ till darwinismen) något, om så bara ett mindre antal sidor i läroböckerna och mindre undervisningstid. För närvarande skulle jag säga: fem procent. Låt sedan eleverna själva taga ställning. Jag vill nog påstå att detta system är mycket bättre än det nuvarande, där alternativen är fullständigt uteslutna. För det första avspeglar mitt förslag den faktiska verkligheten i vetenskapens värld. Det är helt enkelt inte sant att alla vetenskapsmän godtagit den darwinistiska evolutionsteorin. Somliga har inte gjort det. Och för det andra innebär mitt förslag att den akademiska frihetens värde respekteras. Det är helt enkelt inte acceptabelt att en grupp vetenskapsmän, om de så är i majoritet, använder sitt inflytande på statsmakterna till att utesluta andras åsikter från de statsstödda undervisningssystemen. Om darwinisterna vill ha egna privatskolor, där de undervisar i enbart sina egna ideer, så vore det helt i sin ordning. Men i de statliga skolorna, som finansieras med alla människors skattemedel, bör man erkänna den mångfald som faktiskt råder i vetenskapens värld. Vi bör också betänka att det i många länder finns ett betydande antal människor, och ibland är de majoriteten (såsom i Förenta staterna), som inte hyllar evolutionsteorin.

MO: Vad arbetar du med för närvarande?

MC: Jag håller på att sammanställa en bok av artiklar jag skrivit för min stående spalt i tidskriften Atlantis Rising. Titeln på min spalt är "The Forbidden Archeologist "(Den förbjudne arkeologen). Jag arbetar också på en bok, som jag kallar Forbidden Archeology Two (Förbjuden arkeologi del två). Sedan min bok Forbidden Archeology gavs ut år 1993, har många nya fall av arkeologiska bevis för människans uråldrighet kommit för mina ögon. Det finns tillräckligt många fall för att fylla en ny bok.

Översättning från engelskan av Lars Adelskogh.

Översättarens anmärkning. I sin förklaring av människans trefaldiga konstitution använder Michael A. Cremo på engelska ordet "mind" för det mellersta elementet (närmast motsvarande vedantas term manas). I översättningen har jag genomgående återgivit det med "själ".

Orginallänk: http://alazerius.wordpress.com/2010/01/13/devolution-i-stallet-for-evolution-intervju-med-michael-a-cremo/