Det var en gång en foliehatt

2015-07-19 01:27 LegeNet
Skriv ut

Den som ser samband "är ju foliehatt", så därför var det en gång en foliehatt som hette Plato, som skrev en bok, Republic, där han föreslog att människor skulle serveras "nyttiga lögner", för att de skulle vara till maximal nytta för de styrande.

Sedan skrev andra sådana foliehattar i ett juridiskt utlåtande, The Canons the Synod of Dordt 1618-19, såsom uttolkare av John Calvins läror, att akademia skulle avråda folket från olönsamma undersökningar så de inte nyfiket söker (Conclusions + 1:st point, Rejection II + 3:rd & 4:th point, Article 7), eftersom hjärtats föreställningsförmåga alltid bara är ond (3:rd & 4:th point, Rejection IV), medan de utvalda inte kan synda och heller aldrig falla (1:st point, Article 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, Rejection II, 5:th point, Rejection III), vilket förstås stöder foliehatten Platos konspirationsteori, och uppenbarligen är ursprunget till konspirationsteorier om att det går en utvald, som inte kan ha fel, på nitton fördömda som aldrig kan tänka rätt och därför måste styras till tanke, ord och handling, så de aldrig besvärar de icke-fördömda igen.

Ja, det var ju just hjärtats föreställningsförmåga som alltid bara är ond (The Canons the Synod of Dordt 1618-19, 3:rd & 4:th point, Rejection IV), så det är klart att det behövs en rationell uppdelning på färdiga svar, för att det inte ska kunna förekomma några nyfikna olönsamma undersökningar (Ibid 1:st point, Rejection II + 3:rd & 4:th point, Article 7).  Andra foliehattar har uppenbarligen tagit fasta på detta, och tvingat dessa de fördömda till 'utbildning'.

Benedict Spinoza skrev 1670 att människor inte skulle karakteriseras som fördömda eller räddade, men att det fanns en enorm disproportion mellan de permanent irrationella, de som var absolut farliga, och de människor som hade ett sunt förnuft.  Han skrev att förhållandet var ungefär tjugo till ett.  Och menade att ett institutionellt skolsystem skulle införas som en civil religion.  (Tractatus Theologico-Politicus 16 (8/46), "Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)  Fundera på ordet rationell.  Var kommer det från?  På engelska är ordet 'rational'.  Från 'to ration', att dela upp.  Att vara rationell är alltså att vara splittrad, uppdelad, avdelad, kompartementaliserad.  Kort sagt, att vara galen.

Spinoza försökte förresten dessutom utrota mysteriernas vädjan till fantasin såsom helt förvirrade, för att behålla de enkla moraliska sanningar som skrifterna enligt honom innehåller, nämligen att de uppmuntrar lydnad till staten.  (Tractatus Theologico-Politicus 13.)  Spinoza menade dessutom att det inte finns något högre än naturen, så att alla hävdanden av högre rätt skulle vara ogiltiga.  Alltså att det inte kan finnas något sådant som naturrättstraditionen bygger på, och att det därför inte heller genom kontrakt går att överföra några sådana naturrättigheter t.ex. till en stat, utan att en härskare skulle ha naturliga rättigheter i den mån denna har mer makt är en undersåte.  Även om Spinoza till synes sa emot sig själv något genom att att i Tractatus Theologico-Politicus 16, 199-200 skriva om att överföra rättigheter till suveränen i ett samhällskontrakt, vilken suverän det sedan skulle vara rationellt, för att undvika att bli betraktade som statens fiende, att absolut lyda oavsett hur absurda besluten blev.  Dessutom menade han att det bara är suveränens förmåga att styra över tankar som begränsar suveränens rätt att göra så, och han erkänner att det finns myriader vägar att påverka.  Man, undrar, funderade han på mind control, eller vad?!  ("Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)  Spinoza har t.o.m. som axiom att staten är något naturligt (res naturalis), styrd av naturlagar.  (Inledande kapitlen av Tractatus Politicus, "Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)  Som den konspirationsteoretiker han uppenbarligen var, plockar han ihop fakta och koncept från många olika håll, till en egen kompott, vilket naturligtvis har plockats upp inte minst i vänsterkretsar, senast prominent i franskt vänstertänk efter 1968.  Medan i USA få politiska filosofer på ett seriöst sätt engagerat sig i hans arbete, även om akademiskt intresse även där nu har väckts.  ("Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)

Andra foliehattar är frimuraren Johann Gottlieb Fichte i nord-Tyskland, som i sin Address to the German Nation (Reden an die deutsche Nation) 1808 skrev om att ett skolsystem skulle införas som skulle göra det omöjligt för 19 av 20 att kunna föreställa sig något annat sätt att göra saker.  Vilken konspirationsteoretiker!  Och han lurade in kejsaren av Preussien i galenskaperna, King Frederick of Preussia, som den foliehatt han var, införde systematiskt ett sådant skolsystem som skulle säkerställa att den mänskliga föreställningsförmågan permanent utrotades.  Genom påtvingad skolning skulle alla lära sig att arbete för staten, även att ge sitt liv när staten så beordrade, var den största friheten av dem alla.  Vilka konspirationsteorier...

Man måste se upp med foliehattar, de är smittsamma.  Innan 1850, när Massachusetts som första stat i de amerikanska förenta staterna tvingade barnen att gå i skola, var läskunnigheten där 98%.  När Senator Edward M. Kennedys kontor för inte länge sedan gav ut ett papper om att läskunnigheten i Massachusetts aldrig hade varit så hög som den var innan man började tvinga barnen att gå i skolan så var läskunnigheten där 91%.  (Sheldon Richman, "Separating School and State, How To Liberate American Families".  Chapter 3, p. 1.  Quoted in Cara St. Louis, Harald Kautz-Vella, "Dangerous Imagination, Silent Assimilation" (November 20, 2014), p. 37.)

Och förstås se upp med konspirationsteoretiker, som med Harvard-professorn Alexander Inglis, som 1918 gav ut en bok "Principles of Secondary Education", där han förklarar att avsikten med den amerikanska skolplikten var att den skulle bli vad den hade blivit för Preussen på 1820 talet.  Slå upp hans "6 basic functions of school" som finns väl citerad på Internet, så ser du själv vilken dårpippi vi här har att göra med.  Söktips:  "In his essay Against School and book The Underground History of American Education, Gatto explains the six basic functions of school outlined by Inglis."  Eller med konspirationsteoretikern i det här citatet, "In 1924, the great H.L. Mencken wrote for The American Mercury, that the aim of public education is not: to fill the young of the species with knowledge and awaken their intelligence. . . .  Nothing could be further from the truth.  The aim.. . is simply to reduce as many individuals as possible to the same safe level, to breed and train a standardized citizenry, to put down dissent and originality.  That is the aim in the United States . . . and that is the aim everywhere else."  (Cara St. Louis and Harald Kautz-Vella, "Dangerous Imagination, Silent Assimilation" (November 20, 2014), p. 40.)

Eller konspirationsteoretikerna i 6th International Congress of Philosophy år 1926 vid Harvard Universitetet, som kom fram till att "soul or consciousness now is of very little importance".  Det låter som en statusrapport, dvs att 'nu har vi lyckats dela upp själen i delar, i rationer, så att den nu är av mycket liten betydelse', underförstått som motståndare.

Sådana foliehattar.
 

— LegeNet Holistisk detektivbyrå

//

 

Kommentar från LegeNet  2015-11-22 12:58:42:

Kommentar "Jur kand, rättsvetenskap är teologi" i Dagens Juridik tråd om att Jurister och teologer ska utbilda statstjänstemän om mänskliga rättigheter.

Ursprungslänk:  http://www.dagensjuridik.se/2015/11/jurister-och-teologer-ska-utbilda-statstjansteman-om-manskliga-rattigheter-nytt-regeringsbes#comment-54713
 

LegeNet sön, 2015-11-22 12:58

Jur kand, rättsvetenskap är teologi.  Det institutionella skolsystem Benedict Spinoza i Tractatus Theologico-Politicus 16 (8/46) på 1600-talet föreslog skulle inrättas är en civil religion.  Spinoza menade nämligen att nästan alla människor är permanent irrationella och absolut farliga, och att de följaktligen måste styras till tanke, ord och handling.  Rättsvetenskapen av i dag är en följd av denna civila religion, eller som Ola Alexander Frisk kallar den, den akademiska traditionen.  (Referens i min kommentar 2015-11-21 19:09.)  Se gärna min lilla text "Det var en gång en foliehatt" (2015-07-19 01:27) om Plato, John Calvins läror, Benedict Spinoza, Johann Gottlieb Fichte, Harvard-professorn Alexander Inglis och 6th International Congress of Philosophy år 1926 vid Harvard Universitetet.  Texten ifråga syftar ffa till att öppna upp tanken, och ger referenser för vidare studier.

Det som rent juridiskt senare har hänt är att människor genom juridisk omdefiniering av begreppet person har kommit att betraktas som en sorts bolag.  (Se vidare under rubrik "Maskerad" i min text ""Makt är rätt"" (2015-09-03 15:00).

Dessa illusionisttrick använder sig av odefinierade begrepp, som ej får ifrågasättas.  Och därför är det fråga om en fundamentalistisk civil religion, osv..  Så visst är det teologi.  För övrigt behövs det en verklig dialog där odefinierade begrepp måste definieras.  De "Hur kand" 2015-11-21 18:33 nedan kallar "troll" är en viktig del i denna process.  Vi är många nu som tröttnat på det fundamentalistiska tankeförtrycket och i praktiken hädelseförbudet.  Vi tror inte att människor är permanent fördömda eller permanent irrationella, utan att förståelse är möjlig och uppnåbar.

Naturligtvis behövs det någon jämnvikt mellan människor, och därför är det så viktigt med dialog.  En "Janne D." nämnde 2015-11-20 07:12 i en tråd på NewsVoice att "I de hyggligt gamla Vedas så finns bla. följande att begrunda:  när två män inte var samstämmiga i sin syn på ett visst ämne så var dom rörande överens att den ena parten inte hade tillgång till samma mängd information som den andre och då blev det en hederssak att TILLSAMMANS göra det som krävdes för att komma på samma nivå och därmed finna balans  Hehe oavsett hur lång tid det tog."  Med dagens produktionskapacitetsöverskott har vi ju faktiskt möjlighet att realisera detta.  Eller som Ove Mollvik skrev till mig sent i går kväll:  "Vars och ens kraft och känsla för rättvisa borde kunna länkas ihop i verksam riktning om man bara kan se något likvärdigt hos varandra som människor."

Förståelse är möjlig!  Alla tjänar på förståelse, men alla förstår ännu inte det.

 

Kommentar från LegeNet  2015-11-22 22:46:22:

Kommentar "mänskliga rättigheter … något som vi tillsammans … ska komma överens om" i Dagens Juridik tråd om att Jurister och teologer ska utbilda statstjänstemän om mänskliga rättigheter.

Ursprungslänk:  http://www.dagensjuridik.se/2015/11/jurister-och-teologer-ska-utbilda-statstjansteman-om-manskliga-rattigheter-nytt-regeringsbes#comment-54717
 

LegeNet sön, 2015-11-22 22:46

Jur kand, för att vara kristallklar:  Jag anser inte att mänskliga rättigheter ska vara något för teologer utan något som vi tillsammans, utan varje bedrägeri, ska komma överens om.  Att det inte får bygga på bedrägeri innebär att ingen auktoritet ska ha rätt att diktera tolkningar.  Är begrepp odefinierade är de ogiltiga som argument i denna dialog, givetvis undantaget argument som bygger på att de är odefinierade.  Självfallet kan dialog mynna ut i överenskommelser om nya definitioner.

Rättstolkningar som tidigare har gjorts utifrån auktoritetsdikterade tolkningar är efter en sådan process föremål för omtolkning utifrån de nya definitioner sådan dialog utmynnar i.  För att ens kunna förstå vad som är auktoritetsdikterade tolkningar är det nödvändigt att förstå det Ola Alexander Frisk förstått, och så väl förklarat.  (This Is How The State Fucks Your Mind - Ola Alexander Frisk http://hyperdialog.co.nr/ .)

En utmaning är naturligtvis att olika människor har olika läggning vad gäller hur de ens tänker.  Somliga tänker abstrakt, och det är för dem en utmaning att jordnära konkretisera sin inre förståelse.  Andra tänker logiskt intellektuellt i kända banor, men kan inte tänka eller förstå abstrakt.  Och somliga åter är känslomässigt lagda, men kan inte heller tänka eller förstå abstrakt.  Allas människovärde måste ändå respekteras, ingen får förtryckas eller inte bli sedd.

 
[No more comments.]